18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.06.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.06.2014 - Roboty budowlane - „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.6.2014                                                  Świlcza, dn. 7.03.2014 r.

pismo:  96/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 lutego 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41050-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.02.2014 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.   

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

P.R.B. „HPR” Sp. j. M. Hymon, T. Peron

adres: 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 24

z ceną kosztorysową brutto  560 966,76 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 8 (słownie: osiem) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

„BAL-BUD” Sp. z o.o.

adres: 37-100 Łańcut, ul. Kasprowicza 2

687 282,60 zł

2

„KAZBUT” Kasprzak Mariusz

adres: 39-304 Czermin, Trzciana 477

634 037,04 zł

3

Firma Budowlano – Handlowa „RAK” Spółka Jawna

adres: 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107

579 506,55 zł

4

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

584 789,04 zł

5

Zakład Budowlany „EURO – BUD”
Zbigniew Godzisz Tomasz Godzisz

adres: 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 41

660 729,71 zł

6

P.R.B. „HPR” Sp. j. M. Hymon, T. Peron

adres: 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 24

560 966,76 zł

7

Firma Usługowo – Handlowa „AKAR” Grzegorz Piela

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy  26A

697 418,97 zł

8

Firma Budowlano – Usługowo – Handlowa
„WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18

749 924,48 zł

Oferta nr 6 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 6 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 22.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

81,6210

81,6210

2

88,4754

88,4754

3

96,8008

96,8008

4

95,9263

95,9263

5

84,9011

84,9011

6

100,0000

100,0000

7

80,4347

80,4347

8

74,8031

74,8031

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-07 13:43:43


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech