18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja do SIWZ nr 3
Modyfikacja do SIWZ nr 4
Modyfikacja do SIWZ nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.03.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 1RRG.271.03.2014 - Roboty budowlane - Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie
 
Do pobrania:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.03.2014/RRG.271.03.2014_mod_1_zalaczniki.zip
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.3.2014                                                    Świlcza, dn. 3.02.2014 r.

pismo:  19/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 21038-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 6 luty 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniach 27, 28, 29, 30 stycznia 2014 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 27.01.2014 r.

Prosimy o odpowiedź:

Budynek zaplecza sanitarno-socjalnego:

1.       W projekcie architektoniczno-budowlanym budynku zaplecza sanitarno-socjalnego brakuje zestawienia stolarek i ślusarek otworów okiennych i drzwiowych. Prosimy uzupełnić dokumentacje – w załączeniu zamieszczamy zestawienie stolarki – rys. A-09;

2.       Prosimy o podanie rodzaju wykończenia skrzydeł drzwiowych (malowane, okleinowane, foliowane) – zamieniono na drzwi stalowe zgodnie z załaczonym zestawieniem stolarki A-09 – skorygowano przedmiar w poz. 3.8.5;

3.       Prosimy o podanie rodzaju ościeżnic drewnianych (stałe czy regulowane) – skorygowano na ościeżnice stalowe jako komplet drzwi stalowych, ujęto w  poz. 3.8.5 przedmiaru (rezygnacja z pozycji 3.8.6) – załączamy skorygowany przedmiar;

4.       Prosimy o określenie koloru stolarki i ślusarki otworów drzwiowych i okiennych – kolor RAL 7012 - jak w opisie na rysunkach elewacji;

5.       Prosimy o podanie, które okna są uchylne, a które rozwieralno-uchylne – podano
w zestawieniu stolarki rysunek A09;

6.       Prosimy o podanie jakie mają być okucia drzwiowe i okienne – okucia antywyważeniowe według zestawienia stolarki;

7.       Czy drzwi i okna mają mieć dodatkowe wyposażenie (np. samozamykacze, mechanizm otwierający z poziomu podłogi)? – drzwi zewnętrzne Z1 wyposażone
w samozamykacz;

8.       Występuje rozbieżność między opisem stolarki aluminiowej Z1: w przedmiarach stolarka ma wymiary 2,1x2,35 m, na rys. elewacji północnej – drzwi są wyższe, dodatkowo pokazano naświetle. Proszę wyjaśnić i poprawić przedmiary - rozbieżność między rysunkami została poprawiona w załączeniu rysunki A01 do A08; drzwi mają wymiar ~ 2,3 x 3,1 m. Poprawione w załączonym skorygowanym przedmiarze poz. 3.8.2

9.       Na przekroju A-A w osiach 3-4 i 5-6 pokazano drzwi z górnym naświetlem, które nie są pokazane na rzucie parteru. Proszę podać oznaczenie drzwi z naświetlem, wymiary i poprawić przedmiar - wspomniane drzwi z naświetlem posiadają oznaczenie D2, wymiary znajdują się na rzucie i w załączonym do odpowiedzi zestawieniu stolarki, zostały uwzględnione w załączonym skorygowanym przedmiarze  w poz. 3.8.5;

10.    Prosimy o właściwe oznaczenie przekroi A-A i B-B na rzucie parteru. Rys. A-03 i A-04 nie odzwierciedlają przekroi oznaczonych tymi literami na rzucie parteru - oznaczenia przekrojów zostały poprawione w załączonych rysunkach;

11.    Na przekroju B-B (rys. A-04) w osiach B-C pokazano drzwi, których nie ma ani
w przedmiarach ani na rys. elewacji. Jakie oznaczenie mają te drzwi? Prosimy
o uzupełnienie przedmiarów - jest to okno O6;

12.    Prosimy o uzupełnienie rys. A-04 o opisy lewej części rysunku, niewidoczne
w załączonej dokumentacji – w załączeniu uzupełniony rysunek A04,

13.    Prosimy o wskazanie gdzie występuje okładzina z płyt włóknisto-cementowych na drewnianym ruszcie – na rys. pojawia się jedynie w legendzie rzutu parteru, brak pozycji w przedmiarze. Prosimy uzupełnić przedmiar - okładzina nie występuje już
w projekcie;

14.    Drzwi oznaczone D4 i D5 w przedmiarach w poz. 3.8.5 opisano jako płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1 –dzielne pełne, natomiast na rzucie parteru są pokazane, jako drzwi w ściance systemowej S5 - czy należy wyceniać je zgodnie z przedmiarem, czy traktować jako komplet kabin ścianek systemowych –
i uwzględnić w poz. 3.5.5 przedmiaru? Prosimy o korektę przedmiaru - należy traktować je jako element systemu kabin. Drzwi usunięte z pozycji 3.8.5
w załączonym skorygowanym przedmiarze, proszę ująć w wycenie ścianek
w pozycji 3.5.5;

15.    Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie ścianek systemowych, na podstawie przedmiarów nie jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej wyceny, brakuje grubości, wysokości ścianek, rozmieszczenia i wymiarów otworów drzwiowych, wysokości ścianek - zgodnie  z opisem ścianki zaprojektowane zostały w systemie np. SVF30 Jump firmy Fluid Control Systems bądź równoważnym. Materiał to laminowana płyta wiórowa o grubości 30mm, wysokość 208 (włącznie z prześwitem 15 cm nad podłogą). Rozmieszczenie ścianek widoczne jest na rzucie, a otwory drzwiowe zgodne z przyjętym systemem.

16.    Prosimy o sprecyzowanie typu ścianek VITRUM – na rynku występuje kilka różnych typów - 10 mm szkło bezpieczne, laminowane, emaliowane jednostronnie;

17.    Na rzucie parteru występuje jedynie ściana oznaczona S5a, bez oznaczenia otworów drzwiowych umożliwiających dostęp do natrysków, prosimy określić w jaki sposób będzie możliwy dostęp do natrysków i uzupełnić przedmiary - dostęp do natrysków nie został ograniczony drzwiami, pomiędzy wspomnianą ścianą S5a a ścianą odgradzającą miskę ustępową jest otwarta przestrzeń która umożliwia dostęp do natrysków;

18.    Prosimy podać szczegóły drzwi w ściance oznaczonej S5a - w ściance oznaczonej symbolem S5a – nie ma drzwi;

19.    Prosimy o podanie szczegółów płytek posadzkowych – rodzaje, producenta – na rysunku A-04 wyodrębniono 3 rodzaje elementów wykończenia posadzki - D1a –  płytki podłogowe, gresowe (korytarz) 45x45cm, np. CHROMTECH Warm 3.0  Naturale;

D1b – płytki podłogowe gresowe (pomieszczenie gospodarcze),  30x30cm układane na kleju, grubość ok. 8-10 mm, np. Basic London Naturale

D1c – płytki podłogowe gresowe (taras) 45x45cm, odporność na ścieranie min. Klasa 3, mrozoodporność, np. CHROMTECH Cool 3.0 45x45 Naturale [715470];

20.    Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o cokoliki wewnętrzne wraz z podaniem wysokości - cokoliki o standardowej wysokości ok. 10 cm wykonane z płytek takich samych jak użyte na podłodze. Uzupełnione w dziale „Roboty uzupełniające” –POZ. 3.12.1 w załączonym skorygowanym przedmiarze;

21.    Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę przedmiarów: na rys. podano sufit podwieszany – 2 x płyty gk – 3 cm, w przedmiarze pkt. 3.9.5 „sufity podwieszane
o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych”- jakie mają być sufity podwieszane? - proszę przyjąć sufity z płyt GK, zmiana pozycji wyceny, pozycja 3.9.5 i 3.9.6 w załączonym skorygowanym przedmiarze,

22.    Czy właściwym jest układanie tynku gipsowego gr. 1,5 cm na suficie podwieszanym, jak podano na przekrojach? - należy zaszpachlować spoiny pomiędzy płytami GK gładzią w celu uzyskania płaskiej powierzchni, a następnie ją pomalować;

23.    Prosimy o podanie systemu sufitów podwieszanych - przyjęty system to np. Rigips bądź rozwiązanie równoważne;

24.    Czy w pomieszczeniu gospodarczym – OP3 przewiduje się sufit podwieszany? Na rys. A-04 pokazano strop żelbetowy - strop żelbetowy to pozostałość po kotłowni która była planowana w tym miejscu. Obecnie powinien zostać tam zastosowany sufit podwieszany.

25.    Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie stropu żelbetowego nad pomieszczeniem gospodarczym i uzupełnienia dokumentacji o rysunki konstrukcyjne - tak jak w pkt. 24 – rezygnujemy ze stropu żelbetowego nad pomieszczeniem gospodarczym.

26.    Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych o konstrukcję stalową dachu
i zestawienie profili stalowych wraz z podaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
i przeciwogniowego – w załączeniu rysunki konstrukcyjne i opis zabezpieczenia antykorozyjnego;

27.    Prosimy o uzupełnienie przedmiarów konstrukcji dachu o wykonanie stężeń z prętów fi 25 -  zmiana przedmiaru w pozycji 3.6.1 (było 11,500 t – zmieniono na 11,792 t)
i w poz. 3.6.2 (było 1,992 t – zmieniono na 0,730 t) w załączonym skorygowanym przedmiarze;

28.    Prosimy o uzupełnienie poz. 3.9.4 przedmiarów o licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm oznaczonych S1a i S2a w poz. 3.9.4 w załączonym skorygowanym przedmiarze poprawiono przedmiar licowania ścian płytkami;

29.    Prosimy o uzupełnienie poz. 3.9.3 przedmiarów o powierzchnię tynków wewnętrznych na ścianach S1, S1a, S1b, S1c, S2a - uzupełniono w pozycji 3.9.3, zmiana ilości również w pozycji 3.9.2 w załączonym skorygowanym przedmiarze;

30.    Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: poz. 3.10.1 – ocieplenie z wełny mineralnej, a na rzucie parteru – termoizolacja ze styropianu gr. 12 cm. - zmiana podstawy wyceny 3.10.1 w załączonym skorygowanym przedmiarze;

31.    Prosimy o podanie prawidłowej podstawy wyceny docieplenia i tynków na elewacji (brak dyblowania i siatkowania pod tynk). – skorygowano w poz. 3.10.1  w załączonym skorygowanym przedmiarze;

32.    Prosimy o podanie elementu wykończenia podłoża przed wejściem do budynku
i pochylnią dla niepełnosprawnych i uzupełnienie przedmiarów - Podłoże przed wejściem do budynku, oraz na pochylni dla niepełnosprawnych zostało zaprojektowane z płytek gresowych, mrozoodpornych. Uzupełniono w dziale „Roboty uzupełniające ” – w załączonym skorygowanym przedmiarze poz. 3.12.2;

33.    Czy należy zbroić wylewkę betonową gr. 5 cm w podłożu parteru? Jeśli tak, prosimy
o uzupełnienie przedmiarów - nie ma potrzeby zbrojenia wylewki,

34.    Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zbrojenie płyty żelbetowej gr. 15 cm w podłożu parteru oraz o uzupełnienie dokumentacji o rys. konstrukcji. - na podłożu parteru została zaprojektowana płyta betonowa (bez zbrojenia);

35.    Prosimy o uzupełnienie przedmiarów na wykonanie czapek kominowych i montaż kratek wentylacyjnych zewnętrznych na kominach - należy uwzględnić w poz. 3.5.3.;

36.    Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o montaż kratek wentylacyjnych wewnętrznych -Uzupełniono w dziale „Roboty uzupełniające ” – w załączonym skorygowanym przedmiarze poz. 3.12.3.

37.    Z jakiego materiału i jakie wymiary mają mieć kratki wentylacyjne wewnętrzne
i zewnętrzne (na kominach) - kratki powinny mieć wymiary ~14 x 14cm, i być wykonane: wewnętrzne - z tworzywa sztucznego, zewnętrzne – stalowe;

38.    Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie rusztowań na elewacji - PROSIMY
O UWZGLĘDNIENIE W POZYCJACH DOTYCZĄCYCH ELEWACJI;

39.    Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o ułożenie warstw izolacyjnych poddasza (symbol D2 na przekrojach) - Uzupełniono w dziale „Roboty uzupełniające ” – w załączonym skorygowanym przedmiarze poz. 3.12.4 i 3.12.5 . Sufit podwieszany uwzględniony w poz.3.9.5, 3.9.6;

40.    Prosimy o podanie jaki tynk zaprojektowano na elewację. – Tynk  cienkowarstwowy baranek gr ziarna 1,5 – 2 mm;

41.    Prosimy o podanie szczegółów wykonania betonu elewacyjnego na cokole budynku oraz wysokości cokołu. - na cokole budynku należy zastosować tynk odporny na działanie wody, projektant nie przewiduje wykonania betonu elewacyjnego;

42.    Prosimy wyjaśnić rozbieżność: na przekrojach (oznaczenie S9) podano następujące wykończenie: płyta OSB-4 impregnowana farbą – kolor czarny na ruszcie, natomiast na elewacji jest to blacha płaska na rąbek stojący, powlekana ocynkowana ogniowo, kolor RAL 7012 – które wykończenie jest właściwe. Ponadto prosimy o uzupełnienie przedmiarów - blacha płaska na rąbek stojący, powlekana ocynkowana ogniowo, kolor RAL 7012 – jest wykończeniem właściwym. Brak zmiany w przedmiarze – uwzględniono w podstawowym;

43.    Jaka będzie grubość blachy płaskiej na rąbek stojący, powlekanej ocynkowanej ogniowo, kolor RAL 7012? - proponowana przez projektanta grubość blachy to 0,7 mm;

44.    Czy w miejscu projektowanego budynku znajdują się drzewa, które będą kolidować z jego wznoszeniem? Jeśli tak, czy inwestor posiada zgodę na wycinkę i po czyjej stronie będzie wycinka – brak pozycji w przedmiarze - w miejscu w którym został zaprojektowany budynek nie rosną drzewa wymagające zgody na wycinkę;

45.    W opisie technicznym podano wydzielenie pomieszczenia kotłowni ścianami EI 60 oraz stropem EI 60 – prosimy o konkretne wskazanie pomieszczenia, przeznaczonego na kotłownie, z zestawienia pomieszczeń to nie wynika. - W trakcie zmian z projektu została wyeliminowana kotłownia zakładając ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych;

46.   Prosimy o podanie szczegółów wykonania balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych (materiał, wykończenie, średnica, wymiary) oraz o uzupełnienie przedmiarów - balustrada stalowa ∅ 50 mm, stal nierdzewna szczotkowana, długość 5 m każdy. Uzupełniono w dziale „Roboty uzupełniające ” – w załączonym skorygowanym przedmiarze poz. 3.12.6;

47.   Prosimy o podanie szczegółów wykonania pochwytów dla niepełnosprawnych w pom. OP8. (materiał, wykończenie, średnica, wymiary). - pochwyt stalowy ∅ 50 mm, stal nierdzewna szczotkowana, długość 5 m każdy;

48.    Prosimy o podanie szczegółów ścianek oddzielających pisuary (wysokość, grubość, materiał). - zgodnie  z opisem ścianki zaprojektowane zostały w systemie np. SVF30 Jump firmy Fluid Control Systems. Materiał to laminowana płyta wiórowa
o grubości 30mm, wysokość 208 (włącznie z prześwitem 15 cm nad podłogą);

49.    Czy możliwa jest zamiana odwodnienia liniowego ACO 200 na inne? - projektant dopuszcza możliwość zamiany odwodnienia liniowego ACO 200 na inne,
o równoważnych parametrach;

Pytania z dnia 28.01.2014 r.

Treść pytania:

Dokumentacja projektowa przewiduje zabudowanie zbiornika retencyjnego  PE-HD.
W związku z rozbieżnością niektórych parametrów zbiornika podawanych w opisie technicznym oraz na rysunku prosimy o doprecyzowanie jaką sztywność powinien mieć zbiornik (SN) oraz jaką pojemność? – zakres robót do przetargu nie obejmuje wykonanie zbiornika;

------

Treść pytania:

W przedmiarze robót w ETAP 2 nie zostały ujęte roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej (D1-D16 + D7-D21 + D9-D19 + D14-D17). Proszę o odpowiedź czy należy uwzględnić te prace? – Tak, w załączeniu przedmiar robót;

Pytania z dnia 29.01.2014 r.

Treść pytania nr 1:

Na stronie Zamawiającego został umieszczony tylko projekt budowlany, prosimy
o wyjaśnienie, czy umieszczony na stronie Zamawiającego przedmiar robót jest aktualny pod względem ilości i technologii robót danej pozycji na przedmiotowe zadanie ponieważ wg przedmiaru robót należy wykonać parkingi z kostki betonowej i granitowej a brak jest takich pozycji w przedmiarze robót.  Również wg opisu technicznego projektu budowlanego należy dokonać wycinki drzew, nasadzić żywopłot, wykonać trawniki, ustawić ogrodzenie - piłko-chwyty o wysokości 5,5 m, ułożyć nawierzchnię na bieżni z poliuretanu – brak jest takich pozycji w przedmiarze robót. Ponadto  w opisie do PB jest mowa  o wykonaniu prac
w obrębie sieci gazowej - brak takich pozycji w przedmiarze robót – nie jest w zakresie przetargu;

Treść pytania nr 2:

 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy odwodnienie liniowe boiska piłkarskiego  poz. 1.4.4. etap 1 –
należy wykonać z elementów ACO 200 o parametrach jak w SST o szer. 150 mm, wys. 260
mm z rusztem żeliwnym klasy C – 250 kN ? – ze względów bezpieczeństwa (bliskie sąsiedztwo bieżni) należy zastosować odwodnienie liniowe ACO SPORT z pokrywą pełną wykonaną z tworzywa sztucznego;

Treść pytania nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy  uwzględniać osprzęt do studni wodomierzowej zgodnie
z rysunkiem S-06, czy tylko wycenić samą komorę wodomierzową fi1500 mm – proszę uwzględnić również sprzęt do studni wodomierzowej;

Treść pytania nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w kanalizacji deszczowej wyceniać zbiornik retencyjny
o pojemności 170m3  - występuje w dokumentacji opisowej i rysunkowej - nie jest w zakresie przetargu;

Treść pytania nr 5:

Prosimy również o wyjaśnienie czy do wyceny należy ujmować poniżej zestawione elementy,
których brak jest w przedmiarze robót, a ujęte są w dokumentacji i na rysunkach:

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA:

-   baterie natryskowe na ścianie kabiny, Dn 15 mm – 3 szt (ujęte jest tylko 3 szt., a na rys. IS 01 jest 6 szt.) – w projekcie występują 2 pomieszczenia  z natryskami. W każdym z pomieszczeń znajdują się 3 szt. baterii. W przedmiarze powinno znajdować się 6 szt. Poprawiono w poz.  3.11.13.

-   zawory czerpalne ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15 mm – 2 szt – roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie;

-   zawory kulowe kątowe do spłuczek ustępowych o średnicy nominalnej 15 mm – 4szt – roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie,

-   zawory kulowe kątowe do pisuarów o średnicy nominalnej 20 mm – 6 szt – roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie,

-   próba szczelności instalacji z rur stalowych ocynkowanych o średnicy do 65 mm
w budynkach mieszkalnych -13,75 m – roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie,

-   płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - 201,750 m – roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie,

-   dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm (odcinek -
   200 m) - roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie;

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

-   zawór napowietrzający DN75 – 2 szt. - roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie,

-   brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego – 6 szt. – zamiast brodzików należy wykonać posadzkę wykończoną płytkami ceramicznymi z odpływami do kanalizacji sanitarnej;

SIEĆ ZEWNĘTRZNA – WODA

-   taśma ostrzegawcza – 185,91 m - roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie,

-   rury osłonowe stalowe fi110x6,0 – 1,7 m - roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie,

-   próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150 mm – 185,91 m – roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie,

-   jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm (200 m) - roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie,

-   dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm (próba odcinka 200 m) - roboty wynikające z technologii wykonania powinny zostać uwzględnione przy wycenie;

Pytania z dnia 30 stycznia 2014 r.

Treść pytania nr 1:

Na projekcie oświetlenia zaznaczono oprawę oświetleniową K258 - 11 szt. Oprawa K nie występuje w wersji 2x58W. Jaką oprawę należy zamontować? – odpowiedź zostanie udzielona w dniu jutrzejszym.

Treść pytania nr 1:

Pozycja 3.1 przedmiaru – Ręczne kopanie rowów .. – jest 16 m. Czy nie powinno być 160 m tak jak w poz. 3.2 i 3.4? – tak, powinno być 160 m;

----

Treść pytania nr 1:

Czy w zakresie przetargu (etap I), jest wykonanie zbiornika na kolektorze kanalizacji deszczowej (informacje w projekcie, brak pozycji w przedmiarach -  nie jest w zakresie przetargu;

Treść pytania nr 2:

Czy II etap obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej? – tak, w załączeniu przedmiar robót.

Treść pytania nr 3:

W jaki sposób przewidziano wykonanie odwodnienia bieżni włączone do studni D21, D22, D23 (odwodnienie liniowe, korytka ściekowe otwarte), proszę o podanie parametrów - odpowiedź zostanie udzielona w dniu jutrzejszym.

 

 

Załączniki do niniejszego pisma:

  1)    przedmiar robót  - „Ośrodek Sportu w Trzcianie - Etap 2 Kanalizacja  deszczowa”, stron 2, poz. 13,,

  2)    poprawiony przedmiar robót „Ośrodek Sportu w Trzcianie - Etap 2”, stron 11, rozdziałów 3,

  3)    rysunki zamienne od A-01 do A-09 (9 szt.),

  4)    rysunki konstrukcyjne: od K – S1 do K – S6 ( 6 szt.),

     opis zabezpieczenia antykorozyjnego, stron 2.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-03 18:18:10


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech