18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
1. Ogłoszenia o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Zaproszenie do składania ofert
4. Siwz
4a. Modyfikacje i wyjaśnienia siwz
5. Ogłoszenia o wyborze oferty
6. Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
7. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
8. Kopie protestów
9. Rozstrzygnięcia protestów
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2011 i wcześniejsze :: 7. Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniazamieszczono 11.04.2012 r.
GOPS.271.2.2011 Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2012
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 24.01.2012 r.
RRG.271.37.2011 Roboty budowlane: Przebudowa odcinka linii telekomunikacyjnej napowietrznej kolidującej z planowanym boiskiem sportowym Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 13.01.2012 r.
RRG.271.35.2011 Dostawa: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2012 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 30.12.2011 r.
RRG.271.38.2011 Roboty budowlane na zadaniu pn: Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap II w zakresie: 1) roboty wykończeniowe w budynku remontowanym i nowym, likwidacja piwnicy, 2) roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/16/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.12.2011 r.
GOPS.271.1.2011 Usługi: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Szkoły Podstawowej w Bziance, 7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2012
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.12.2011 r.
RRG.271.36.2011 Roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn: Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza dla części nr 1, zadanie 1: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Ludowego w Trzcianie na cele Regionalnego Muzeum Etnograficznego w zakresie: 1) utwardzenia placu budynku c.d., 2) roboty wykończeniowe budynku, 3) wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej, jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/05-01/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 27.12.2011 r.
ŚDS.271.1.2011 Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2012 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.12.2011 r.
RRG.271.31.2011 Dostawa: Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Domu Strażaka w Świlczy
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 13.12.2011 r.
RRG.271.32.2011 Roboty budowlane: Kanalizacja sanitarna w Świlczy w rejonie drogi powiatowej do Mrowli
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 12.12.2011 r.
RRG.271.34.2011 Roboty budowlane na zadaniu pn: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice - Piaski i Nr 108757R Trzciana - Cegielnia, tj. dla części nr 1, tj.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108753R Bratkowice - Piaski w zakresie wykonania przepustów pod zjazdami, umocnienie dna rowu korytkami betonowymi oraz roboty towarzyszące jako zamówienie uzupełniające nr 3 do zamówienia nr ZP 3410/38-1/10 z dnia 30 września 2010 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.11.2011
RRG.271.19.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3 905 700,56 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset pięć tysięcy siedemset złotych i pięćdziesiąt sześć groszy)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 21.11.2011 r.
RRG.271.33.2011 Roboty budowlane na zadaniu pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice - Piaski i Nr 108757R Trzciana - Cegielnia tj. dla części nr 1, tj.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108753R Bratkowice - Piaski w zakresie wykonania budowy przepustów pod zjazdami jako zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia nr ZP 3410/38-1/10 z dnia 30 września 2010 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 21.11.2011 r.
RRG.271.25.2011 Usługi: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Mocne podstawy - lepszy start. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 17.11.2011 r.
RRG.271.24.2011 Roboty budowlane: Roboty budowlane polegające na: I) remoncie chodnika przy drodze gminnej od Domu Strażaka do szkoły w Bziance oraz remont placu przed Domem Strażaka w Bziance (dz. nr ewid. 647/1, 828), II) remoncie chodnika przy drodze od szkoły do Przedszkola w Trzcianie (dz. nr ewid. 1246), III) remoncie parkingu przy drodze od Kościoła do Cmentarza w Woliczce (dz. nr ewid. 562/2, 562/3), IV) nadbudowie budynku użyteczności publicznej - zmiana dachu z płaskiego na dwuspadowy budynku Domu Strażaka w Trzcianie (dz. nr ewid. 1233/1), realizowanych w ramach operacji Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, remont chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 14.11.2011 r.
RRG.271.26.2011 Dostawa: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Mocne podstawy - lepszy start. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 10.11.2011 r.
RRG.271.27.2011 Dostawa: Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 27.10.2011 r.
RRG.271.30.2011 Roboty budowlane na zadaniu pn: Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym w Świlczy jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/44/10 z dnia 28 października 2010 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 26.10.2011 r.
RRG.271.28.2011 Roboty budowlane na zadaniu pn: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice - Piaski i Nr 108757R Trzciana - Cegielnia, tj. dla części nr 2, tj.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108757R Trzciana - Cegielnia w zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy i przebudowy chodników jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/38-2/10 z dnia 30 września 2010 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 03.10.2011 r.
RRG.271.21.2011 Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2011/2012
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 30.09.2011 r.
PrzBr 271/02/2011 Dostawa: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 22.09.2011 r.
RRG.271.22.2011 Roboty budowlane: Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie chodnika przy drodze gminnej (Stary Gościniec) w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 1152), 2) remoncie obelisku w centrum wsi Rudna Wielka (dz. nr ewid. 1153), realizowanych w ramach operacji Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, remont chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 22.08.2011 r.
RRG.271.17.2011 Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy szkolnej hali widowisko - sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 17.08.2011 r.
RRG.271.20.2011 Roboty budowlane na zadaniu pn: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice - Piaski i Nr 108757R Trzciana - Cegielnia, tj. dla części nr 1, tj.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108753R Bratkowice - Piaski w zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy i przebudowy chodników jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/38/10 z dnia 30 września 2010 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 02.08.2011 r.
RRG.271.16.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 324 290,00 zł
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 01.07.2011 r.
RRG.271.15.2011 Roboty budowlane: Remont drogi gminnej nr 108760R w Mrowli (Mrowla - Otoka)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.06.201 r.
RRG.271.14.2011 Roboty budowlane: Przebudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli z płaskiego na spadowy oraz docieplenia budynku (dz. nr ewid. 787/2, 787/3)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 08.06.2011 r.
RRG.271.6.2011 Roboty budowlane: Roboty budowlane na zadaniu pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 341/06/08 z dnia 13 marca 2008 roku, w zakresie: 1) zadaszenie piaskownika wirowego, 2) ocieplenie transportera ślimakowego osadu.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.04.2011 r.
RRG,271.12.2011 Usługi: Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego współfinansowanego łącznie ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB)na zadanie pn.: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice - Piaski i Nr 108757R Trzciana - Cegielnia w kwocie 480 000,00 zł
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 08.04.2011 r.
ZWiK.271.1.2011 Dostawa: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 04.04.2011 r.
RRG.271.8.2011 Dostawa: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2011 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 04.04.2011 r.
RRG.271.7.2011 Dostawa: Dostawa bonów towarowych dla pracowników: 1) Urzędu Gminy w Świlczy, w tym pracowników interwencyjnych, 2) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 3) Gminnego Centrum Kultury, 4) Gminnej Biblioteki Publicznej, 5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łącznej wartości 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w nominałach po 50 zł lub mniejszych nominałach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 02.03.2011 r.
RRG.271.5.2011 Usługi: Wykonywanie usług geodezyjnych w zakresie: 1) wykonanie podziału nieruchomości, przewidywana ilość w terminie realizacji zamówienia - 4, 2) rozgraniczenie nieruchomości, przewidywana ilość w terminie realizacji zamówienia - 1, 3) ustalenie przebiegu granic nieruchomości, przewidywana ilość w terminie realizacji zamówienia - 3, jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/02/10 z dnia 5 stycznia 2010 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.02.2011 r.
RRRG.271.3.2011: Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.02.2011 r.
RRG.271.4.2011: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w ilości łącznej maksymalnej - 50 projektów decyzji jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/03/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 16.02.2011 r.
ZP-3410/01/11 Dostawa: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 08.02.2011 r.
PrzBr 3410/01/2011 Usługi: Przygotowanie i dostawa gotowych dań obiadowych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.01.2011
ZP-3410/02/2011 Roboty budowlane na zadaniu pn: Remont dróg gminnych w 2010 roku w Gminie Świlcza jako zamówienie uzupełniające nr 3 do zamówienia nr ZP 3410/21/10 z dnia19 maja 2010 roku w zakresie: przebudowa chodnika przy drodze na Przyczni w Świlczy dz. nr ewid. 306/2 oraz przebudowa chodnika przy drodze Mała Strona w Świlczy, dz. nr ewid. 2341
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 10.01.2011 r.
ZP-3410/47/10 Roboty budowlane: Adaptacja, przebudowa - zmiana sposobu użytkowania byłej sali lekcyjnej w budynku byłej szkoły na salę dziennego pobytu (świetlicę) dla uzupełnienia programu użytkowego ŚDS w Woliczce
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 03.01.2011 r.
ZP-3410/48/10 Roboty budowlane: Remont dróg gminnych w 2009 roku w Gminie Świlcza jako zamówienie uzupełniające nr 5 do zamówienia nr ZP 3410/15/09 z dnia 6 maja 2009 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 30.12.2010 r.
GOPS/261/4/2010 Usługi: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Szkoły Podstawowej w Bziance, 7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2011.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 29.12.2010 r.
GOPS/261/5/2010 Roboty budowlane na zadaniu pn: Roboty budowlane na zadaniu pn: Remont kuchni w Zespole Szkół w Trzcianie - etap II, jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr GOPS/261/1/2010 z dnia 20 października 2010 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.12.2010 r.
ZP-3410/46/10 Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2010/2011 - zadanie II.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.12.2010 r.
ZP-3410/37/10 Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2010/2011.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.12.2010 r.
ZP-3410/45/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 826 500,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Droga gminna Bratkowice - Piaski i Trzciana - Cegielnia w kwocie 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy). Łączna kwota kredytów: 2 156 500,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 07.12.2010 r.
GOPS/261/3/2010 Usługi: Dowożenie i odwożenie około 34 niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 02.12.2010 r.
GOPS/261/2/2010 Dostawa: Dostawa sprzętu gastronomicznego do stołówek w placówkach oświatowych w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 02.12.2010 r.
ZP-3410/44/10 Roboty budowlane: Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym w Świlczy (dz. nr ewid. 4030/2)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 26.11.2010 r.
GOPS/261/1/10 Roboty budowlane: Remont kuchni w Zespole Szkół w Trzcianie - etap II
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 16.11.2010 r.
ZP-3410/38/10: Roboty budowlane: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice - Piaski i Nr 108757R Trzciana - Cegielnia
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 03.11.2010 r.
ZP-3410/41/10 Roboty budowlane:Remont dróg gminnych w 2010 roku w Gminie Świlcza jako zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia nr ZP 3410/21/10 z dnia 19 maja 2010 roku, w zakresie: a) przebudowa drogi gminnej w Dąbrowej - zatoka autobusowa przy drodze, dz. nr ewid. 2163/1, b) przebudowa drogi gminnej w Świlczy za Urzędem, dz. nr ewid. 3325/3, c) przebudowa drogi granicznej w Świlczy, dz. nr ewid. 4203, d) przebudowa drogi Górnej w Bziance, dz. nr ewid. 647
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 29.10.2010 r.
ZP-3410/39/10 Roboty budowlane: Remont dróg gminnych w 2010 roku w Gminie Świlcza jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/21/10 z dnia 19 maja 2010 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.10.2010 r.
ZP-3410/40/10 Roboty budowlane: Remont dróg gminnych w 2009 roku w Gminie Świlcza jako zamówienie uzupełniające nr 4 do zamówienia nr ZP 3410/15/09 z dnia 6 maja 2009 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 27.10.2010 r.
ZP-3410/36/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 1 065 000,00 zł, 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy II etap - roboty w 2010 roku w kwocie 300 000,00 zł, 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 360 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 1 725 000,00 zł.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 11.10.2010 r.
PrzBr 3410/01/10 Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 11.10.2010 r.
ZP-3410/34/10 Roboty budowlane: Budowa sceny zadaszonej w Świlczy - I etap Fundamenty (dz. nr ewid. 4030/2).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 30.09.2010 r.
ZP-3410/33/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w zakresie wydatków bieżących placówek oświatowych w kwocie 820 000,00 zł, 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 395 000,00 zł, 3) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego w kwocie 215 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 1 430 000,00 zł.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.09.2010 r.
ZP-3410/31/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzcianie c.d.: budynek łączników, segment dydaktyczny i sala gimnastyczna, remont drogi dojazdowej z trylinki.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.09.2010 r.
ZP-3410/32/10 Roboty budowlane: Modernizacja - remont (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Świlcza: 1) droga nr ewid. 3444/1 w Świlczy, 2) droga nr ewid. 1196 w Błędowej Zgłobieńskiej.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 31.08.2010 r.
ZP-3410/30/10 Roboty budowlane:Wykonanie docieplenia budynku starej szkoły i budynku wejścia głównego z korytarzem w Zespole Szkół w Świlczy, w zakresie: 1) docieplenie ścian zewnętrznych budynku starej szkoły c.d. i budynku wejścia głównego z korytarzem, 2) izolacja pionowa ścian zewnętrznych, 3) płyta odbojowa, 4) stolarka okienna i drzwiowa. jako zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZP 3410/15/10 z dnia 2 czerwca 2010 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 31.08.2010 r.
ZP-3410/25/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza - roboty w 2010 roku w kwocie 129 700,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach II etap - roboty w 2010 roku w kwocie 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2 260 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Łączna kwota kredytów: 2 554 700,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 24.08.2010
ZP-3410/19/10 Dostawa: Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów ratowniczo–gaśniczych dla: 1) OchotniczejStraży Pożarnej w Świlczy; 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach, wraz z wyposażeniem – zestawratowniczego sprzętu hydraulicznego, zestaw ratownictwa medycznego, drabina pożarnicza, aparatynadciśnieniowe, motopompa pożarnicza, motopompa pływająca, wentylator oddymiający, ubranie strażackiespecjalne, sygnalizator bezruchu, pilarka łańcuchowa, detektor gazów, latarki, prądownice wodne, prądownicepianowe, wytwornica pianowa, rozdzielacz kulowy, smoki ssawne, pływak do smoka, wąż tłoczony do pomppożarniczych, wąż ssawny, kurtyna wodna, wysysacz i inny drobny sprzęt.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.08.2010 r.
ZP-3410/28/10 Dostawa: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliczce.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 27.07.2010 r.
ZP-3410/24/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Bziance
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 26.07.2010 r.
ZP-3410/27/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej c.d., w zakresie: montaż parapetów, zadaszenie nad schodami, oświetlenie zewnętrzne, remont schodów na zaplecze, wyrównanie ściany z gzymsem jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/20/10 z dnia 22 czerwca 2010 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 26.07.2010 r.
ZP-3410/29/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku starej szkoły Zespołu Szkół w Trzcianie- budynki łączników i dydaktyczny z zapleczem kuchennym, strona północno - wschodnia, w zakresie: 1) docieplenie ścian zewnętrznych budynków łączników i strony południowo - wschodniej budynku dydaktycznego, 2) izolacja pozioma ścian fundamentowych, 3) drenaż opaskowy, 4) instalacja odgromowa, 5) malowanie pomieszczeń szatni w piwnicach, jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/11/10 z dnia 5 maja 2010 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.07.2010 r.
ZP-3410/21/10 Roboty budowlane: Remont dróg gminnych w 2010 roku w Gminie Świlcza.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 09.07.2010 r.
ZP-3410/16/10 Roboty budowlane: Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap II: 1. rozbudowa budynku - stan wykończeniowy, 2. przebudowa budynku istniejącego, 3. instalacje wod-kan, c.o., gaz, 4. instalacje elektryczne, wentylacji i odgromówka, 5. przebudowa placu.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 09.07.2010 r.
ZP-3410/26/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Bratkowicach - część niska, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych budynku Domu Ludowego (cz. niska) jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/12/10 z dnia 14 maja 2010 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 09.07.2010 r.
ZP-3410/23/10 Usługi: Udzielenie kredytów inwestycyjnych: 1) Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich - I etap w kwocie 602`295,50 zł (słownie: sześćset dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100) 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy - I etap zadanie 3 i II etap zadanie 1 w kwocie 1`093`859,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) 3) Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza w kwocie 790`000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) Łączna kwota kredytów: 2`486`154,50 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery i 50/100 złotych). Tryb zamówienia: wolna ręka.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 01.07.2010 r.
ZP-3410/22/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) sfinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego do zbiórki i transportu odpadów komunalnych w kwocie 237 980,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych), 2) sfinansowanie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Trzcianie w kwocie 262 010,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziesięć złotych), 3) sfinansowanie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Świlczy w kwocie 262 010,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziesięć złotych), 4) sfinansowanie remontu Domu Ludowego w Dąbrowie w kwocie 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy). Łączna kwota kredytów: 882 000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.06.2010 r.
ZP-3410/20/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej, w tym: 1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 2. wykonanie niezbędnych robót murowych, 3. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 02.06.2010 r.
ZP-3410/18/10 Roboty budowlane: Wykonanie sceny zadaszonej w Mrowli
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 02.06.2010 r.
ZP-3410/15/10 Roboty budowlane: Zmiana pokrycia dachu oraz wydłużenie okapu, przebudowa istniejących zadaszeń nad wejściami, wymiana instalacji odgromowej nad częścią budynku Zespołu Szkół w Świlczy.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 24.05.2010 r.
ZP-3410/17/10 Roboty budowlane: Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - etap I, w tym: remont dachu SUW, remont pompowni, instalacje odgromowe, automatyka, sterowanie i okablowanie urządzeń, montaż oczomyjki, wymiana przyłączy wodociągowych jako zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZP 3410/12/09 zawartej dnia 21 września 2009 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 24.05.2010 r.
ZP-3410/14/10 Usługi: Usługi transportowe
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 17.05.2010 r.
ZP-3410/12/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Bratkowicach, w tym: 1. docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 2. instalacja odgromowa, 3. wymiana stolarki.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 07.05.2010 r.
ZP-3410/11/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku starej szkoły Zespołu Szkół w Trzcianie, w tym: 1. docieplenie ścian zewnętrznych budynku starej szkoły, 2. docieplenie ścian zewnętrznych budynku łącznika - strona południowa, 3. instalacja odgromowa, 4. izolacja pozioma ścian fundamentowych, 5. izolacja pionowa ścian zewnętrznych, 6. drenaż opaskowy, 7. płyta odbojowa, 8. remont drogi dojazdowej (asfaltowej) i placu przed szkołą, 9. oświetlenie, 10. posadzka w szatni i w piwnicach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 07.05.2010 r.
ZP-3410/10/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Dąbrowie, w tym: 1. docieplenie elewacji, 2. wymiana okien, 3. remont daszku wiatrołapu zejścia do kotłowni, 4. remont schodów zewnętrznych do świetlicy strażackiej, 5. remont schodów wejścia do Domu Ludowego - elewacja południowa, 6. drenaż opaskowy, 7. izolacja przeciwwilgociowa, 8. obróbki blacharskie.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 07.05.2010 r.
ZP-3410/13/2010 Dostawa: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2010 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.04.2010 r.
ZP-3410/09/10 Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2010 - 2012.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 21.04.2010 r.
ZP-3410/07/10 Usługi Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej: 1) budowy Pawilonu Sportowego w Woliczce, 2) adaptacji zabytkowego budynku dydaktyczno - szkolnego na potrzeby Przedszkola w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem działki, 3) przebudowy dachu budynku Domu Strażaka w Mrowli z płaskiego na spadowy.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 13.04.2010 r.
ZP-3410/05/10 Roboty budowlane: Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 31.03.2010 r.
ZP-3410/06/10 Roboty budowlane: Remont Domu Ludowego w Dąbrowie, w tym remont korytarza, jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/20/09 z dnia 3 września 2009 roku, w tym: 1) remont korytarzy - I piętro i parter, 2) elementy wykończeniowe Sali widowiskowej, 3) roboty elektryczne - podłączenie klimatyzatorów.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.03.2010 r.
ZP-3410/08/10 Dostawa: Dostawa bonów towarowych dla pracowników: 1) Urzędu Gminy w Świlczy, w tym pracowników interwencyjnych, 2) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 3) Gminnego Centrum Kultury, 4) Gminnej Biblioteki Publicznej, 5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łącznej wartości 84 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) w nominałach po 50 zł lub mniejszych nominałach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.03.2010 r.
ZP-3410/02/10 Usługi: Świadczenie usług geodezyjnych i szacowania nieruchomości w 2010 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.03.2010 r.
ZP-3410/04/10 Dostawa: Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 09.03.2010 r.
ZP-3410/03/2010 Usługi: Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2010 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 04.02.2010
ZP-3410/43/09: Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich: I etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 500 i fi 315, sieć kanalizacyjna w Bratkowicach - Skworca i Blich (całość); II etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 200 i fi 116, przykanaliki fi 200 i fi 116
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 29.12.2009
ZP 3410/40/09 Usługi - Udzielenie kredytów na zadania pn: 1) „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), 2) wydatki bieżące placówek oświatowych Gminy Świlcza w kwocie 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych). Łączna kwota kredytów: 1100000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 21.12.2009
ZP-3410/35/09 Usługi: Udzielenie kredytów na zadania pn.: 1) Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - roboty w 2009 roku, kwota 709 300,77 zł, 2) Kształtowanie centrum wsi Mrowla - roboty w 2009 roku, kwota 300 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 1 009 300,77 zł.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 11.12.2009
ZP-3410/36/09 Usługi: Dowożenie i odwożenie około 30 niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2010 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 09.12.2009
Roboty budowlane na zadaniu pn.: Oświetlenie drogi gminnej w Bziance - III etap jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP-3410/30/09 z dnia 12 listopada 2009 roku, w tym: 1.Budowa linii napowietrznej - stacja 05: a) montaż słupów 4/WO/5-5/WO/5 - 2 szt., b) montaż przewodów linii napowietrznej - 153 mb, c) montaż lamp oświetleniowych - 5 szt. 2. Budowa linii napowietrznej - stacja 06: a) montaż lamp oświetleniowych - 8 szt. 3. Wykonanie pomiarów.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 08.12.2009
Usługa szkoleniowa - organizacja i przeprowadzenie kurs Bukieciarstwo z elementami projektowania ogrodów w ramach zadania Aktywna integracja projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy. Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 01.12.2009
Roboty budowlane na zadaniu: Modernizacja - remont (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Świlcza: droga nr ewidencyjny 882 w Świlczy, droga nr ewidencyjny 2583 w Trzcianie jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP - 3410/26/09 z dnia 15 października 2009 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 16.11.2009
Remont dróg gminnych w 2009 roku w Gminie Świlcza III etap (część nr 3) jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/15-3/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 16.11.2009
Remont dróg gminnych w 2009 roku w Gminie Świlcza II etap (część nr 2) jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr ZP 3410/15-2/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 16.11.2009
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2009 roku I etap (część nr 1) jako zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy ZP-3410/15-1/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 12.11.2009
Oświetlenie drogi gminnej w Bziance - etap III: 1) st. trafo Przybyszówka 05 - o łącznej długości 305 m: a) słupy 5/5 - 3/WO/5 (włącznie) - 3 lampy, 2) st. trafo Przybyszówka 06 - o łącznej długości 1 078 m: a) słupy 19/6-2/WO/6 - 5 lamp, b) słupy 9/WO/6 -13/WO/6 (włącznie) - 3 lampy.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 16.10.2009
Kształtowanie centrum wsi Mrowla: I etap: remont placu przed OSP o powierzchni 848 m2 II etap: remont parkingów o powierzchni 2034 m2 i remont chodników o powierzchni 1192 m2.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.10.2009
Modernizacja - remont (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Świlcza: droga nr ewid. 882 w Świlczy, droga nr ewid. 2583 w Trzcianie.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 14.10.2009
Usługi - Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 09.10.2009
Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 06.10.2009
Usługi szkoleniowe stanowiące wydatek w ramach zadania 1 Aktywna integracja projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przetarg nieograniczony w częściach; Część I; Doradztwo zawodowe, Część II; Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Część III; Kurs pomoc kuchenna, Część IV; Systemowa terapia rodzin.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 30.09.2009
Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2009/2010.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.09.2009
Usługi - Udzielenie kredytu na zadanie: Remont dróg gminnych w 2009 roku w Gminie Świlcza w kwocie 582 000,00 zł.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 24.09.2009
Roboty budowlane - Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - etap I.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 23.09.2009
Usługi - Wykonywanie usług geodezyjnych i szacowania nieruchomości w 2009 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.09.2009
Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 07.09.2009
Roboty budowlane - Remont Domu Ludowego w Dąbrowie - I piętro.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 12.08.2009
Roboty budowlane na zadaniu pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola w Świlczy jako zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZP 3410/08/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 07.08.2009
Roboty budowlane na zadaniu pn: Termomodernizacja budynku przedszkola w Świlczy, jako zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZP 341/17/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 05.08.2009
Roboty budowlane - Wykonanie boiska sportowego w Woliczce.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
 Ogłoszenie powiązane:
Roboty budowlane na zadaniu pn. Przebudowa kotłowni, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, instalacja wewnętrzna gazu w budynku Domu Ludowego w Dąbrowie jako zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia ZP-3410/01/09 z dnia 11 marca 2009 r.
kliknij słowo "więcej"

więcej...


 udzielenie_zamowienia.pdf
ZP 3410/16/09 Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap I
 udz15.doc
ZP 3410/15/2009 Remont Dróg gminnych w 2009 r. w Gminie Świlcza
 udz18.doc
ZP 3410/18/09 Roboty budowlane - zamówienie uzupełniające nr 1 do ZP 3410/31/06 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance
 udz1309.doc
ZP 3410/13/09 Sporządzenie dokumentcaji techniczno-prawnej dla zadań inwestycyjnych pn: 1) Oświetlenie uliczne drogi Dąbrowa - Kolonia Zachodnia 400mb, 2) Oświetlenie uliczne drogi Bratkowice – Czekaj 300mb, 3) Oświetlenie uliczne drogi Bratkowice – Zapole 600 mb, 4) Oświetlenie uliczne drogi Świlcza – Osiedle 2 – 850 mb.
 udz14.doc
ZP 3410/14/09 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli w tym: adaptacja pomieszczeń starej szkoły, wymiana drzwi, instalacja elektryczna dla eurosterów, instalacja telefoniczna i komputerowa, zasilanie i sterowanie wentylatorów dachowych.
 udz0509.doc
ZP 3410/05/09 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mrowli w tym: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i dzrwiowej oraz remont placu przy szkole, przekładka uzbrojenia podziemnego.
 udz11.doc
ZP 3410/11/09 Montaż pieców w Domu Ludowym w Dąbrowie, zam. uzup. nr 1.
 udz0808.doc
ZP 3410/08/09 Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Świlczy
 udz0209.doc
ZP 3410/02/09 Dostawa materiałów drogowych w 2009 roku
 udz0309.doc
ZP 3410/03/09 Dostawa średniego samochodu pozarniczego specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pozarnej w Dąbrowie
 udz1009.doc
ZP 3410/10/09 Roboty budowlane – izolacja ścian fundamentów budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bziance.
 udz0709.doc
ZP 3410/07/09 Dostawa bonów towarowych dla pracowników
 udz0409.doc
ZP 3410/04/09 Dostawa wyposażenia Sali gimnastycznej w Mrowli.
 udz0909.doc
ZP 3410/09/09 Roboty budowlane - Remont zmywalni naczyń w Zespole Szkół w Trzcianie - zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZP 341/57/08 z 3.12.2008
 udz0109.doc
ZP 3410/01/09 Roboty budowlane - Przebudowa kotłowni, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, instalacja weewnętrzna gazu w budynku Domu Ludowego w Dabrowie.
 udz0609.doc
ZP 3410/06/09 Roboty budowlane Zamówienie uzupełniające nr 1 do ZP 341/33/08 z dnia 28.08.2008 r. Montaż chromoniklowych wkładów kominowych na kominach z kotłowni Szkoły Podstawowej w Mrowli.
 udz65.doc
ZP 341/65/08 Dostawa materiałów biurowych i sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2009 roku.
 udz68.doc
ZP 341/68/08 wykonania zamówienia uzupełniającego nr 1 do umowy nr ZP 3410/51/08 z dnia 24 listopada 2008 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn: Budowa odcinka chodnika w miejscowości Trzciana – w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 strona prawa.
 udz67.doc
ZP 341/67/08 Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZP 341/45/08 na zadaniu pn: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla budynków mieszkalnych w Trzcianie przysiółek Dyndy w zakresie: 1) wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej 1135 mb, 2) wykonanie studni rozprężnej fi 1200, 3) wykonanie wyposażenia zbiornika przepompowni bez pomp.
 udz69.doc
ZP 341/69/08 Zamontowanie rury osłonowej fi 323 jako zamówienie uzupełniające do ZP 341/14/08
 udz63.doc
ZP 341/63/08 Świadczenie w 2009 roku usługi polegającej na dowożeniu termosów z żywnością


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-04-24 15:12:34


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech