18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Zmiany do SIWZ-1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2
Zmiany do SIWZ-2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 3
Zmiany do SIWZ-3
Zmiany do SIWZ-4
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.21.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Zmiany do SIWZ-3RRG.271.21.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”
 
Do pobrania:

1. Zmiany SIWZ Nr 3
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.21.2012                                                                Świlcza, dn. 22.08.2012 r.

pismo: 221/R-RRG-ED/2012

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27 lipca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 274976 - 2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści pkt 12.5 i 12.10 SIWZ oraz § 5 ust. 2 wzoru umowy ze względu na to, iż stoi on w sprzeczności § 5 ust. 1 wzoru umowy. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie określono jako kosztorysowe, którego istotą jest przyporządkowanie założonych stawek jednostkowych do wyspecyfikowanych ilości danego rodzaju robót. Oznacza to, że ostateczna wartość wynagrodzenia może się zmienić wskutek różnicy pomiędzy ilościami założonymi w przedmiarze, a faktycznie wykonanymi znajdującymi odzwierciedlenie w obmiarze. Tymczasem w przedmiotowych punktach znajduje się zapis, który w praktyce wyklucza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy ilość jednostek miary wykonanych elementów ustalona na podstawie obmiaru przekroczy wartości założone w przedmiarze. W związku z tym pojawia się niejasność, czy wynagrodzenie rzeczywiście ma charakter kosztorysowy na co wskazywałaby użyta nazwa w § 5 ust. 1, czy jednak ryczałtowy na co z kolei wskazywałaby treść pozostałych zapisów. Niejasność zapisów w tej kwestii stanowi istotną okoliczność mogącą mieć znaczny wpływ na sporządzanie ofert, a w szczególności ich wartość. Kwestia rodzaju wynagrodzenia ma bowiem istotny wpływ na kalkulację cenową zawartą w ofercie z uwagi różny poziom ryzyka do oszacowania, który wynika z przyjęcia danego typu wynagrodzenia. W konsekwencji tak sformułowane zapisy SIWZ względem wynagrodzenia stanowią naruszenie dyspozycji zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), która nakłada na Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Powyższy obowiązek zawiera w sobie przede wszystkim wymóg stosowania jednoznacznych, dostatecznie precyzyjnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Warto zaznaczyć, że jakkolwiek ustawa Pzp nie odnosi się bezpośrednio do rodzaju wynagrodzenia, to w tym zakresie należy odwołać się na podstawie art. 14 Pzp do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Zapisy art. 629 i 632 kodeksu cywilnego dotyczące wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego stosuje się bowiem przez analogię również do umów o roboty budowlane, co potwierdza m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2009 r. (sygn. akt III CZP 41/09).

Zamawiający informuje, że zmiana wynagrodzenia kosztorysowego brutto może ulec zmianie
w przypadkach okre
ślonych w §17 projektu umowy załączonego w pkt 16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym pkt 12.5 i pkt 12.10 siwz wykreśla się, natomiast  zapis § 5 ust. 2 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację po stronie Wykonawcy”.

Pytanie z dnia 9 sierpnia 2012 r.

1.      Prosimy o potwierdzenie, że:

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym w celu rozgraniczenia zakresu prac na poszczególne roboty budowlane i montażowe. Natomiast w stosunku do przedmiaru robót (gdzie ilość i zakres poszczególnych prac jest orientacyjna) oferenci mogą zmieniać podstawy wyceny, opisy, ilości jak również dodawać i pomijać pozycje bez zgody Zamawiającego oraz że zmiany przedmiaru nie będą podstawą do odrzucenia kosztorysów szczegółowych wymaganych w myśl p.16 XVII „Opis sposobu obliczania ceny" – załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiary robót nie są materiałem pomocniczym. Stanowią podstawę do wyliczenia ceny zgodnie z pkt 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Opis sposobu obliczenia ceny”. Możliwość zmiany podstawy wyceny dopuszcza się pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.

2.      Prosimy o załączenie jako elementu SIWZ prawomocnego pozwolenia na budowę – prawomocne pozwolenie na budowę zostało zamieszczone na stronie internetowej w dniu 20 sierpnia 2012 r. jako załącznik nr 1 do pisma nr 211/R-RRG-ED/2012;

3.      Ponieważ umowa przewiduje sztywny termin realizacji przedmiotu zamówienia prosimy o zmodyfikowanie § 17 umowy w ten sposób aby zmiana umowy dotyczyła również zmiany terminu realizacji i w związku z tym prosimy aby wśród przesłanek do przedłużenia terminu znalazły się tak istotne podstawy wpływające na termin jak:

-       opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanym np. wniesieniem odwołania,

-       opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy,

-       opóźnienia Zamawiającego w dostarczeniu dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. prawomocnego pozwolenia na budowę);

-       w przypadku zmian dokumentacji spowodowanych dostarczeniem wadliwej dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. prawomocnego pozwolenia na budowę) o czas niezbędny do dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;

-       zawieszenia lub przerwania robót przez Zamawiającego,

-       wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.

-       wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

-       wystąpienia siły wyższej np.: pożaru, powodzi, itp.

-       wystąpienia osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, dotyczy to również wystąpienia innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy;

-       w przypadku opóźnień organów administracji publicznej związanych

-       z rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej np. wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na przedmiotowe zamówienie została podpisana umowa o dofinansowanie, która nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia.

4.    Prosimy o zmodyfikowanie § 17 umowy w ten sposób aby wśród przesłanek do zmiany umowy znalazły się tak istotne podstawy jak:

-       wystąpienie robót dodatkowych – zostało przewidziane w § 17 projektu umowy załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-       konieczność wprowadzenia zmian dokumentacji projektowej, zmian ilości i rodzaju robót niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu - zostało przewidziane w § 17 projektu umowy załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-       zmiana w zakresie personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy i personelu Zamawiającego – Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie personelu wskazanego w ofercie pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby takich uprawnień, jakie były wymagane w pkt 5.1 ppkt c specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-       zmiana w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót – zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp oraz pkt 26 siwz, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, natomiast zmiana podwykonawców na etapie realizacji robót została opisana w § 9 projektu umowy załączonego do siwz;

5.      Umowa nie zawiera ograniczenia w naliczaniu kar umownych, a jednocześnie określa
prawo inwestora do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, powodując, że jest on w pełni zabezpieczony na wypadek ewentualnych szkód.

Brak ograniczenia w naliczaniu kar to nie tylko rzadko spotykana praktyka w obrocie gospodarczym, ale także sytuacja, która zmusza wykonawców do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwiększenia ceny ofertowej, co z kolei powodować będzie wydatkowanie środków publicznych w większej niż to konieczne, wartości.

Prosimy o wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych do 10% wynagrodzenia – Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie do umowy zapisu
o ograniczeniu kar umownych do 10% wynagrodzenia;

6.      Prosimy o modyfikacje § 12 ust. 2 poprzez dodanie zapisu przewidującego, w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązek Zamawiającego:

-       odkupienia materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót

-       rozliczenia się z Wykonawca z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejecie tych obiektów i urządzeń – Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie w/w zapisu do projektu umowy.

7.    Prosimy o modyfikacje zapisu § 11 ust. 1 pkt. 1a) poprzez uzależnienie prawa odstąpienia Zamawiającego od umowy od zaniechania realizacji umowy przez wykonawcę bez uzasadnionego powodu – Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu § 11 ust. 1 pkt. 1a), który ostatecznie przyjmuje brzmienie: „Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) Zamawiającemu, gdy Wykonawca: a) zaniechał realizacji umowy bez uzasadnionego powodu, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 21 dni”,

8.      Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 5.1 c) SIWZ, postawionego w zakresie wykazania się przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykreślenie zapisu przewidującego obowiązek potwierdzenia przez osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca odbytej praktyki zawodowej przez właściwy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków lub organ ochrony zabytków właściwy dla miejsca wykonywania robót na obiektach zabytkowych.

W świetle obowiązujących przepisów prawa Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ani żaden organ ochrony zabytków właściwy dla miejsca wykonywania robót na obiektach zabytkowych nie wydaje już uprawnień (zaświadczeń) do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych.

Tak sprecyzowany warunek udziału w postępowaniu jest niezgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albowiem narusza zasady uczciwej konkurencji.

Prosimy również o modyfikację ww zapisu w zakresie wskazania w SIWZ aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Kultury.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych zostało uchylone przez Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, które weszło w życie 26 sierpnia 2011 r. – Zamawiający w dniu 20 sierpnia 2012 r. w zamieszczonym na stronie internetowej ogłoszeniu o zmianie zamówienia oraz w piśmie dot. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 211/R-RRG-ED/2012 zmienił warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże że dysponuje:

-    1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych, która będzie spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, Poz. 987),

- 1 osobą posiadającą uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- 1 osobą posiadającą uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;

Zamawiający informuje, że nie jest wymagane przedłożenie zaświadczenia wydanego przez właściwy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków lub organ ochrony zabytków właściwy dla miejsca wykonywania robót na obiektach zabytkowych, potwierdzający odbycie  praktyki zawodowej na obiekcie zabytkowym.

Pytanie z dnia 14.08.2012 r.

Proszę o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Rozdział nr 5 „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 5.1. c) mówi, że:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże że dysponuje:

- 1 osobą posiadającą doświadczenie konserwatorskie,

- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

- 1 osobą posiadającą uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- 1 osobą posiadającą uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” oraz, że:

Wyżej wymienione osoby muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, czyli „posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz wykazać się co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych”.

Proszę o wyjaśnienie czy spełnienie wymogów ww Rozporządzenia dotyczy wszystkich osób kierujących poszczególnymi robotami (w tym robotami instalacyjnymi), czy jedynie kierownika budowy lub/i kierownika robót budowlanych – odpowiedź j.w. (do pytania z dnia 9.08.2012 r.) Dodatkowo Zamawiający informuje, że wymóg posiadania co najmniej 2 letniej praktyki na budowie przy zabytkach nieruchomych dotyczy tylko osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Pytania z dnia 17 sierpnia 2012 roku

I grupa pytań:

Czy wyceniamy Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 250 mm w przedmiarze przyłącze gazu – nie jest w zakresie przetargu,

czy wyceniamy wyposażenie szafki gazowej to jest reduktor, gazomierz, rejestrator impulsów, zawór Mag-3 brak w przedmiarze – nie jest w zakresie,

W projekcie występuje aktywny system bezpieczeństwa GX w przedmiarach – nie, czy go wyceniamy? - aktywny system bezpieczeństwa GX należy uwzględnić w poz. 101 przedmiaru robót pn.: „Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej” w rozdziale 6 pn.: „Centralne ogrzewanie” element 6.6 pn.”Roboty instalacyjne”, podelement 6.6.1 pn.: „Instalacja kotłowni”, tj. uruchomienie kotłowni + aktywny system bezpieczeństwa GX – 1 kpl;

Brak przedmiarów na instalacje p.poż. zewnętrzną czy wyceniamy – nie jest w zakresie przetargu,

W projekcie występuje zasobnik ciepłej wody natomiast brak w przedmiarach czy go wyceniamy? -

wstawić w przedmiarze robót pn.: „Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej” w rozdziale 6 pn.: „Centralne ogrzewanie” element 6.6 pn.”Instalowanie kotłowni”, podelement 6.6.2 pn.: „Instalacja odciągu spalin” dodatkową pozycję nr 103 jako kalkulacja indywidualna: dostawa
i montaż zasobnika ciepłej wody 200 l wraz z montażem – 1 kpl.

II grupa pytań:

Dotyczy:  branża sanitarna:

1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przyłącza wody oraz p.poż. – hydrantu zew., które nie zostały ujęte w specyfikacji, ani nie ma na nie przedmiaru robót – nie jest w zakresie przetargu,

2. Kosztorys nie obejmuje wykonania przykanalika sanitarnego fi 160 co daje dodatkowe 83,20 m nie ujęte w kosztorysie. Czy należy je doliczyć? – nie jest w zakresie przetargu,

3. Instalacja hydrantowa oraz instalacja wody użytkowej są połączone wspólnym rurarzem co jest niezgodne z przepisami p.poż. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja została zaprojektowana poprawnie – wg oświadczenia projektantów „Instalacja wod.-kan., ciepłej wody użytkowej, gazowej …” została sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami
i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej (str. 5 projektu budowlanego). Ewentualne nieprawidłowości będą rozstrzygane na etapie przedmiotowej inwestycji przy udziale Wykonawcy i projektanta.

Dotyczy: branża budowlana

4. W opisie architektury w pkt 8. Technologia wykonania ocieplenia podpunkt  „kolorystyka” zawarto informację, że do wysokości 2,0 m zastosować środek antygrafitti. Prosimy o informację, czy należy wycenić wykonie powłoki  antygrafittii na elewacji do wysokości 2,0 m – nie jest w zakresie przetargu,

5. Prosimy o wyjaśnienie sposobu izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych w związku ze sprzecznymi informacjami zawartymi w projekcie, tj.:

-  w przedmiarach w poz. 57 występuje styropapa gr. 12 cm

- na przekrojach oznaczenie SZG – styropian EPS – 70

- w rzucie piwnic oznaczenie SZG – XPS 300

Należy przyjąć styropian jednostronnie laminowany papą o grub. 12 cm;

Pytania z dnia 21 sierpnia 2012 r.

1.     Dlaczego w przedmiarach tablica TB2 jest ujęta podwójnie – pomyłka, w przedmiarze robót pn.: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku dydaktyczno – szkolnego na potrzeby przedszkola w Trzcianie – branża elektryczna, w rozdziale 1 pn.: „Zasilanie
i rozdzielnie poz. 22 otrzymuje następujące brzmienie: podstawa wyceny: KNR 508/404/1, opis: Montaż tablicy bezpiecznikowej TB4 zbudowanej zgodnie z rys. E 7 projektu wykonawczego na instalacje elektryczne, ilość – 1 szt.,

2.     Czy rozdzielnice należy wycenić według przedmiarów czy dokumentacji, dodając ochronnik, wyłącznik zmierzchowy, styczniki itp. – ochronnik, wyłącznik zmierzchowy, styczniki itp. należy ująć w cenie jednostkowej rozdzielnic,

3.     Czy rozdzielnica TB4 podlega wycenie? Jeżeli tak, to w której pozycji kosztorysowej – należy ująć w poz. 22 (odpowiedź w pyt. 1),

4.     Czy aktywny system bezpieczeństwa GX ma być ujęty w poz. kosztorysu robót sanitarnych czy w kosztorysie elektrycznym jako dodatkowa pozycja – aktywny system bezpieczeństwa GX należy uwzględnić w poz. 101 przedmiaru robót pn.: „Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej” w rozdziale 6 pn.: „Centralne ogrzewanie” element 6.6 pn.”Roboty instalacyjne”, podelement 6.6.1 pn.: „Instalacja kotłowni”, tj. uruchomienie kotłowni + aktywny system bezpieczeństwa GX – 1 kpl;

Ponadto zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert z uwagi na fakt że na stronie Zamawiającego pojawiło się dużo pytań i odpowiedzi, a część z nich jeszcze nie opublikowano, co skutkuje koniecznością wprowadzenia dużej ilości zmian w kosztorysach oraz wyceny dodatkowych pozycji – Zamawiający ponownie przedłuża termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2012 r.  – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.08.2012 r. W związku z powyższym:

1)     pkt 10.10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, str. 24, przyjmuje brzmienie:

Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

 

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.21.2012

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

Nie otwierać przed dniem  30 sierpnia 2012 r. do godz. 10.15

 

 

2)     pkt 11.1 i 11.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, str. 25, przyjmuje nowe brzmienie:

11.1.     Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  30 sierpnia 2012 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2.     Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze
w dniu 30 sierpnia 2012 r. o godz. 10.15.

Pytanie z dnia 22.08.2012 r.

W załączniku nr 2 do pisma nr 211/R-RRG-ED/2012 z dn. 20.08.2012  - Zamienny przedmiar robót pn. „Chodniki, parkingi, plac gospodarczy” w poz. nr 5 przyjęto krotność równą 30. Czy wartość jest prawidłowa, czy  nie powinna wynosić 3? – należy przyjąć krotność 3.

Dodatkowo Zamawiający udostępnia wszystkie załączniki załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wersji Word.
 

http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.21.2012/RRG.271.21.2012_zm_03_zalaczniki.docInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-08-22 15:35:10


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech