18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ-1
Wyjaśnienia do SIWZ-2
Wyjaśnienia do SIWZ-3
Wyjaśnienia do SIWZ-4
Wyjaśnienia do SIWZ-5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.28.2013 :: Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienia do SIWZ-3RRG.271.28.2013 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienia do SIWZ-3

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.28.2013/RRG.271.28.2013_wyj_03.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.28.2013                                              Świlcza, dn. 20.08.2013 r.

pismo:  207/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 sierpnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 159559-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 3 września 2013 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 13 i 14 sierpnia 2013 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania z dnia 13 sierpnia 2013 r.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT / Double 4.O.

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni  istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. W przypadku proponowanego przez nas systemu – tzw. „wskaźnik anty-urazowości”
(w poniższej tabeli – „Amortyzacja uderzenia”) wynoszący 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży
w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

 

 

 

Przy zagęszczeniu górnego legaru do wartości 0,3125 mb wskaźniki te rozłożone są dużo bardziej równomiernie, gdy jednocześnie rozstaw dolnego lagru powiększony do 0,625mb poprawia właśnie tak istotną absorpcję energii uderzenia czy biegania.

Lepsze parametry sprężystości naszej konstrukcji uzyskuje się poprzez odejście od dublowania ślepej podłogi z płyty wiórowej dodatkowo ślepą podłogą z desek - w przypadku ARIM SPORT / Double 4.O. płyty wiórowe stanowią zarówno zaślepienie konstrukcji podłogi, jak i płytę doskonale rozkładającą obciążenia.

Ponadto zastosowane tzw. podpory między legarowe powodują, że każda płyta dolna oparta jest trwale na konstrukcji, na całym swoim obwodzie. Pomiar średniej odległości z każdego punktu nacisku stopy ćwiczącego do najbliższego punktu podparcia konstrukcji podłogi ( po przekątnej, wzdłuż i wszerz sali)  w przypadku konstrukcji 4.O. jest niemal idealnie równa.

Powyższa podłoga została przebadana z wykładziną typu linoleum o grubości  4,0 mm, której grubość jest na wskroś warstwą użytkową, a więc przeszło pięciokrotnie grubszą i przez cały okres użytkowania a więc i ścierania, niż wykładziny PCV. Nie zmienia swojej jednorodnej struktury. Udzielamy na nią 60-cio miesięcznej gwarancji bez obawy o jej naturalną (korek, opiłki drewniane, olej lniany, kreda) i mocną grubą strukturę.

Stosowana przez nas wykładziną świetnie sprawdzającą się na całym świecie, zarówno w przyszkolnych salach gimnastycznych jak i w halach sportowych, w których odbywają się I - ligowe rozgrywki wszystkich rodzajów gier zespołowych.

Jest to nawierzchnia :

-          naturalna – z linoleum,

-          homogeniczna - a więc  jej warstwa ścieralna wynosi 4 mm - jest tak zwaną wykładziną „ ścieralną do zera ” - dlatego jej trwałość to około 80 lat,

-          tania w eksploatacji – bardzo niski koszt pielęgnacji,

-          wielofunkcyjna - w przeciwieństwie do innych produktów, gwarancja nie obwarowana jest żadnym ograniczeniem dotyczącym urządzania na niej spotkań poza-sportowych typu akademie, bale, dyskoteki, które to imprezy nie powodują żadnych ujemnych skutków dla wykładziny.

-          objęta programem 5 –cio letniej gwarancji fabrycznej.

W przypadku zgody na zastosowanie naszego systemu, po wykonaniu podłogi otrzymacie Państwo Świadectwo potwierdzające  zgodność podłogi z normą PN 14904:2009. 

W załączeniu : ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ PODŁOGI Z NORMĄ PN 14904:2009 ORAZ SPRAWOZDANIE Z BADAŃ.

Odpowiedź:

Podłoga na hali sportowej musi spełniać wymogi jak w dokumentacji tj m.in.:

-    podłoga sprężysta powierzchniowo,

-    wykładzina sportowa naturalna – linoleum  sportowe gr. 4mm, (gr. warstwy ścieralnej 3,4mm),

-    wentylowana mechanicznie - system wentylacji dostarcza i montuje wykonawca podłogi, /wykończenie listwą wentylacyjną/

Wymaga się, aby podłoga posiadała Atest Higieniczny PZH oraz dokument potwierdzający badania podłogi zgodne z normą PN-EN 13501-1 dotyczącej reakcji na ogień potwierdzający cechę minimum CFl-S1, deklarację producenta podłogi na wszystkie parametry normy PN-EN 14904

Dopuszcza się zmianę wymiarów i rozmieszczenie legarów,  ślepej podłogi, podkładek elastycznych /zależnie od Producenta/   pod warunkiem spełnienia wymagań j.w.; 

Treść pytania z dnia 14 sierpnia 2013 r.:

W związku z ukazaniem się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zadania, proszę o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnienie  kwestii dotyczącej wykonania posadzki sportowej w Hali sportowej

Na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie należy stwierdzić, iż:       

1. Homogeniczna wykładzina naturalna którą Państwo wyszczególniacie, nie jest nawierzchnią sportową.

2. Dodatkowo w/w wykładzina wraz z całym systemem legarowania nie posiada zgodności ze wszystkimi trzynastoma parametrami  normy obowiązującej dla podłóg  sportowych montowanych i użytkowanych w halach gimnastycznych: normy  PN EN 14 904.

3. System podłogi w hali z nawierzchnią, którą Państwo wyszczególniacie wraz
z konstrukcją legarowaną nie spełnia kryterium reakcji na ogień CflS1.

4. Jej konserwowanie i czyszczenie jest pracochłonne i kosztowne , gdyż jako nawierzchnia naturalna wymaga wielokrotnego w ciągu roku nanoszenia warstwy akrylu w miejsce ścierającej się w procesie użytkowania poprzedniej warstwy. Koszt nanoszenia profesjonalnej, nowej warstwy zabezpieczającej wynosi 12 – 15 zł m2 nowej powłoki.

5. Jest wykładziną twardą, bez pianki sprężystej, nadającej jej właściwości posadzki sportowej, tj. uginającej się punktowo.

PYTANIA  DO  SIWZ:

Treść pytania nr 1:

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy do wyceny wartości oferty przetargowej oraz do późniejszej realizacji obiektu należy przyjąć profesjonalną nawierzchnię sportową
z PCV, na podkładzie z pianki sprężystej o grubości minimalnej wykładziny 7 mm,  posiadającą w komplecie certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, świadczących o jej jakości, takich jak: FIVB ( siatkówka) – poziom Official , EHF i IHF
(piłka ręczna), FIBA (koszykówka) ? Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych  lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych
o niskim standardzie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć podłogę spełniającą wymogi m.in. następujące wymagania:

-    podłoga sprężysta powierzchniowo,

-    wykładzina sportowa naturalna – linoleum  sportowe gr. 4mm, (gr. warstwy ścieralnej 3,4mm),

-    wentylowana mechanicznie - system wentylacji dostarcza i montuje wykonawca podłogi, /wykończenie listwą wentylacyjną/

Wymaga się, aby podłoga posiadała Atest Higieniczny PZH oraz dokument potwierdzający badania podłogi zgodne z normą PN-EN 13501-1 dotyczącej reakcji na ogień potwierdzający cechę minimum CFl-S1, deklarację producenta podłogi na wszystkie parametry normy PN-EN 14904

Treść pytania nr 2:

Czy inwestor dopuści wykonanie wykładziny syntetycznej, która nie wymaga nanoszenia pracochłonnej i kosztownej, tak jak w przypadku wskazanej w SIWZ wykładziny naturalnej – powłoki zabezpieczającej ?

Odpowiedź:

Podłoga powinna spełniać wymagania jak  w odpowiedzi wyżej.

Treść pytania nr 3:

Dodatkowo proszę o odpowiedź, czy taka wykładzina wraz z systemem legarowania musi być w pełni zgodna ze wszystkimi trzynastoma parametrami  normy obowiązującej dla podłóg sportowych montowanych i użytkowanych w halach gimnastycznych: PN EN 14 904, czy też Zamawiający dopuści do montażu podłogi nie zgodne z przytoczoną powyżej, obowiązującą normą ?

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania nr 4:

Jeśli inwestor dopuszcza wykonanie podłogi nie spełniającej wszystkich kryteriów normy budowlanej PN EN 14904, proszę o wskazanie które z trzynastu parametrów normy inwestor będzie brał pod uwagę?

Odpowiedź:

Powinny być spełnione wszystkie parametry.

Treść pytania nr 5:

Jeśli inwestor wymaga wykonania podłogi w pełni zgodnej z normą , to czy dla prawidłowej oceny składanych ofert – oferenci powinni do swych ofert dołączyć certyfikat CE zgodności z wymaganą przez Zamawiającego normą PN EN 14 904 – we wszystkich 13-tu kryteriach normy oraz dołączyć dodatkowo deklarację CE zgodności z normą PN EN 14904 – zgodności ze wszystkimi 13-toma kryteriami tej normy?

Odpowiedź:

Nie. Powyższe dokumenty powinny być okazywane Inwestorowi zgodnie z zapisami w SIWZ.

Treść pytania nr 6:

Czy inwestor dopuści do wykonania systemu podłogi który nie posiada wymaganej prawem budowlanym klasyfikacji ogniowej na poziomie CflS1?

Odpowiedź:

Nie.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-08-20 12:46:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech