18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ
Og這szenie o zmianie og這szenia Nr 1
Modyfikacje Nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Og這szenia o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.11.2013 :: Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ :: Og這szenie o zmianie og這szenia Nr 1RRG.271.11.2013 - Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w 安ilczy oraz sieci wodoci庵owej w 安ilczy
 
Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167198&rok=2013-04-26
________________________________________________________________________

Numer og這szenia: 167198 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013

OGΜSZENIE O ZMIANIE OGΜSZENIA

Og這szenie dotyczy: Og這szenia o zam闚ieniu.

Informacje o zmienianym og這szeniu: 141596 - 2013 data 10.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, fax. 017 8670157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGΜSZENIU

II.1) Tekst, kt鏎y nale篡 zmieni:

  • Miejsce, w kt鏎ym znajduje si zmieniany tekst: IV.4.16).
  • W og這szeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: 1) O wyborze oferty oraz o planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj帷y powiadomi niezw這cznie wykonawc闚, kt鏎zy ubiegali si o udzielenie zam闚ienia oraz zamie軼i informacj na stronie internetowej zamawiaj帷ego. 2) Je瞠li wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana , b璠zie uchyla si od zawarcia umowy zamawiaj帷y wybierze ofert najkorzystniejsz spo鈔鏚 pozosta造ch ofert bez przeprowadzania ponownej oceny. 3) Je瞠li oferta wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia zostanie wybrana, zamawiaj帷y za膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚. Umowa ta (konsorcjum) ma zawiera nast瘼uj帷e postanowienia: okre郵enie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczeg鏊ne podmioty, zapis dotyczy solidarnej odpowiedzialno軼i podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie za realizacj, niewykonanie lub nienale篡te wykonanie przedmiotu zam闚ienia, zobowi您anie o braku mo磧iwo軼i rozwi您ania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w tre軼i tej umowy bez zgody zamawiaj帷ego. 4) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowi您any b璠zie r闚nie przed這篡 Zamawiaj帷emu kopi uprawnie budowlanych wraz z aktualnym za鈍iadczeniem z w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w realizacji zam闚ienia. 5) Umowa b璠zie podpisywana w siedzibie Zamawiaj帷ego po wcze郾iejszym ustaleniu dok豉dnego terminu. 6) Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza wniesie zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy oraz z這篡 w siedzibie zamawiaj帷ego przed zawarciem umowy dow鏚 wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Zamawiaj帷y wymaga wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 4% ceny ca趾owitej podanej w ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto. Zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: a) pieni康za; b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 zobowi您anie kasy jest zawsze zobowi您aniem pieni篹nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p騧n. zm.). Zabezpieczenie wnoszone w pieni康zu wykonawca wp豉ca przelewem na rachunek: nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 Bank Sp馧dzielczy w G這gowie M逍. Oddzia w 安ilczy. W przypadku wniesienia wadium w pieni康zu wykonawca mo瞠 wyrazi zgod na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Je瞠li zabezpieczenie wniesiono w pieni康zu, zamawiaj帷y przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiaj帷y zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni康zu z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia: 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwr鏂ona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zam闚ienia i uznania przez Zamawiaj帷ego za nale篡cie wykonane, 2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze z tytu逝 r瘯ojmi za wady w wysoko軼i 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwr鏂ona nie p騧niej ni w 15 dniu po up造wie okresu r瘯ojmi za wady. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy najp騧niej w dniu zawarcia umowy..
  • W og這szeniu powinno by: Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: 1) O wyborze oferty oraz o planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj帷y powiadomi niezw這cznie wykonawc闚, kt鏎zy ubiegali si o udzielenie zam闚ienia oraz zamie軼i informacj na stronie internetowej zamawiaj帷ego. 2) Je瞠li wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana , b璠zie uchyla si od zawarcia umowy zamawiaj帷y wybierze ofert najkorzystniejsz spo鈔鏚 pozosta造ch ofert bez przeprowadzania ponownej oceny. 3) Je瞠li oferta wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia zostanie wybrana, zamawiaj帷y za膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚. Umowa ta (konsorcjum) ma zawiera nast瘼uj帷e postanowienia: okre郵enie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczeg鏊ne podmioty, zapis dotyczy solidarnej odpowiedzialno軼i podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie za realizacj, niewykonanie lub nienale篡te wykonanie przedmiotu zam闚ienia, zobowi您anie o braku mo磧iwo軼i rozwi您ania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w tre軼i tej umowy bez zgody zamawiaj帷ego. 4) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowi您any b璠zie r闚nie przed這篡 Zamawiaj帷emu kopi uprawnie budowlanych wraz z aktualnym za鈍iadczeniem z w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w realizacji zam闚ienia. 5) Umowa b璠zie podpisywana w siedzibie Zamawiaj帷ego po wcze郾iejszym ustaleniu dok豉dnego terminu. 6) Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza wniesie zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy oraz z這篡 w siedzibie zamawiaj帷ego przed zawarciem umowy dow鏚 wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Zamawiaj帷y wymaga wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy oddzielnie dla I i II etapu, w wysoko軼i 4% ceny ca趾owitej podanej w ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto za dany etap;Zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: a) pieni康za; b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 zobowi您anie kasy jest zawsze zobowi您aniem pieni篹nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p騧n. zm.). Zabezpieczenie wnoszone w pieni康zu wykonawca wp豉ca przelewem na rachunek: nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 Bank Sp馧dzielczy w G這gowie M逍. Oddzia w 安ilczy. W przypadku wniesienia wadium w pieni康zu wykonawca mo瞠 wyrazi zgod na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Je瞠li zabezpieczenie wniesiono w pieni康zu, zamawiaj帷y przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiaj帷y zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni康zu z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia: 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwr鏂ona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zam闚ienia i uznania przez Zamawiaj帷ego za nale篡cie wykonane, 2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze z tytu逝 r瘯ojmi za wady w wysoko軼i 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwr鏂ona nie p騧niej ni w 15 dniu po up造wie okresu r瘯ojmi za wady. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy najp騧niej w dniu zawarcia umowy..
  • Miejsce, w kt鏎ym znajduje si zmieniany tekst: II.1.4).
  • W og這szeniu jest: Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiot zam闚ienia zosta podzielony na 2 etapy: I etap: I.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 安ilczy w zakresie: 1)wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a)kolektor fi 250 mm-193m, b)kolektor fi 200 mm-1 257m, 2)wykonanie ruroci庵u t這czonego-fi 90 mm-343 m, 3)wykonanie przepompowni 軼iek闚-1 kpl, 4)wykonanie zasilania przepompowni 軼iek闚 -1 kpl, I.2.Budowa sieci wodoci庵owej w 安ilczy: I.2.1.Budowa sieci wodoci庵owej w rejonie drogi do Kamyszyna w 安ilczy w zakresie: 1)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 100 mm-242 m, 2)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 90 mm-873 m, 3)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 180 mm-52 m, 4)wykonanie hydrantu ppo-4 kpl, I.2.2Przebudowa odcinka sieci wodoci庵owej wzd逝 drogi do przysi馧ka Kamyszyn w 安ilczy w zakresie: 1)roboty ziemne-wykonanie wykop闚 wraz z ich deskowaniem, 2)demonta istniej帷ej sieci wodoci庵owej, 3)monta nowej sieci wodoci庵owej, 4)pr鏏y sieci, 5)badania instalacji; II etap: II.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie: 1)wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a)kolektor fi 200 mm-8 304 m, b)przykanaliki fi 160 mm-2 552 m, 2)wykonanie ruroci庵u t這czonego-fi 90 mm-56 m, 3)wykonanie przepompowni 軼iek闚-1 kpl, 4)wykonanie zasilania przepompowni 軼iek闚-1 kpl...
  • W og這szeniu powinno by: II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiot zam闚ienia zosta podzielony na 2 etapy: I etap: I.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 安ilczy w zakresie: 1)wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a)kolektor fi 250 mm-193m, b)kolektor fi 200 mm-1 257m, 2)wykonanie ruroci庵u t這czonego-fi 90 mm-343 m, 3)wykonanie przepompowni 軼iek闚-1 kpl, 4)wykonanie zasilania przepompowni 軼iek闚 -1 kpl, I.2.Budowa sieci wodoci庵owej w 安ilczy: I.2.1.Budowa sieci wodoci庵owej w rejonie drogi do Kamyszyna w 安ilczy w zakresie: 1)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 100 mm-242 m, 2)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 90 mm-873 m, 3)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 180 mm-52 m, 4)wykonanie hydrantu ppo-4 kpl, I.2.2Przebudowa odcinka sieci wodoci庵owej wzd逝 drogi do przysi馧ka Kamyszyn w 安ilczy w zakresie: 1)roboty ziemne-wykonanie wykop闚 wraz z ich deskowaniem, 2)demonta istniej帷ej sieci wodoci庵owej, 3)monta nowej sieci wodoci庵owej, 4)pr鏏y sieci, 5)badania instalacji; II etap: II.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie: 1) wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a) kolektor fi 200 mm - 8 304 m, b) kolektor fi 160 mm - 2 552 m c) przykanaliki fi 160 - 1 417 m, 2) wykonanie ruroci庵u t這cznego - fi 90 mm - 56 m, 3) wykonanie przepompowni 軼iek闚 - 1 kpl, 4) wykonanie zasilania przepompowni 軼iek闚 - 1 kpl.


Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-04-26 10:11:11


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech