18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Zmiany do SIWZ-1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2
Zmiany do SIWZ-2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 3
Zmiany do SIWZ-3
Zmiany do SIWZ-4
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.21.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Zmiany do SIWZ-4RRG.271.21.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”
 
Do pobrania:

1. Zmiany SIWZ Nr 4
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.21.2012                                                  Świlcza, dn. 24.08.2012 r.

pismo: 230/R-RRG-ED/2012

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27 lipca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 274976 - 2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie z dnia 22 sierpnia 2012 r.

I grupa pytań:

Czy centrala telefoniczna podlega wycenie?

Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji i wskazanie pozycji.

Odpowiedź – centrala telefoniczna nie podlega wycenie.

 

II grupa pytań:

1)     W projekcie i przedmiarach nie określono typów ilości przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń kotłowni, wentylatorów, central. Proszę o podanie rodzaju tych przewodów zasilających oraz ich ilości.

Odpowiedź – rodzaje przewodów do zasilania:

Ø  urządzeń kotłowni zostały podane na rys. E8 – tablica TBK,

Ø wentylatorów – na rysunku E4 – tablica TB1, E5 – tablica TB2, E6 – tablica TB3,
E7 – tablica TB4,

Ø  central - na rysunku E3 – tablica TBO, E7 – tablica TB4.

Ilości przewodów należy policzyć w dodatkowych pozycjach w przedmiarze robót pn.:  „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku dydaktyczno – szkolnego na potrzeby przedszkola w Trzcianie – branża elektryczna”, w rozdziale 2 pn.: „Oprzewodowanie”.

Ø poz. 2,21: podstawa wyceny 508/209/3, opis: Przewód płaski łączny przekrój żył do 7,5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku LIYY żo. 3 x 2,5 – obmiar 30 m,

Ø poz. 2,22: podstawa wyceny 508/209/3, opis: Przewód płaski łączny przekrój żył do 7,5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku LIYY żo 3 x 1,5 – obmiar 90 m,

Ø poz. 2,23: podstawa wyceny 508/209/3, opis: Przewód płaski łączny przekrój żył do 7,5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku LIYY żo 2 z 0,75 – obmiar 27 m,

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia odpowiedzi na pytania nr 1 i 3 z dnia 21 sierpnia 2012 r. zawarte w piśmie nr 221/R-RRG-ED/2012 zamieszczonym w dniu 22 sierpnia 2012 r. na stronie internetowej Zamawiającego, tj.:

Pytanie 1:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Dlaczego w przedmiarach tablica TB2 jest ujęta podwójnie – pomyłka, w przedmiarze robót pn.: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku dydaktyczno – szkolnego na potrzeby przedszkola w Trzcianie – branża elektryczna, w rozdziale 1 pn.: „Zasilanie
i rozdzielnie poz. 22 otrzymuje następujące brzmienie: podstawa wyceny: KNR 508/404/1, opis: Montaż tablicy bezpiecznikowej TB4 zbudowanej zgodnie z rys. E 7 projektu wykonawczego na instalacje elektryczne, ilość – 1 szt.,

Ø  nowe brzmienie:

Dlaczego w przedmiarach tablica TB2 jest ujęta podwójnie – pomyłka, w przedmiarze robót pn.: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku dydaktyczno – szkolnego na potrzeby przedszkola w Trzcianie – branża elektryczna, w rozdziale 1 pn.: „Zasilanie
i rozdzielnie poz. 22 otrzymuje następujące brzmienie: podstawa wyceny: KNR 508/404/1, opis: Montaż tablicy bezpiecznikowej TBK zbudowanej zgodnie z rys. E 8 projektu wykonawczego na instalacje elektryczne, ilość – 1 szt.,

Pytanie 3:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Czy rozdzielnica TB4 podlega wycenie? Jeżeli tak, to w której pozycji kosztorysowej – należy ująć w poz. 22 (odpowiedź w pyt. 1),

Ø  nowe brzmienie:

Czy rozdzielnica TB4 podlega wycenie? Jeżeli tak, to w której pozycji kosztorysowej – jest ujęta w poz.  1.24 przedmiaru robót pn.: „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku dydaktyczno – szkolnego na potrzeby przedszkola w Trzcianie – branża elektryczna”, rozdział 1 pn.: „Zasilanie i rozdzielanie”.

2)     W projekcie wod-kan przedmiotowego budynku jest brak określenia sanitariatów, z charakteru budynku wynika że część sanitariatów powinna być przystosowana dla dzieci.

Proszę o określenie rodzaju urządzeń – dla dzieci mają być miski ustępowe o wys. 33 cm,
w ilości 7 szt., pozostała ilość, tj. (15-7) = 8 to miski ustępowe dla dorosłych (łączny obmiar nie zmienia się).

Te wyjaśnienia dotyczą poz. 13 przedmiaru robót pn.: „Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej” w rozdziale 2 pn.: „Kanalizacja sanitarna i technologiczna” element 2.1 pn.”Instalacja kanalizacyjna i technologiczna”.

 

3)     W projekcie zaprojektowano łazienkę dla niepełnosprawnych. Natomiast w przedmiarach nie ujęto sanitariatów i uchwytów dla niepełnosprawnych. Proszę o podanie rodzaju i ilości sanitariatów i uchwytów dla niepełnosprawnych – miska ustępowa została ujęta w przedmiarze w poz. 13 (jw., odp. do pyt. 2), natomiast uchwyty dla niepełnosprawnych należy wycenić w przedmiarze robót pn.: „Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej” w rozdziale 2 pn.: „Kanalizacja sanitarna i technologiczna” element 2.1 pn.”Instalacja kanalizacyjna i technologiczna” w dodatkowej pozycji nr 30 jako kalkulacja indywidualna  – uchwyty dla niepełnosprawnych - 1 kpl.,

4)     Według schematu technologicznego kotłowni jest 3 pompy obiegowe i czwarta w zespole obiegowym kotła, natomiast w przedmiarze występuje 4 pompy obiegowe, z czego wynika, że jest o jedną pompę obiegową za dużo, proszę o określenie ilości pomp obiegowych – na schemacie kotłowni występuje 5 szt. pomp, tj. 3 szt. pomp obiegowych (c.o., c.t., podgrzewacze c.w.), 1 szt. pompy obiegu kotłowego, 1 szt. pompy cyrkulacyjnej c.w. - i tyle pomp jest w przedmiarze.

 

5)     W projekcie centralnego ogrzewania zaprojektowano instalację z rur systemu zaciskowego,

natomiast w przedmiarach są rurociągi o połączeniach zgrzewanych, proszę podać rodzaj rur i sposób połączenia – należy wycenić zgodnie z dokumentacją jako rurociągi zaciskowe
w systemie KAN-therm, przyjmując ilości z przedmiaru robót pn.:
„Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej” rozdział 6 pn.: „Centralne ogrzewanie”, element 6.3 pn.: „Rurociągi”.

 

6)     W przedmiarze kanalizacja sanitarna zewnętrzna nie podano ilości wykopów pod studnie rewizyjnie poz. 3 i 4, proszę o podanie obmiaru i podstawy wyceny – należy
w przedmiarze robót pn.: „Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej”,  
w rozdziale 5 pn.: „Kanalizacja sanitarna zewnętrzna”, element 5.1 pn.: „Zewnętrzna kanalizacja sanitarna” w poz. nr 1, tj. wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III,

zmienić obmiar na następujący:

Rurociąg 57 x 1,0 x 3,2 = 182,40 m3

       Studnie 1,4 x 3,2 x 2,4 x 2 = 21,50

       Razem obmiar – 203,90 m3

 

III grupa pytań:

W nawiązaniu do otrzymanych od Państwa odpowiedzi na zapytania oferentów pismem Zn. 213/R-RRG-ED/2012 z dnia 20.08.2012 prosimy o rzetelne i bardziej specjalistyczne podejście do odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące przedmiarów robót zwłaszcza branży inżynieryjno-instalacyjnej.

Np. odpowiedź do p. II. Kanalizacja sanitarna i technologiczna

Odp.II.1,2,3 Kucia bruzd w posadzkach, ścianach dla pionów i podejść odpływowych kanalizacyjnych wykonanie przebić przez ściany i stropy – wycenić w poz. na wykonanie, wykonanie pionów i podejść kanalizacyjnych. Pytanie jak? skoro nie ma np. poz. Dodatki na wykonanie podejść kanalizacyjnych. – do tego odp. II. 4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych fi 50, fi 110 – od wypustów i wszystkich urządzeń sanitarnych uwzględnić w cenie wykonania wypustów i urządzeń sanitarnych.

Ta sama forma odpowiedzi dotyczy instalacji wody zimnej i c.w.u. czy instalacji centralnego ogrzewania.

Masę rzeczy nie ujętych w przedmiarach robót instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i gaz. nie można ujmować w jednych pozycjach na montaż np. rur. – Dotyczy to robót takich jak: wykopy, podsypki, zasypki, kucia bruzd w ścianach i posadzkach, zamurowania, kucie otworów w stropach i ich zamurowania, malowania rur stal. czarnych pod izolacje, izolacji rur w kotłowni, dodatki za podejścia do urządzeń w-k. i c.o., przejścia przez ściany zewnętrzne w tulejach, zawory odpowietrzające np. TACO – 16 szt. próby ciśnieniowe inst. c.o., płukania c.o itd. …

W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert min. o 3 tygodnie
i przekazanie rzetelnych zamiennych przedmiarów robót branży sanitarnej sporządzonych specjalistycznie (sporządzonych przez specjalistę ds. kosztorysowania) dla wszystkich oferentów jednakowych gdzie będą ujęte poz. dla cen jednostkowych wszystkich wykonywanych czynności tej branży zgodnie z warunkami przetargu i istotnymi postanowieniami umowy par 5,6.

Odpowiedź – przesunięcie terminu składania ofert oraz przekazania zamiennych przedmiarów robót branży sanitarnej jest niemożliwe, ze względu na krótki termin realizacji budowy związany z dofinansowaniem projektu.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech