18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Zmiany do SIWZ-1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2
Zmiany do SIWZ-2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 3
Zmiany do SIWZ-3
Zmiany do SIWZ-4
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.21.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Zmiany do SIWZ-2RRG.271.21.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”
 
Do pobrania:
1. Zmiany SIWZ Nr 2
Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.21.2012/RRG.271.21.2012_zm_02.pdf
________________________________________________________________________

sprawa RRG.271.21.2012                                                    Świlcza, dn. 20.08.2012 r.

pismo:  211/R-RRG-ED/2012

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27 lipca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 274976 - 2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2  i  ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 3.08.2012 r.

I grupa pytań:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie niejasności występujących przy przygotowywaniu oferty na przetarg jw.:

1.  W zapisie SIWZ pkt 5.1.c Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował zasobami ludzkimi
w postaci 1 osoby posiadającej doświadczenie konserwatorskie. Wg naszej wiedzy Wojewódzki Konserwator Zabytów od 2000 roku nie wydaje zaświadczeń bezpośrednio na wskazaną osobę odnośnie doświadczenia w zakresie wykonanych robót konserwatorskich. Prosimy o wykreślenie tego zapisu ze SIWZ –
Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu  w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże że dysponuje:

·       1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych, która będzie spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, Poz. 987),

·       1 osobą posiadającą uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

·       1 osobą posiadającą uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj. 1) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, 2) złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 3) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

2.  W zakresie robót budowlanych:

a)     zgodnie z załączoną do przetargu ekspertyzą techniczną mykologiczno – budowlaną w budynku istniejącym zalecane jest wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji ciśnieniowej – czego brakuje w przedmiarach - nie jest w zakresie przetargu,

b)    zgodnie z jw. występują zasolenia ścian istniejących ceglanych, w przedmiarach ujęte są odgrzybiania ścian, natomiast brak jest odsolania ścian - nie jest w zakresie przetargu,

3.  W przypadku uznania naszych uwag prosimy o podanie ilości robót powołanych na katalogi kosztorysowe - nie jest w zakresie przetargu,

4.  Czy wymagane jest przygotowanie kosztorysów ofertowych bez jakichkolwiek zmian w niektórych pozycjach przedmiarów z innych katalogów kosztorysowych? Jeśli Wykonawca uzna daną pozycję kosztorysową na odpowiadającą danemu zakresowi robót za zamienną z innego katalogu, czy może dokonać takich zmian? Zwłaszcza, że wymagane wynagrodzenie będzie kosztorysowe - nie jest wymagane stosowanie tych samych katalogów kosztorysowych, warunkiem jest ujęcie tego samego rodzaju robót.

II grupa pytań:

Zamawiający w pkt 5 ppkt 5.1. b SIWZ określa, że o w/w zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zadanie o wartości 2 400 000,00 zł brutto lub 2 zadania o łącznej wartości 2 400 000,00 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. polegające na remoncie obiektu zabytkowego lub obiektu znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Opis warunków udziału w postępowaniu powinien być obiektywny i podyktowany koniecznością zweryfikowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zależności od konkretnego zamówienia publicznego. Niezgodne z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców jest opisywanie warunków udziału w postępowaniu w sposób, który będzie uniemożliwiał dostęp do udziału w postępowaniu lub stawiał wybranych Wykonawców
w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do pozostałych.

            W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu w tym punkcie SIWZ na „- co najmniej 1 zadanie o wartości 2 400 000,00 zł brutto lub 4 zadania o łącznej wartości 2 400 000,00 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. polegające na remoncie obiektu zabytkowego lub obiektu znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej – Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu  w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj.: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej:

Ø  1 zadanie polegające na remoncie obiektu zabytkowego lub obiektu znajdującego się
w strefie ochrony konserwatorskiej o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto, oraz

Ø  2 zadania polegające na przebudowie, nadbudowie bądź budowie budynku użyteczności publicznej o wartości łącznej co najmniej 2 000 000,00 zł brutto.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj.: 1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. referencje; 2) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

III grupa pytań:

Dotyczy przedmiaru robót budowlanych.

1) poz. 57. W przedmiarze robót budowlanych jest docieplenie ścian płytami ze styropianu jednostronnie laminowanego grub. 12 cm, w opisie technicznym projektu jest mowa o styropianie XPS 300-034 grub. 12 cm, na rysunku Nr 6 projektu wykonawczego (przekroje) jest styropian EPS 70-031 grub. 12 cm.

Jaki materiał należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym? - należy przyjąć styropian jednostronnie laminowany papą o grub. 12 cm;

2) poz. 88 przedmiaru - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty w ilości 34,95 m2, czy nie należałoby zastosować mnożnika 4? -  należy zastosować mnożnik 4;

3)  poz. 90 przedmiaru - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów w ilości 66,82 m2, czy nie należałoby zastosować mnożnika 4 (g rys. konstrukcyjnych grubość płyty schodów wynosi 12 cm)? - należy zastosować mnożnik 4;

Pytania z dnia 6.08.2012 r.

I grupa pytań:

Czy istnieje możliwość udostępnienia przedmiarów w wersji edytorskiej np. ath?

Odpowiedź: istnieje możliwość udostępnienia przedmiarów robót w wersji edytorskiej zus, puz.

II grupa pytań:

Zgodnie z informacją w  SIWZ p.10.1.3) Kosztorys ofertowy  należy opracować zgodnie
z przedmiarem robót ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Roboty należy wykonać  również   w oparciu   o dokumentację  techniczną  projektową .

W związku z powyższym informujemy o braku w przedmiarach robót i przedmiarów robót na wykonanie instalacji  jn.:

1. Wykonanie instalacji wodociągowej p. pożarowej do zewnętrznego gaszenia pożaru – brak przedmiaru robót – nie jest w zakresie przetargu,

2. Wykonanie przyłącza wody – brak przedmiaru robót - nie jest w zakresie przetargu,

3. Wyposażenie technologiczne kuchni – dostawa i montaż  - brak przedmiaru robót – nie jest w zakresie przetargu,

4.  Wykonanie instalacji neutralizacji kondensatu  (wraz z neutralizatorem NH-300) -  brak przedmiaru robót – należy uwzględnić w poz. 57- montaż kotła,

5.Kanalizacja sanitarna zewnętrzna  El. 5  – w przedmiarach robót  brak wykonania  próby,  podsypki  i zasypki rur PCV fi 160 mm – należy uwzględnić w cenie montażu rur (poz. 2),

6.Aktywny system bezpieczeństwa dla instalacji gazowej -  brak w przedmiarach robót – należy doliczyć w poz. 101 – uruchomienie kotłowni + aktywny system bezpieczeństwa GX – 1 kpl;

Pytania z dnia 7.08.2012 r.

I grupa pytań:

W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej na w/w zadanie prosimy o uzupełnienie  i wyjaśnienie  n/w  informacji  :

Zgodnie z informacją w  SIWZ p.10.1.3) Kosztorys ofertowy  należy opracować zgodnie
z przedmiarem robót ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz p.12.1-11 , SIWZ, oraz
w uzupełnieniu naszego pisma  Zn.  PW/547/VIII/PO/12    informujemy o braku w przedmiarach robót wykonania robót jn.:

 I. Instalacja wody zimnej,  ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji

    Brak w przedmiarach robót:

 1. Kucia bruzd w posadzce i w ścianach dla pionów i podejść dopływowych wody – należy uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania rurociągu,

 2. Zamurowanie tych bruzd  jw. - należy uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania rurociągu,

 3.  Wykonanie przebić przez ściany i stropy - należy uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania rurociągu,

 4.  Dodatki za wykonanie podejść dopływowych wody zimnej oraz wody  c.w.u.  do zaworów czerpalnych , baterii , do płuczek  WC , do hydrantów - należy uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania rurociągu,

II. Kanalizacja sanitarna i technologiczna

     Brak w przedmiarach robót:

 1. Kucia bruzd w posadzce i w ścianach dla pionów i podejść odpływowych  kanalizacyjnych – wycenić w poz. na wykonanie pionów i podejść kanalizacyjnych, 

 2. Zamurowanie tych bruzd  jw. - wycenić w poz. na wykonanie pionów i podejść kanalizacyjnych, 

 3.  Wykonanie przebić przez ściany i stropy -  wycenić w poz. na wykonanie pionów i podejść kanalizacyjnych, 

 4.  Dodatki za wykonanie podejść odpływowych  fi 50  oraz fi 110 -  od wpustów ściekowych,  wszystkich urządzeń sanitarnych  jak umywalki, zlewy, zlewozmywaki, baseny natryskowe,  miski ustępowe , baseny , zmywarki, obieraczki, pralnica  /urządzenia technologiczne wyposażenia/ - uwzględnić w cenie wykonania wpustów i urządzeń sanitarnych,

 5.  Montażu rur kanalizacyjnych  pionów i podejść  kanalizacyjnych  z rur PCV na ścianach – należy ująć  w przedmiarze robót pn.: „Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej” w rozdziale 2 pn.: „Kanalizacja sanitarna i technologiczna” element 2.1 pn.”Instalacja kanalizacyjna i technologiczna” w dodatkowych pozycjach:

Ø  poz. 27 – podstawa wyceny KNRW 215/208/1, opis: Rurociągi z PVC kanalizacyjne  na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, fi 50 mm – obmiar 118,500 m,

Ø  poz. 28 – podstawa wyceny KNRW 215/208/2, opis: Rurociągi z PVC kanalizacyjne  na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, fi 75 mm – obmiar 38,00 m,

Ø  poz. 29 – podstawa wyceny KNRW 215/208/3, opis: Rurociągi z PVC kanalizacyjne  na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, fi 110 mm – obmiar 77,200 m,

Dodatkowo:

Ø  poz. nr 5 zmienia się na następujący opis: KNRW 215/208/6, opis: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na na ścianach w budynkach niemieszkalnych, obmiar 37,00 m,

Ø  poz. 2, podstawa wyceny KNRW 215/203/3, opis: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych, obmiar 57,8 m (a nie 135,0 m),

Ø  poz. 3, podstawa wyceny KNRW 215/203/2, opis: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych, obmiar 24 m (a nie 62,0 m),

Ø  poz. 4, podstawa wyceny KNRW 215/203/1, opis: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych, obmiar 26,50 m (a nie 145,0 m).

6.  Wykonanie przejść przez ściany zewnętrzne  rurą stalową fi 200 l=1,5 m  szt. 2 – ująć w cenie rurociągu,

 7.  Wykonanie przejść przez ściany zewnętrzne  rurą PCV   fi 200 l=1,5 m  szt. 1 - ująć w cenie rurociągu,

 8. Wykonanie wykopów wewnątrz budynku  dla poziomów z rur PCV w wykopie - ująć w cenie rurociągu,

 9. Wykonanie podsypki dla rur  wewn. budynku - ująć w cenie rurociągu,

 10. Wykonanie zasypki rur  poziomych  wewnątrz budynku - ująć w cenie rurociągu,

 11. Czyszczaki z PCV fi 160 mm  w poz. nr 9 w przedmiarach robót  jest 5 szt. – wg PT brak – przyjąć obmiar 0,

 12. Czyszczaki z PCV  fi 75 mm  w poz. nr 11 przedmiarów  jest 4 szt. powinno być 10 szt. z PCV fi 75 oraz 5 szt. z PCV fi 50 mm   czyli w sumie 14 szt. – przyjąć obmiar 14,

 13. Brak wykonania obudowy pionów kanalizacyjnych  K1, K2,  K3, K4, K5, K6  kartonami gipsowymi – dodaje się w przedmiarze pn.: „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku dydaktyczno – szkolnego na potrzeby przedszkola w Trzcianie – branża budowlana, element 7 pn.: „Ścianki działowe” pozycję 123a - KNRW 202/2004/4 – obudowa elementów konstrukcyjnych z płyt g/k na rusztach metalowych 2 warstwowe – obudowa pionów wod.-kan. z płyt wodoodpornych gr. 12,5 mm, obmiar 52 m2,

 III.  Instalacja Centralnego Ogrzewania

    Brak  w przedmiarach robót

 1. Kucia bruzd w posadzce i w ścianach dla  pionów  i podejść / zgodnie  z  opisem  technicznym w PT/ - wycenić przy montażu pionów i podejść,

 2. Zamurowanie tych bruzd  jw. - wycenić przy montażu pionów i podejść,

 3.  Wykonanie przebić przez ściany i stropy - wycenić przy montażu pionów i podejść,

 4.  Wykonania podejść do grzejników – przyłącza - wycenić przy montażu pionów i podejść,

 5.  Zawory odpowietrzające na zakończeniach pionów c.o.  np. TACO – (brak 16 szt.) – uwzględnić w cenie jednostkowej rurociągów,

 6.  wykonanie próby ciśnieniowej instalacji c.o. – policzyć w cenie jednostkowej instalacji,

 7. Wykonanie płukania instalacji c.o. - policzyć w cenie jednostkowej instalacji,

 8. Wykonania próby instalacji c.o.  na gorąco - policzyć w cenie jednostkowej instalacji,

IV.   Kanalizacja sanitarna zewnętrzna  El. 5 

 w przedmiarach robót  poz. nr 5  osadniki deszczowe żel. fi 150  szt. 7   -  gdzie należy zamontować – należy przyjąć obmiar 0,

V.   Przyłącze gazu  

w przedmiarach robót  poz. nr 3  Kanały z rur PCV łączonych na wcisk  o śr. zewn. 250 mm   -  78 mb   -  gdzie należy zamontować /raczej pomyłka/ - jest to pomyłka,

 Natomiast brak w przedmiarach robót:

1. Wykonanie oznakowania położenia rur taśmą ostrzegawczą – wycenić w poz. nr 3 – która przyjmuje brzmienie: podstawa wyceny: KNR 219/219/1 - opis: oznakowanie  trasy gazociągu taśmami ostrzegawczymi – 21 mb 

2. Wykonanie podsypki  i obsypki rur gazowych piaskiem – należy uwzględnić w poz. 8 – zasypanie wykopów,

Dodatkowo w poz. nr 2 – KNRW 201/228/1 opis: Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie ka. I-III zmienić obmiar z 22,80 m3 na 9,0 m3

VI.  Kotłownia

 Brak w przedmiarach robót:

 1. Zabezpieczenie stanu wody w kotle SYR typ 933.1 (ponieważ nie występuje w dostawie kpl   obiegu pierwotnego kotła) – uwzględnić w cenie jednostkowej zespołu obiegu kotła,

 2. Montażu zaworu do napełniania wody SYR 2118 fi 20 mm - uwzględnić w cenie jednostkowej zespołu obiegu kotła,

 3. Montażu  zasobnika c.w.u.  V = 200 l   kpl.1 – wstawić dodatkową pozycję nr 103 jako  kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż zasobnika ciepłej wody 200 l wraz z montażem – 1 kpl,

 4. Zawory kulowe gwintowane  odcinające fi 32 mm   poz. nr 77    jest 5 szt. – powinno być 10 szt. -  należy wycenić 10 szt.,

 5. Zawory kulowe gwintowane odcinające  fi 65 mm   poz. nr 79   jest  10 szt. – powinno być  2 szt. które ujęto w poz. nr 80 – w poz. 79 należy przyjąć obmiar 0,

 6. Brak wykonania malowania  i izolacji rur  w kotłowni  - rury stal. fi 65  grub. 25 mm, pozostałe średnice   rur o grub. izolacji  20 mm – należy uwzględnić w cenie jednostkowej montażu rur,

VII.  Technologia Kuchni i pralni

 1. Brak projektu technologii  kuchni  ( i pralni) - przybory gazowe zgodnie z informacją  w projekcie wod.-kan.  p. nr 1.4.4  wykonać  wg  proj. technologii kuchni – projekt technologiczny kuchni jest w projekcie wykonawczym w części architektoniczno – budowlanej,

2.  Brak przedmiarów robót na wyposażenia technologiczne  w piwnicy, na parterze i na poddaszu – nie jest w zakresie przetargu,

IX. Instalacja technologiczna zasilania centrali wentylacyjnej

Brak przedmiarów robót – zasilanie centrali wentylacyjnej należy uwzględnić w cenie jednostkowej montażu centrali wentylacyjnej

II grupa pytań:

Brak w przedmiarach następujących elementów które występują w projekcie :

> instalacje c.o :

-głowic termostatycznych – policzyć w cenie jednostkowej zaworów grzejnikowych w poz. nr 28,

-brak zabezpieczenia rurociągów stalowych przed korozją – uwzględnić w cenie rurociągu,

- brak automatycznych odpowietrzników pionów - instalacje c.o. – uwzględnić w cenie rurociągu,

brak instalacji C.T – instalacja C.T. została uwzględniona w przedmiarze robót pn.: „Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej” w rozdziale 6 pn.: „Centralne ogrzewanie” element 6.3 pn. ”Rurociągi” w  pozycji nr 42: podstawa wyceny KNRW 215/404/2, opis: Rurociągi
w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewalnych na ścianach w budynkach, obmiar - 42,00 m;

>kotłownia:

-systemu GX-2 – policzyć w pozycji uruchomienia kotłowni,

-brak rur fi 65 mm -  policzone w poz. nr 93,

-zasobnika ciepłej wody 200l – wstawić dodatkową pozycję nr 103 jako  kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż zasobnika ciepłej wody 200 l wraz z montażem – 1 kpl,

-brak czujników temperatury – policzyć w cenie kotła,

-zaworu napełniający syr 2118 dn 20mm - policzyć w cenie kotła,

-sprzęgła hydraulicznego - policzyć w cenie kotła,

-neutralizator kondesatu - policzyć w cenie kotła,

-zawór bezpieczeństwa kotłowy - policzyć w cenie kotła,

brak armatury gazowej gazomierz, rejestrator impulsów, reduktor gazu – montaż przez Zakład Gazowniczy,

brak przedmiarów na przyłącza wody, kanalizacji i hydrantu  - nie jest w zakresie przetargu,

Pytania z dnia 8.08.2012 r.

I grupa pytań:

Prosimy o wyjaśnienie poz. 2.6 przedmiaru robót zagospodarowania terenu - Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 126,78 m2 (krotność: 3)

Pozycja 2.5 w/w przedmiaru - Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej w ilości 126,78 m2.

Naszym zdaniem pozycja 2.6 jest nieporozumieniem.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza zamienny przedmiar robót pn. „CHODNIKI, PARKINGI, PLAC GOSPODARCZY”, który  zastępuje rozdział 2 pn.: „CHODNIKI, PARKINGI, PLAC GOSPODARCZY” w zamieszczonym na stronie internetowej przedmiarze robót pn.: „Zagospodarowanie terenu w zakresie komunikacji i urządzenia placu zabaw”. Zamienny przedmiar robót pn. „CHODNIKI, PARKINGI, PLAC GOSPODARCZY” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

 

II grupa pytań:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie niejasności występujących przy przygotowywaniu oferty na przetarg jw.

1.     W zapisie robót drogowych:

a)     Proszę o załączenie do dokumentów przetargowych projekt dróg i chodników – Zamawiający nie posiada odrębnego projektu dróg i chodników, wszystkie dokumenty przetargowe, jakie są w posiadaniu Zamawiającego, zostały zamieszczone na stronie internetowej.

b)    W przedmiarach na wykonanie chodników, parkingów i placu gospodarczego brakuje przygotowania terenu pod nawierzchnie z kostki brukowej tj.  podkładów pod kostkę – jest tylko wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

c)     Proszę o podanie katalogu zamiennego z pozycji od 2.1 do 2.6 katalogu KNR 231/23104, 03 i 02 robót jw. z uwagi na brak takiego oznakowania w programie Rodos i Norma.

d)    Proszę wyjaśnić wykonanie tylko obrzeży 20x6cm wszędzie. Czy nie powinny być także zastosowane krawężniki drogowe przy wykonywanych parkingach i drodze wjazdowej?

e)     W którym miejscu ma być wykonane 27 mb ogrodzenia.

Do ppkt b,c,d,e Zamawiający udostępnia zamienny przedmiar robót pn. „CHODNIKI, PARKINGI, PLAC GOSPODARCZY”, który  zastępuje rozdział 2 pn.: „CHODNIKI, PARKINGI, PLAC GOSPODARCZY” w zamieszczonym na stronie internetowej przedmiarze robót pn.: „Zagospodarowanie terenu w zakresie komunikacji i urządzenia placu zabaw”.

Zamienny przedmiar robót pn. „CHODNIKI, PARKINGI, PLAC GOSPODARCZY” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytania z dnia 9.08.2012 r.

I grupa pytań:

W związku z opracowywaniem oferty przetargowej na w/w zadanie prosimy o uzupełnienie  i wyjaśnienie  informacji dotyczącej  instalacji wentylacji mechanicznej:

I. Instalacja wentylacji mechanicznej   

Dział: Wentylacja pomieszczeń:

Poz. 1.1 – Nawiewniki EMM 707 w przedmiarze jest 40 szt. w dokumentacji 49 szt. – wycenić 49 szt.,

Poz. 1.3 – Kratek BXC 273 w przedmiarze jest 52 szt. w dokumentacji 54 szt. – wycenić 54 szt.,

Poz. 1.4 – Kratka BAP 125 w przedmiarze jest 11 szt. w dokumentacji 12 szt. – wycenić 12 szt.,

Poz. 1.5 – Wentylatorów VCR 1.450.SE.A+regulator w przedmiarze jest 1 szt. w dokumentacji 2 szt. – wycenić 2 szt.,

Poz. 1.6 – Wentylator VAM 767 w przedmiarze jest 13 szt. w dokumentacji 12 szt. – wycenić 12 szt.,

Poz. 1.8 – Klapa p.poż. ABSr. Fi 160mm w przedmiarze jest 10 szt. w dokumentacji 2 szt. – wycenić 2 szt.;

Dział: Wentylacja pomieszczeń sanitarnych:

Poz. 2.2 – Nawietrzaki Balance-S-160 w przedmiarze jest 16 szt. w dokumentacji 6 szt. – wycenić 6 szt.,

Poz. 2.7 – Tłumik w przedmiarze jest 2 szt. w dokumentacji 1 szt. – wycenić 1 szt.;

Dział: Wentylacja kuchni i zaplecza kuchennego

Poz. 3.1 – Nawiewniki EMM 707 w przedmiarze jest 15 szt. w dokumentacji 8 szt. – wycenić 8 szt.,

Poz. 3.4 – Nawietrzaki Balance-S-160 w przedmiarze jest 16 szt. w dokumentacji 4 szt. – wycenić 4 szt.,

Poz. 3.6 – Wentylator VAM 767 w przedmiarze jest 1 szt. w dokumentacji 0 szt. – 0 szt. (nie wyceniać),

Poz. 3.8 – Wentylator VCR7.3000SE.A+regulator w przedmiarze jest 2 szt. w dokumentacji 1 szt. – wycenić 1 szt.,

Brak w dziale wentylacja kuchni tłumika SLL-125-900 – 1 szt. – należy wycenić jako kalkulację indywidualną w dodatkowej poz. nr 3.20;

W dziale 2. Wentylacja pomieszczeń sanitarnych

1. Brak w przedmiarze izolacji kanałów - prosimy o uzupełnienie – należy wycenić kanały jako kanały izolowane;

Dział 3. Wentylacja kuchni i zaplecza kuchennego

2. W związku z rozbieżnościami ilości między przedmiarem, a dokumentacją proszę o skorygowanie ilości przewodów:

Poz. 3.16 – Ilość przewodów w przedmiarze jest 0,116m2 w dokumentacji 8,5m2 – wycenić 8,5 m2,

Poz. 3.17 – Ilość przewodów w przedmiarze jest 0,147m2 w dokumentacji 5,2m2 – wycenić 5,2 m2,

Poz. 3.18 - Ilość przewodów w przedmiarze jest 0,720m2 w dokumentacji 13,8m2 – wycenić 13,8 m2,

Poz. 3.19 - Ilość przewodów w przedmiarze jest 14,24m2 w dokumentacji 23m2 – wycenić 23 m2,

Poz. 3.15 - Ilość izolacji w przedmiarze jest 18,9m2 w dokumentacji 50,5m2 – wycenić 50,5 m2;

 

II grupa pytań:

Prosimy o informację ile przewodów wentylacyjnych ma być izolowana.

Według. opisu technicznego wszystkie przewody należy izolować wełną mineralną z folią aluminiową gr. 30 mm. Według  przedmiaru robót jest tylko 18,9 m2 – należy wycenić 50,5 m2 (przedmiar robót pn.: „ Instalacja wentylacji mechanicznej, rozdział 3 pn.: „Wentylacja kuchni i zaplecza kuchennego” poz. 3,15).

 

Pytania z dnia 10.08.2012 r.

I grupa pytań:

1.    Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie technologiczne nie wchodzi w zakres wyceny  - wyposażenie technologiczne nie wchodzi w zakres wyceny.

2.   Informujemy, że zaprojektowany dźwig towarowy mały typu ISO-C firmy Lift Katowice jak i innych producentów nie ma certyfikowanych drzwi w klasie EI (drzwi spełniają klasę EI ze względu na materiał z którego są wykonane, lecz nie mają certyfikatu). Prosimy o informację, czy wystarczające dla Inwestora jest dźwig towarowy typu ISO - C z drzwiami bez klasowymi – Zamawiający nie może wskazywać producentów dźwigu, zastosowane urządzenie powinno spełniać obowiązujące przepisy i normy.

3.    Jak będą rozliczane roboty dodatkowe polecone przez projektanta w sytuacji gdy w trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych nie potwierdzą się przyjęte parametry geotechniczne lub stan fundamentów będzie inny niż założony - zgodnie z § 17 projektu umowy załączonego do SIWZ.

4.    Jak będą rozliczane roboty związane z dodatkowym przemurowywaniem istniejących ścian
w sytuacji gdy w trakcie prowadzenia robót nie potwierdzą się założenia projektanta co do ilości ścian niezbędnych do rozbiórki i powtórnego wymurowania – zgodnie z § 17 projektu umowy załączonego do SIWZ.

5.    W przedmiarze robót w poz. 25 nie uwzględniono rozbiórki ściany zewn. parteru od strony wschodniej długości ok. 22 m (część budynku, która pokryta jest eternitem). Z kolei w poz. 71 nie uwzględniono murowania ściany gr. 38 cm wewnętrznej długości ok. 22 m na poziomie parteru
w części podpiwniczonej. Prosimy o potwierdzenie, że w/w ściany należy ująć w wycenie – poz. 25 -ściana zewnętrzna parteru od strony wschodniej o dług. ok. 22 m nie jest przewidziana do rozbiórki. W poz. 71 należy zwiększyć obmiar o wymurowanie ściany o grubości 30 cm
o ścianę środkową – 53,37 m2 i ściany poprzeczne - 25,04m2, łącznie obmiar wniesie 285,98 m2.

6.    Czy w wycenie należy uwzględnić tynki zewnętrzne jako podłoże pod klejenie wełny mineralnej lamelowej (elewacja)? W przedmiarze nie zamieszczono takiej pozycji – wycenić bez tynków,

7.   Czy w zakresie wykonawcy jest usunięcie drzew i krzewów znajdujących się przy elewacji wschodniej budynku? Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew? – projekt nie przewiduje,

8.    Czy droga dojazdowa do budowy jest drogą gminną? – tak, Czy zarządca drogi wyrazi zgodę przejazd tą drogą samochodów o dop. masie całk. powyżej 6 t? – wyraża zgodę,

9.   W obszarze objętym zakresem opracowania znajduje się budynek magazynowy. Czy jest on użytkowany? Czy wykonawcy zostanie przekazany plac budowy w granicach zakresu opracowania projektu? – budynek magazynowy nie jest użytkowany, plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w granicach opracowania projektu.

10.   Wg opisu technicznego ściany winny być malowane farbą akrylową, natomiast w przedmiarze pojawia się pozycja dotycząca lamperii. Prosimy o informację czy należy wyceniać lamperię czy też malowanie farbą akrylową. Jeżeli występują pomieszczenia z lamperiami prosimy o wykaz tych pomieszczeń oraz dane dotyczące lamperii (rodzaj farby, wysokość malowania) – należy wycenić lamperie, wykaz pomieszczeń podany jest w poz. 153. Na lamperie należy zastosować farbę zmywalną, odporną na tłuszcz i zabrudzenia. Wysokość malowania – 1,5 m.

11.   Prosimy o informację z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne – parapety  wewnętrzne wykonać z aglomarmuru.

12.   W przedmiarze nie uwzględniono obróbek blacharskich przy elewacji (podokienniki oraz obr. blach. nad cokołem wg rys. S14). Czy należy ująć je w wycenie? -  podokienniki zostały ujęte
w poz. 201.

13.   Czy w wycenie robót należy ująć ogrodzenie projektowanego terenu żłobka? Ogrodzenie nie jest zaprojektowane – w przedmiarze „Zagospodarowanie terenu ..” element 5 poz. 5.1 należy ująć rozbiórkę ogrodzenia – 27 mb.

14.   Czy w wycenie należy ująć niwelację terenu oraz ewentualne roboty związane z zielenią? – nie.

II grupa pytań:

   Brak przedmiarów robót również  na kanalizację sanitarną zewnętrzną  z rur PCV fi 160

1. Wg projektu - przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do bud. Przedszkola w Trzcianie gm. Świlcza  - w zakresie od włączenia do  istniejącej studni  betonowej D 1200 mm do studni K1 , K2 do  K3 na dług. L=83,20m  - nie jest w zakresie przetargu,

2. oraz  wg  proj. Instalacja wod.-kan. , ciepłej wody uż., gazowej , c.o., c.t. - od wyjścia z budynku do st. K3 , od wyjścia z budynku do st. K4 - policzone w poz. 1 w rozdziale 2 pn.: „Kanalizacja sanitarna i technologiczna” element 2.1 pn.”Instalacja kanalizacyjna i technologiczna”

 

Pytania z dnia 14.08.2012 r.

I grupa pytań:

1. Niezgodna ilość parametry grzejników w przedmiarze w stosunku do ilości grzejników na rozwinięciu instalacji c.o.:

·     W przedmiarze występują grzejniki, których nie ma w dokumentacji tj. FCV33/500/600 – 1 szt. oraz FC 11/500/900 – 1 szt. FC 11/500/700 – 2 szt., FCV 21 s/500/700/1100 – 1 szt. – należy przyjąć w rozdziale 6 pn.: „Centralne ogrzewanie”, element 6.1 pn.: „Grzejniki” w poz.1 i poz. 10  - obmiar 0,

·     W dokumentacji występują dwa grzejniki FCV 11/500/700 – 1 szt. i FCV 21 s/500/600 – 1 szt., które nie są uwzględnione w przedmiarze – grzejniki FCV 11/500/700 należy uwzględnić w poz. 8, zamiast grzejnika FC 11/500 - 2 szt. powinien być grzejnik FCV 11/500 – 1 szt., natomiast grzejnik FCV 21 s/500/600 należy uwzględnić w poz. 18 „Grzejniki stalowe dwupłytowe
o wysokości 500 mm i długości 600 mm – FCV 21s/500 – 1 szt.”

·     W przedmiarze jest 4 szt. grzejników FCV 33 500/1400 natomiast w dokumentacji jest 6 szt.- należy wycenić 6 szt.,

·     W przedmiarze jest 5 szt. grzejników FCV 33 500/1200 natomiast w dokumentacji jest 3 szt.- należy wycenić – 3 szt.,

·     W przedmiarze jest 3 szt. grzejników FCV 33 500/700 natomiast w dokumentacji jest 4 szt. – należy wycenić 4 szt.,

·     W przedmiarze jest 2 szt. grzejników FC 11 500/800 natomiast w dokumentacji jest 3 szt. – należy wycenić 3 szt.,

·     W przedmiarze jest 2 szt. grzejników FCV 21 s 500/1200 natomiast w dokumentacji jest 3 szt. – należy wycenić 3 szt.

2. Proszę o wyjaśnienie czy pozycja 3 w elemencie Przyłącz gazu – Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 250 mm -78 m dotyczy zewnętrznej sieci kanalizacyjnej czy przyłączu gazu – w pozycji tej przyjąć obmiar 0,

3. W dokumentacji technicznej występuje przyłącz wody natomiast w przedmiarze robót nie jest on uwzględniony. Proszę określić czy przyłącz wody jest w zakresie przetargu – przyłącz wody nie jest w zakresie przetargu,

4. W projekcie występują dwa odcinki zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Pierwszy o długości 83,20 m drugi o długości 57,20 m, natomiast w przedmiarze występuje tylko jeden odcinek o długości 57,0 m Jaką długość kanalizacji sanitarnej zewnętrznej należy przyjąć do wyceny?  - pierwszy odcinek zewnętrznej kanalizacji sanitarnej nie jest w zakresie przetargu, natomiast drugi należy wycenić w ilości 57,20 m.

Dodatkowo doliczyć w przedmiarze robót budowlanych pn.: „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku dydaktyczno – szkolnego na potrzeby przedszkola w Trzcianie – branża budowlana w elemencie 14 pod poz. 234 Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych kabinowego o konstrukcji samonośnej szybu, udźwig 400 kg zasilanie 230V jednofazowe (wraz z instalacją), wysokość podnoszenia ok. 7m, ilość przystanków 3, kabina nieprzelotowa o wym. ok. 110x140 cm – 1 kpl.

Również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się zmianę dotyczącą warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże: 1) że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); 2) złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający udostępnia również (omyłkowo nie udostępnione) prawomocne pozwolenie na budowę stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

 

Na pozostałe zadane pytania odpowiedź zostanie udzielona w dniach 21-22 sierpnia 2012 roku.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech