18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja do SIWZ nr 3
Modyfikacja do SIWZ nr 4
Modyfikacja do SIWZ nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.03.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 4RRG.271.03.2014 - Roboty budowlane - Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie
 
Do pobrania:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.03.2014/RRG.271.03.2014_mod_4_zalaczniki.zip
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.3.2014                                                Świlcza, dn. 6.02.2014 r.

pismo:  27/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 21038-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniach 4 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

W związku z otrzymaniem odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w godzinach wieczornych 3.02.2014 r., prosimy
o przedłużenie terminu składania ofert na 13.02.2014 r.

Do wyjaśnień zostały dołączone rysunki zamienne architektury, rysunki konstrukcyjne, poprawiony przedmiar robót oraz przekazane istotne szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia. Na część pytań, odpowiedzi zostaną udzielone w terminie dzisiejszym.
W związku z powyższym zachodzi konieczność ponownej analizy dokumentacji, przekazania dostawcom i podwykonawcom wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oczekiwania na skorygowanie oferty. Okres  przeznaczony na przygotowanie oferty
z uwzględnieniem w/w wyjaśnień – 2 dni, jest zbyt krótki, aby sporządzić wycenę robót
w sposób rzetelny – Zamawiający przypomina, że termin składania ofert został przesunięty na 11 luty 2014 roku; informacja o przedłużeniu terminu składania ofert została przekazana Wykonawcom, którzy złożyli zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;

----------

1.    Prosimy o dokładne określenie rodzaju odwodnienia wzdłuż krawędzi bieżni lekkoatletycznej wraz z podaniem ilości - odwodnienie zaprojektowane wzdłuż bieżni to korytka ściekowe z betonu polimerowego zamknięte pokrywą plastikową, pełną,
z tworzywa sztucznego (np. wg systemu np. ACO Sport bądź innego równoważnego). Długość odwodnienia to ok. 130 m – uzupełniono w poz. 2.4.1 w załączonym do niniejszego pisma skorygowanym przedmiarze robót pn.: „Ośrodek Sportu w Trzcianie – ETAP 1”

2.    Prosimy o dokładne określenie rodzaju odwodnienia nad zbiornikiem retencyjnym  wraz
z podaniem ilości - odwodnienie zaprojektowane nad zbiornikiem to korytka ściekowe z betonu polimerowego z rusztem żeliwnym, np. ACO Drain Multiline V200. Długość odwodnienia ok. 37 m – policzone w poz. 1.4.4 przedmiaru robót j/w,

3.    Prosimy o dokładne określenie rodzaju odwodnienia na wjazdach wraz z podaniem ilości - odwodnienie zaprojektowane na wjazdach to korytka ściekowe z betonu polimerowego z rusztem żeliwnym, np. ACO Drain Multiline V200. Długość odwodnienia ok. 18 m - policzone w poz. 1.4.4 przedmiaru robót j/w,

4.    Czy w kanalizacji deszczowej należy uwzględnić zaprojektowane wpusty deszczowe. Proszę podać ich ilość - należy uwzględnić zaprojektowane wpusty, ilość zgodna
z projektem – uzupełniono w załączonym do niniejszego pisma skorygowanym przedmiarze robót „Kanalizacja deszczowa” w poz. 1.1.10;

-----------------

Związku z pojawieniem się odpowiedzi na stronie internetowej http://www.swilcza.igmina.pl/bip/index.xml?menuID=33032 zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na w/w przetarg z powodu krótkiego terminu od pojawienia się wyjaśnień do złożenia oferty. Jest on niewystarczający do kompleksowej analizy tematu – termin składania ofert przesunięty został do dnia 11 lutego 2014 r. do godz. 10:00;

Wyjaśnienia, które pojawiły się nie uwzględniają wszystkich elementów tj. w otrzymanym przedmiarze: Etap 2 – Kanalizacja deszczowa brak pozycji dot. ocieplenia kanałów, które są ujęte na profilach rys. S-07, S-08 – doliczone w poz. 1.13 w załączonym skorygowanym przedmiarze robót pn. „Kanalizacja deszczowa”;

W przedmiarze w elemencie sieci zewnętrzne – WODA, nie uwzględniono dla węzłów wszystkich pozycji ujętych na profilach rys. S-04, S-05 – pozostałe pozycje należy uwzględnić w cenach kpl podanych do wyceny, tj. w poz. 2.2.7 – 2.2.10 przedmiaru robót pn.: „Ośrodek Sportu w Trzcianie – ETAP 2 (poprawionego i zamieszczonego na stronie internetowej w dniu 3 lutego 2014 r.).

-----------------------

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego oraz załączonego przedmiaru robót (z dn. 3.02.2014 r.) odn. wykonania kanalizacji deszczowej Etap II, stwierdzamy brak pozycji przedmiarowych dot. wykonania wpustów deszczowych (16 szt.) oraz przykanalików do ww studzienek, brak również poz. dot. ocieplenia rurociągów keramzytem, proszę o korektę przedmiarów - uzupełniono w załączonym skorygowanym przedmiarze robót pn.: „Kanalizacja deszczowa”;

Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej w której należy wycenić odwodnienie liniowe bieżni włączone do studni D21, D22, D23 (wg odpowiedzi z dn. 4.02.2014 r.), wg planu sytuacyjnego – 130 mb. Wg poz. przedmiarowej 1.4.4 – odwodnienie liniowe ACO 200 – 37 mb (czy ww poz. dotyczy właśnie tego odwodnienia?) – uwzględnione w poz. 2.4.1 skorygowanego przedmiaru robót pn. „Ośrodek Sportu w Trzcianie – Etap I”
(w załączeniu).

 

Załączniki do niniejszego pisma:

1)    poprawiony przedmiar robót pn.: „Ośrodek Sportu w Trzcianie – Etap 2 Kanalizacja deszczowa”, stron 2,

2)    poprawiony przedmiar robót pn.: „Ośrodek Sportu w Trzcianie – ETAP 1”, str. 5.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-06 15:13:45


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech