18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
1. Ogłoszenia o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Zaproszenie do składania ofert
4. Siwz
4a. Modyfikacje i wyjaśnienia siwz
5. Ogłoszenia o wyborze oferty
6. Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
7. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
8. Kopie protestów
9. Rozstrzygnięcia protestów
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2011 i wcześniejsze :: 5. Ogłoszenia o wyborze oferty GOPS.271.2.2011_wybor_int.pdf
2011.271.2 Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2012
 RRG.271.37.2011_wybor.int.pdf
RRG.271.37.2011 Roboty budowlane:Przebudowa odcinka linii telekomunikacyjnej napowietrznej kolidującej z planowanym boiskiem sportowym Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej
 RRG.271.35.2011_wyb_int.pdf
RRG.271.35.2011 Dostawa: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2012 roku.
 GOPS.271.1.2011_wyb_int.pdf
GOPS.271.1.2011 Usługi: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Szkoły Podstawowej w Bziance, 7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2012.
 SDS.271.31.2011_wyb_int.pdf
ŚDS.271.1.2011 Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2012 roku
 ZAW_180.pdf
RRG.271.32.2011 Roboty budowlane: Kanalizacja sanitarna w Świlczy w rejonie drogi powiatowej do Mrowli
 RRG.271.31.2011_wyb_in.pdf
RRG.271.31.2011 Dostawa: Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Domu Strażaka w Świlczy
 wyb_RRG.271.24.2011_int.pdf
RRG.271.24.2011 Roboty budowlane polegające na: I) remoncie chodnika przy drodze gminnej od Domu Strażaka do szkoły w Bziance oraz remont placu przed Domem Strażaka w Bziance (dz. nr ewid. 647/1, 828), II) remoncie chodnika przy drodze od szkoły do Przedszkola w Trzcianie (dz. nr ewid. 1246), III) remoncie parkingu przy drodze od Kościoła do Cmentarza w Woliczce (dz. nr ewid. 562/2, 562/3), IV) nadbudowie budynku użyteczności publicznej - zmiana dachu z płaskiego na dwuspadowy budynku Domu Strażaka w Trzcianie (dz. nr ewid. 1233/1), realizowanych w ramach operacji Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, remont chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
 wyb_RRG.271.26.2011.pdf
RRG.271.26.2011 Dostawa: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Mocne podstawy – lepszy start. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Świlcza”
 RRG.271.25.2011_wyb_in.pdf
RRG.271.25.2011 Usługi: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Mocne podstawy - lepszy start. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Świlcza
 RRG.271.27.2011_wyb_in.pdf
RRG.271.27.2011 Dostawa: Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie
 SOD_wybor_22.pdf
RRG.271.22.2011 Roboty budowlane: Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie chodnika przy drodze gminnej (Stary Gościniec) w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 1152), 2) remoncie obelisku w centrum wsi Rudna Wielka (dz. nr ewid. 1153),realizowanych w ramach operacji „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, remont chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
 RRG.271.19.2011_zaw.pdf
RRG.271.19.2011 Usługi:Udzielenie kredytu na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3 905 700,56 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset pięć tysięcy siedemset złotych i pięćdziesiąt sześć groszy)
 PrzBr_271.02.2011_wyb.int.pdf
PrzBr 271.02.2011 Dostawa: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
 SOD_wyb_21_in.pdf
RRG.271.21.2011 Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2011/2012
 RRG.271.17.2011_wyb.int.pdf
RRG.271.17.2011 Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy szkolnej hali widowisko - sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 wyb_kredyt.pdf
RRG.271.16.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 324 290,00 zł
 wyb.int.pdf
RRG.271.15.2011 Roboty budowlane: Remont drogi gminnej nr 108760R w Mrowli (Mrowla - Otoka)
 RRG.271.14.2011_wyb_int.pdf
RRG.271.14.2011 Roboty budowlane: Przebudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli z płaskiego na spadowy oraz docieplenia budynku (dz. nr ewid. 787/2, 787/3)
 Wyb_271.01.11_int.pdf
ZWiK.271.1.2011 Dostawa: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych Zakładu Wodociągow i Kanalizacji w Świlczy
 RRG.271.8.2011_wyb.pdf
RRG.271.8.2011 Dostawa: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2011 roku.
 WYB_RRG.271.7.2011_INT.pdf
RRG.271.7.2011 Dostawa: Dostawa bonów towarowych dla pracowników: 1) Urzędu Gminy w Świlczy, w tym pracowników interwencyjnych, 2) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 3) Gminnego Centrum Kultury, 4) Gminnej Biblioteki Publicznej, 5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łącznej wartości 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w nominałach po 50 zł lub mniejszych nominałach.
 Wyb_3410.03.11_int.pdf
RRG.271.3.2011 Usługi: Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2011 roku.
 Wyb_3410.01.11_int.pdf
ZP-3410/01/2011 Dostawa: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2011 roku.
 PrzBr_3410.01.2011_wybor_int.pdf
PrzBr 3410/01/11 Usługi: Przygotowanie i dostawa gotowych dań obiadowych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.


 Wyb_3410.47.10_int.pdf
ZP-3410/47/10 Roboty budowlane: Adaptacja, przebudowa - zmiana sposobu użytkowania byłej sali lekcyjnej w budynku byłej szkoły na salę dziennego pobytu (świetlicę) dla uzupełnienia programu użytkowego ŚDS w Woliczce
 Wyb_261.4.10_int.pdf
GOPS/261/4/2010 Uslugi: Świadczenie usługi polegającej na dowożeniu termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Szkoły Podstawowej w Bziance, 7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2011.
 Wyb_261.3.10_int.pdf
GOPS/261/3/2010 Usługi: Dowożenie i odwożenie około 34 niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2011 roku.
 Wyb_3410.45.10_int.pdf
ZP-3410/45/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 826 500,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Droga gminna Bratkowice - Piaski i Trzciana - Cegielnia w kwocie 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy). Łączna kwota kredytów: 2 156 500,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).
 Wyb_3410.44.10_int.pdf
ZP-3410/44/10 Roboty budowlane: „Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym w Świlczy”
 Wyb_261.2.10.pdf
GOPS/261/2/2010 Dostawy: Dostawa sprzętu gastronomicznego do stołówek w placówkach oświatowych w Gminie Świlcza
 Wyb_261.1.10.pdf
GOPS/261/1/2010 Roboty budowlane: Remont kuchni w Zespole Szkół w Trzcianie - etap II (dz. nr ewid. 1226)
 Wyb_231.3.10.pdf
Z-231/3/10 Dostawa samochodu dla Straży Gminnej w Świlczy.
 Wyb_3410.38.10.pdf
ZP 3410/38/10 Roboty budowlane - Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice – Piaski i Nr 108757R Trzciana – Cegielnia
 Wyb_3410.37.10.pdf
ZP-3410/37/10 Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2010/2011.
 Wyb_3410.36.10.pdf
ZP-3410/36/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 1 065 000,00 zł, 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy II etap - roboty w 2010 roku w kwocie 300 000,00 zł, 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 360 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 1 725 000,00 zł
 Wyb_3410.34.10.pdf
ZP 3410/34/10 Roboty budowlane - Budowa sceny zadaszonej w Świlczy – I etap Fundamenty (dz. nr ewid. 4030/2).
 Wyb_3410.32.10.pdf
ZP-3410/32/10 Roboty budowlane: Modernizacja - remont (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Świlcza: 1) droga nr ewid. 3444/1 w Świlczy, 2) droga nr ewid. 1196 w Błędowej Zgłobieńskiej.
 Wyb_3410.31.10.pdf
ZP-3410/31/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzcianie c.d.: budynek łączników, segment dydaktyczny i sala gimnastyczna, remont drogi dojazdowej z trylinki.
 wyb.33-10.pdf
ZP-3410/33/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w zakresie wydatków bieżących placówek oświatowych w kwocie 820 000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 395 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), 3) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego w kwocie 215 000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy). Łączna kwota kredytów: 1 430 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy).
 wybPrzBr2.pdf
PrzBr 3410/01/2010 Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola publicznego w Bratkowicach
 ZP_3410.28.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/28/10 Dostawy: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Woliczce
 ZP_3410.25.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/25/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza - roboty w 2010 roku w kwocie 129 700,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach II etap - roboty w 2010 roku w kwocie 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2 260 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Łączna kwota kredytów: 2 554 700,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych).
 ZP_3410.19.10_wybor_in.pdf
ZP 3410/19/10 Dostawa 2 (słownie: dwóch) sztuk fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla: 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy, 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach, wraz z wyposażeniem – zestaw ratowniczego sprzętu hydraulicznego, zestaw ratownictwa medycznego, drabina pożarnicza, aparaty nadciśnieniowe, motopompa pożarnicza, motopompa pływająca, wentylator oddymiający, ubranie strażackie specjalne, sygnalizator bezruchu, latarki, prądownice wodne, prądownice pianowe, wytwornica pianowa, rozdzielacz kulowy, smoki ssawne, pływak do smoka, wąż tłoczony do pomp pożarniczych, wąż ssawny, kurtyna wodna, wysysacz i inny drobny sprzęt.
 ZP_3410.16.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/16/10 Roboty budowlane: Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap II: 1. rozbudowa budynku - stan wykończeniowy, 2. przebudowa budynku istniejącego, 3. instalacje wod-kan, c.o., gaz, 4. instalacje elektryczne, wentylacji i odgromówka, 5. przebudowa placu.
 SIWZ_-_czesc_I.pdf
ZP_3410/28/10 Dostawy: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliczce ( str: od 1 do 12).
 SIWZ_-_czesc_II.pdf
ZP-3410/28/10 Dostawy: Dostawa: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliczce (str: od 13 do 24).
 SIWZ_-_czesc_III.pdf
ZP-3410/28/10 Dostawy: Dostawa: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliczce (str: od 25 do 33).
 wy.INT24.pdf
ZP-3410/24/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Bziance.


 ZP_3410.21.10_wybor_in.pdf
ZP 3410/21/2010 Roboty budowlane: Remont dróg gminnych w 2010 roku w Gminie Świlcza
 ZP_3410.20.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/20/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej, w tym: 1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 2. wykonanie niezbędnych robót murowych, 3. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku.
 ZP_RGM-7321.3.2009_wybor_in.pdf
RGM-7321/3/2009 - Usługi: Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana na podstawie Uchwały Nr XXXII/313/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2009 roku (art. 4 pkt 8 Pzp)
 ZP_3410.22.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/22/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) sfinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego do zbiórki i transportu odpadów komunalnych w kwocie 237 980,00 zł, 2) sfinansowanie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Trzcianie w kwocie 262 010,00 zł, 3) sfinansowanie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Świlczy w kwocie 262 010,00 zł, 4) sfinansowanie remontu Domu Ludowego w Dąbrowie w kwocie 120 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 882 000,00 zł.
 ZP_3410.18.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/18/10 Roboty budowlane: Wykonanie sceny zadaszonej w Mrowli (dz. nr ewid. 1616).
 ZP_3410.15.10_wybor_in.pdf_.pdf
ZP-3410/15/10 Roboty budowlane: Zmiana pokrycia dachu oraz wydłużenie okapu, przebudowa istniejących zadaszeń nad wejściami, wymiana instalacji odgromowej nad częścią budynku Zespołu Szkół w Świlczy.
 ZP_3410.14.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/14/10 Usługi: Usługi transportowe
 ZP_3410.12.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/12/10 Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Bratkowicach, w tym: 1. docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 2. instalacja odgromowa, 3. wymiana stolarki.
 ZP_3410.11.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/11/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku starej szkoły Zespołu Szkół w Trzcianie, w tym: 1. docieplenie ścian zewnętrznych budynku starej szkoły, 2. docieplenie ścian zewnętrznych budynku łącznika - strona południowa, 3. instalacja odgromowa, 4. izolacja pozioma ścian fundamentowych, 5. izolacja pionowa ścian zewnętrznych, 6. drenaż opaskowy, 7. płyta odbojowa, 8. remont drogi dojazdowej (asfaltowej) i placu przed szkołą, 9. oświetlenie, 10. posadzka w szatni i w piwnicach.
 ZP_3410.10.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/10/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Dąbrowie, w tym: 1. docieplenie elewacji, 2. wymiana okien, 3. remont daszku wiatrołapu zejścia do kotłowni, 4. remont schodów zewnętrznych do świetlicy strażackiej, 5. remont schodów wejścia do Domu Ludowego - elewacja południowa, 6. drenaż opaskowy, 7. izolacja przeciwwilgociowa, 8. obróbki blacharskie.
 ZP_3410.13.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/13/10 Dostawy: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2010 roku.
 ZP_34.07.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/07/10 Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej: 1) budowy Pawilonu Sportowego w Woliczce, 2) adaptacji zabytkowego budynku dydaktyczno - szkolnego na potrzeby Przedszkola w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem działki, 3) przebudowy dachu budynku Domu Strażaka w Mrowli z płaskiego na spadowy.
 ZP_34.09.10_wybor_in.pdf_.pdf
ZP-3410/09/10 Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2010 - 2012
 ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf
ZP-3410/05/10 Roboty budowlane: Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza.
 ZP_34.08.10_wybor_in.pdf_.pdf
ZP-3410/08/10 Dostawa: Dostawa bonów towarowych dla pracowników: 1) Urzędu Gminy w Świlczy, w tym pracowników interwencyjnych, 2) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 3) Gminnego Centrum Kultury, 4) Gminnej Biblioteki Publicznej, 5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łącznej wartości 84 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) w nominałach po 50 zł lub mniejszych nominałach.
 WYB_RRG-2222-02.03.1.2010.pdf
RRG-2222-02.03/1/2010 Roboty budowlane: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Domu Strażaka w Bratkowicach.
 ZP_34.04.10_wybor_in.pdf
ZP 3410/04/10 Dostawy: Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza.
 ZP_34.02.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/02/2010 Usługi: Świadczenie usług geodezyjnych i szacowania nieruchomości w 2010 roku, w tym: 1. Wykonanie podziału nieruchomości 2. Rozgraniczenia nieruchomości 3. Ustalenie przebiegu granic nieruchomości 4. Szacowanie nieruchomości.
 ZP_34.03.10_wybor_in.pdf
ZP-3410/03/2010 Usługi: Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2010 roku.
 wybor_zp.3410.43.09.pdf
ZP-3410/43/09: Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich: I etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 500 i fi 315, sieć kanalizacyjna w Bratkowicach - Skworca i Blich (całość); II etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 200 i fi 160, przykanaliki fi 200 i fi 160
 wybor_zp.3410.41.09.pdf
ZP 3410/41/09 Dostawa materiałów biurowych i sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2010 roku.
 wybor_zp.3410.40.09.pdf
ZP 3410/40/09 Usługi - Udzielenie kredytów na zadania pn: 1) „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), 2) wydatki bieżące placówek oświatowych Gminy Świlcza w kwocie 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych). Łączna kwota kredytów: 1100000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).
 wybor_zp.3410.37.09.pdf
ZP 3410/37/09 Usługi - Świadczenie usługi polegającej na dowożeniu termosów z żywnością do: 1. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach; 2. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach; 3. Szkoły Podstawowej w Mrowli; 4. Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej; 5. Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej; 6. Szkoły Podstawowej w Bziance; 7. Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2010.
 wybor_zp.3410.36.09.pdf
ZP-3410/36/09 Usługi: Dowożenie i odwożenie około 30 niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2010 roku.
 wybor_zp.3410.35.09.pdf
ZP-3410/35/09 Usługi: Udzielenie kredytów na zadania pn.: 1) Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - roboty w 2009 roku, kwota 709 300,77 zł, 2) Kształtowanie centrum wsi Mrowla - roboty w 2009 roku, kwota 300 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 1 009 300,77 zł.
 wybor_zp.3410.31.09.pdf
ZP 3410/31/09 Usługi: Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadań inwestycyjnych pn: 1) Oświetlenie uliczne drogi Dąbrowa - Kolonia Wschodnia 350 mb, 2) Oświetlenie uliczne drogi Dąbrowa - Stawy 400 mb, 3) Oświetlenie uliczne drogi Świlcza - za Ośrodkiem Zdrowia 350 mb, 4) Oświetlenie uliczne drogi Błędowa Zgłobieńska - Zapłocie 1300 mb.
 wybor_zp.3410.30.09.pdf
ZP-3410/30/09 Oświetlenie drogi gminnej w Bziance - etap III
 Wyb.ZP.3410.29.09.pdf
ZP-3410/29/09 Roboty budowlane - Kształtowanie centrum wsi Mrowla: I etap remont placu przed OSP o powierzchni 848 m2, II etap remont parkingów o powierzchni 2034 m2 i remont chodników o powierzchni 1192 m2.
 Wybor_ZP.3410.26.09.pdf
ZP-3410/26/09 Modernizacja- remont (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Świlcza: droga nr ewidencyjny 882 w Świlczy, droga nr ewidencyjny 2583 w Trzcianie.
 3410.28.09_Wybor.pdf
ZP 3410/28/09 Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 GOPS.ZP.4410.06.2009.POKL_zawiadomienie.pdf
GOPS/ZP/4410/06/2009/POKL - Usługi szkoleniowe
 Wyb_PrzBr_3410.2.2009_01.pdf
PrzBr 3410/2/2009 Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
 Wyb_po_odw_3410.12.09.pdf
ZP 3410/12/09 Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy Świlcza - etap I
 WYB._24-09.pdf
ZP-3410/24/09 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2009/2010
 WYB.25-09.pdf
ZP-3410/25/09 Udzielenie kredytu na zadanie pn.:Remont dróg gminnych w 2009 roku w Gminie Świlcza w kwocie: 582 000,00 zł
 09.23.3410_Zawiadomienie.pdf
ZP 3410/23/09 Wykonywanie usług geodezyjnych i szacowanie nieruchomości w 2009 r.
 09.20.3410.zawiadomienie.pdf
ZP-3410/20/09 Roboty budowlane - Remont Domu Ludowego w Dąbrowie - I piętro.
 09.1.3410.zawiadomienie.pdf
Prz Br 3410/1/09 Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola publicznego w Bratkowicach
 09.17.3410_Zawiadomienie.pdf
ZP 3410/17/09 Roboty budowlane - Wykonanie boiska sportowego w Woliczce
 09.16.3410_Zawiadomienie.pdf
ZP 3410/16/09 Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap I.
 09.12.3410_Zawiadomienie.pdf
ZP 3410/12/09 Roboty budowlane - Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - etap I.
 wyb15-09.doc
ZP 3410/15/09 Roboty budowlane - Remont dróg gminnych w 2009 roku w Gminie Świlcza


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-04-03 11:23:01


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech