18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.03.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.03.2014 - Roboty budowlane - Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.3.2014                                                     Świlcza, dn. 7.03.2014 r.

pismo:  99/R-RRG-ED/2014

  

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 21038-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firmę Budowlaną „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

z ceną kosztorysową brutto   1 193 950,29 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 10 (słownie: dziesięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

 „PAGRO” Firma Brukarsko – Drogowa

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Sp. z o.o.

adres: 31-436 Kraków, ul. Trębacza 12

1 927 720, 15 zł

2

Zakład Budowlano – Remontowy inż. Ryszard Gawlik

adres: 39-200 Dębica, ul. Krucza 7

2 086 135,82 zł

3

Zakład Budowlano – Handlowo – Produkcyjny „BRONBUD”

adres: 39-300 Mielec, Podleszany 310

1 750 171,64 zł

4

JOMAKO Joanna Kołodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

1 625 675,92 zł

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „P&M” Paweł Potwora

adres: 38-114 Niebylec 193

1 546 954,94 zł

6

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

1 193 950,29 zł

7

Konsorcjum Firm:

Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” mgr inż. Henryk Chojnacki

adres: 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Chopina 3;

Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „CHOJNACCY” Bartosz Chojnacki

adres: 58-100 Świdnica, Witaszów Górny 15

1 917 116,93 zł

8

Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 73

1 607 200,53 zł

9

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6

1 889 873,86 zł

10

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

adres: 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91

1 731 539,02 zł

Oferta nr 6 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 6 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 23.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

61,9359

61,9359

2

odrzucona

xxxxx

3

68,2190

68,2190

4

73,4433

73,4433

5

77,1807

77,1807

6

100,0000

100,0000

7

62,2784

62,2784

8

74,2876

74,2876

9

63,1762

63,1762

10

68,9531

68,9531

Cena z wybranej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-07 13:08:04


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech