18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Og這szenia o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.11.2013 :: Og這szenie o zam闚ieniuRRG.271.11.2013 - Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w 安ilczy oraz sieci wodoci庵owej w 安ilczy
 

Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141596&rok=2013-04-10
________________________________________________________________________

安ilcza: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w 安ilczy oraz sieci wodoci庵owej w 安ilczy
Numer og這szenia: 141596 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza , 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.swilcza.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w 安ilczy oraz sieci wodoci庵owej w 安ilczy.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiot zam闚ienia zosta podzielony na 2 etapy: I etap: I.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 安ilczy w zakresie: 1)wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a)kolektor fi 250 mm-193m, b)kolektor fi 200 mm-1 257m, 2)wykonanie ruroci庵u t這czonego-fi 90 mm-343 m, 3)wykonanie przepompowni 軼iek闚-1 kpl, 4)wykonanie zasilania przepompowni 軼iek闚 -1 kpl, I.2.Budowa sieci wodoci庵owej w 安ilczy: I.2.1.Budowa sieci wodoci庵owej w rejonie drogi do Kamyszyna w 安ilczy w zakresie: 1)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 100 mm-242 m, 2)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 90 mm-873 m, 3)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 180 mm-52 m, 4)wykonanie hydrantu ppo-4 kpl, I.2.2Przebudowa odcinka sieci wodoci庵owej wzd逝 drogi do przysi馧ka Kamyszyn w 安ilczy w zakresie: 1)roboty ziemne-wykonanie wykop闚 wraz z ich deskowaniem, 2)demonta istniej帷ej sieci wodoci庵owej, 3)monta nowej sieci wodoci庵owej, 4)pr鏏y sieci, 5)badania instalacji; II etap: II.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie: 1)wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a)kolektor fi 200 mm-8 304 m, b)przykanaliki fi 160 mm-2 552 m, 2)wykonanie ruroci庵u t這czonego-fi 90 mm-56 m, 3)wykonanie przepompowni 軼iek闚-1 kpl, 4)wykonanie zasilania przepompowni 軼iek闚-1 kpl..

II.1.5) przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych:

 • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ie uzupe軟iaj帷ych
 • Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych udzielonych w trybie z wolnej r瘯i na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z p騧n. zm. ). Zam闚ienia uzupe軟iaj帷e b璠 udzielane po wyst徙ieniu nast瘼uj帷ych okoliczno軼i: 1) gdy zajdzie potrzeba wykonania rob鏒 tego samego rodzaju jak przedmiot niniejszego post瘼owania, 2) gdy zam闚ienia uzupe軟iaj帷e b璠 realizowane na tym samym obiekcie budowlanym. Zam闚ienia uzupe軟iaj帷e: 1) b璠 udzielane temu samemu wykonawcy, z kt鏎ym b璠zie zawarta umowa na wykonanie zam闚ienia niniejszego post瘼owania, 2) b璠 udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zam闚ienia podstawowego, 3) nie przekrocz 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, 4) b璠 polega造 na powt鏎zeniu tego samego rodzaju zam闚ie.

II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.23.14.00-9, 45.23.24.20-2, 45.23.32.00-1, 45.31.71.00-3, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 20.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium. Wymagane wadium: 50 000,00 z (s這wnie: pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych). Termin wnoszenia wadium: przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert! Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: a) pieni康zu; b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p騧n. zm.). Dokumenty o kt鏎ych mowa w pkt b, c, d, e nale篡 w oryginale z這篡 w kasie Urz璠u Gminy w 安ilczy a kopie wpi望 do oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek: Nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 Bank Sp馧dzielczy w G這gowie M逍. Oddzia w 安ilczy. Kopi potwierdzenia przelewu nale篡 do陰czy do oferty lub z這篡 w kasie Urz璠u Gminy 安ilcza. Je瞠li wadium jest wnoszone w pieni康zu prosi si o podanie numeru rachunku bankowego, na kt鏎y zamawiaj帷y ma dokona zwrot wadium. Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, je瞠li jego wniesienia 膨dano. Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium na wniosek wykonawcy, kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y 膨da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium na podstawie pkt 8.2, je瞠li w wyniku ostatecznego rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre郵onym przez zmawiaj帷ego. Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu, zamawiaj帷y zwraca je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3, nie z這篡 dokument闚 lub o鈍iadcze, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1, lub pe軟omocnictw, chyba 瞠 udowodni, 瞠 wynika to z przyczyn niele膨cych po jego stronie. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana: a) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie; b) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny na etapie sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek ten jest spe軟iony je瞠li wykonawca z這篡 o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟i warunek posiadania niezb璠nej wiedzy i do鈍iadczenia, je瞠li wyka瞠, 瞠 wykona w ci庵u ostatnich 5 lat przed dniem wszcz璚ia post瘼owania, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, w tym okresie, co najmniej 1 zam闚ienie na roboty budowlane polegaj帷e na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o d逝go軼i minimum 5 km (s這wnie: pi耩 kilometr闚). Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟iania tego warunku na podstawie z這穎nych dokument闚 i o鈍iadcze, tj.: 1) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowod闚 dotycz帷ych najwa積iejszych rob鏒, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone; 2) z這篡 o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Dowodami, o kt鏎ych mowa powy瞠j mog by po鈍iadczenia lub inne dokumenty, je瞠li Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym nie jest w stanie uzyska po鈍iadcze. Zamiast po鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa powy瞠j Wykonawca mo瞠 przed這篡 dokumenty potwierdzaj帷e wykonanie rob鏒 budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawid這we uko鎍zenie, okre郵one w 1 ust. 1 pkt 2 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaju dokument闚, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk豉dane (Dz.U. Nr 226, poz.1817). Wykonawca nie ma obowi您ku przedk豉dania dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j w przypadku gdy Zamawiaj帷y jest podmiotem, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane wskazane w wykazie zosta造 wcze郾iej wykonane.

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny na etapie sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek ten jest spe軟iony je瞠li wykonawca z這篡 o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku: Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟i warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, je瞠li wyka瞠 瞠 dysponuje nast瘼uj帷ymi osobami, tj.: - 1 osob posiadaj帷 uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, - 1 osob posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych. W/w osoby musz posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p騧n. zm.) oraz Rozporz康zeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z p騧n. zm.) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia wydane na podstawie innych przepis闚; Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟iania tego warunku na podstawie z這穎nych dokument闚 i o鈍iadcze, tj.: 1) wykazu os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, 2) z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia posiadaj wymagane uprawnienia, 3) z這篡 o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny na etapie sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek ten jest spe軟iony je瞠li wykonawca z這篡 o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowod闚 dotycz帷ych najwa積iejszych rob鏒, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;
 • wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiot闚, kt鏎e b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zam闚ienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)O鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 okre郵onych w art. 22 ust. 1 Pzp, 2)Uwagi dotycz帷e wszystkich warunk闚, opis oceny spe軟iania warunk闚: Ocena spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana metod spe軟ia-nie spe軟ia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i o鈍iadczeniach. Wykonawca mo瞠 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam闚ienia lub zdolno軼iach finansowych innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi您any jest udowodni, i b璠zie dysponowa zasobami niezb璠nymi do realizacji zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 w tym celu pisemne zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia. Je瞠li z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo瞠 przedstawi dokument闚 dotycz帷ych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj帷ego, mo瞠 przedstawi inny dokument, kt鏎y w wystarczaj帷y spos鏏 potwierdza spe軟ienia opisanego przez zamawiaj帷ego warunku. 3)Wykonawcy zagraniczni: Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠: - nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert. Je瞠li w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w zdaniu pierwszym, zast瘼uje je si dokumentem zawieraj帷ym o鈍iadczenie, w kt鏎ym okre郵a si tak瞠 osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, z這穎ne przed w豉軼iwym organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 4)Wykonawca wykazuj帷 spe軟ienie warunku, o kt鏎ym mowa w pkt III.3.2)niniejszego og這szenia mo瞠 polega na zasobach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 26 ust. 2b ustawy. W przypadku, o kt鏎ym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowi您any jest z這篡 wraz z ofert: a)pisemne zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam闚ienia, b)w przypadku gdy podmioty te b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zam闚ienia, w odniesieniu do tych podmiot闚 - o鈍iadczenie i dokument o kt鏎ym mowa w pkt III.4.2), c)o鈍iadczenie Wykonawcy dotycz帷e wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, a tak瞠 zakresu i okresu udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia. 5)Wykonawca wykazuj帷 spe軟ienie warunku, o kt鏎ym mowa w pkt III.3.4 niniejszego og這szenia mo瞠 polega na zasobach innych podmiot闚, na zasadach okre郵onych w art. 26 ust. 2b ustawy. W przypadku, o kt鏎ym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowi您any jest za陰czy do oferty pisemne zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam闚ienia. 6)Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia: Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku przepisy dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia. Ka盥y z wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia musi z這篡 o鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Je瞠li oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielnie zam闚ienia zostanie wybrana, zamawiaj帷y 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚. 7)W przypadku zaproponowania przez Wykonawc innych (r闚nowa積ych) materia堯w i urz康ze ni podane w dokumentacji projektowej - Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia stosownych dokument闚, uwiarygadniaj帷ych te materia造 i urz康zenia.8)(je瞠li jest konieczne)Pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno by do陰czone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokument闚 za陰czonych do oferty. Pe軟omocnictwo do陰czone do oferty winno by z這穎ne w oryginale lub kopii notarialnie po鈍iadczonej. 9)Kosztorys ofertowy skr鏂ony zawieraj帷y opis rob鏒, ilo嗆, jednostk miary, cen jednostkow, warto嗆 pozycji, podsumowanie dzia堯w zgodnie z przedmiarem rob鏒 ze specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia. Warto嗆 netto, podatek VAT, cen brutto do ca這軼i kosztorysu. Kosztorys musi zawiera tabel element闚 scalonych dla dzia堯w i rozdzia堯w jak w przedmiarze rob鏒 oraz wska幡iki cenotw鏎cze, tj. stawk roboczogodziny, narzuty koszt闚 og鏊nych i zysku.10)dow鏚 wniesienia wadium.11) Uwagi dotycz帷e formy sk豉danych dokument闚. 11.1)Dokumenty s sk豉dane w oryginale lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc. 11.2) W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia oraz w przypadku podmiot闚, na zasobach kt鏎ych Wykonawca polega na zasadach okre郵onych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokument闚 dotycz帷e odpowiednio wykonawcy lub tych podmiot闚 s po鈍iadczane za zgodno嗆 z orygina貫m odpowiednio przez Wykonawc lub te podmioty. 11.3) Zamawiaj帷y mo瞠 za膨da przedstawienia orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii dokumentu wy陰cznie wtedy, gdy z這穎na kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w徠pliwo軼i co do jej prawdziwo軼i. 11.4)Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym s sk豉dane wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski. 11.5)Zamawiaj帷y nie wyra瘸 zgody na z這瞠nie oferty, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 w j瞛yku innym ni polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian

1. Mo磧iwe zmiany w umowie: W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej: a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia rob鏒, mog by dokonywane zmiany technologii wykonania element闚 rob鏒. Dopuszcza si je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwi您anie jest r闚norz璠ne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze郾ie nie spowoduje zwi瘯szenia koszt闚 rob鏒. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny kosztem i staraniem Wykonawcy, zawieraj帷y opis proponowanych zmian, rysunki i wycen koszt闚. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiaj帷ego, b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiaj帷ego zachodzi potrzeba zmiany zaprojektowanych rozwi您a technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamawiaj帷y sporz康za protok馧 konieczno軼i, a nast瘼nie dostarcza dokumentacj projektow na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania, c) w przypadku, gdy okre郵one w ppkt b) zmiany powoduj wzrost koszt闚 wykonania rob鏒, traktuje si je jako zam闚ienie dodatkowe i Zamawiaj帷y z這篡 (po przeanalizowaniu mo磧iwo軼i finansowych) dodatkowe zam闚ienie na ich wykonanie, w trybie wynikaj帷ym z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, d) w przypadku wyst徙ienia innych okoliczno軼i nie wynikaj帷ych z winy Wykonawcy ani Zamawiaj帷ego, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy a zrealizowanie za這穎nego pierwotnie celu umowy by這by bez tych zmian niemo磧iwe lub zmiany te s korzystne dla Zamawiaj帷ego. e) konieczno嗆 realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub technologicznych wynikaj帷ych ze zmiany obowi您uj帷ego prawa b康 decyzji organ闚 nadzorczo - kontrolnych; f) zmiana (na skutek koniecznej zmiany b喚dnej dokumentacji) w zakresie rob鏒, technologii, materia豉ch; g) zmian technologicznych - niedost瘼no嗆 na rynku materia堯w lub narz璠zi wskazanych w opisie przedmiotu zam闚ienia lub pojawienie si na rynku urz康ze nowej generacji; h) zmniejszenie zakresu zam闚ienia nie wynikaj帷a z winy wykonawcy, i) zmiana wysoko軼i ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysoko嗆 wynagrodzenia brutto. 2. Zmiana wynagrodzenia: podstaw obliczenia koszt闚 zmiany, o kt鏎ej mowa w ust. 1 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne, oraz w kolejno軼i: - kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, - kosztorys opracowany na podstawie danych wyj軼iowych do kosztorysowania przyj皻ych do sporz康zenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, cen jednostkowych pracy sprz皻u i materia堯w zaproponowane przez wykonawc, ale nie wy窺ze ni 鈔ednie ceny SEKOCENBUD dla kwarta逝 poprzedzaj帷ego termin wykonania rob鏒 budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.swilcza.i-gmina.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Urz康 Gminy 安ilcza, 36-072 安ilcza 168, pok鎩 nr 8 na parterze..

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urz康 Gminy 安ilcza, 36-072 安ilcza 168, pok鎩 nr 22 - sekretariat na II pi皻rze..

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: 1) O wyborze oferty oraz o planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj帷y powiadomi niezw這cznie wykonawc闚, kt鏎zy ubiegali si o udzielenie zam闚ienia oraz zamie軼i informacj na stronie internetowej zamawiaj帷ego. 2) Je瞠li wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana , b璠zie uchyla si od zawarcia umowy zamawiaj帷y wybierze ofert najkorzystniejsz spo鈔鏚 pozosta造ch ofert bez przeprowadzania ponownej oceny. 3) Je瞠li oferta wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia zostanie wybrana, zamawiaj帷y za膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚. Umowa ta (konsorcjum) ma zawiera nast瘼uj帷e postanowienia: okre郵enie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczeg鏊ne podmioty, zapis dotyczy solidarnej odpowiedzialno軼i podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie za realizacj, niewykonanie lub nienale篡te wykonanie przedmiotu zam闚ienia, zobowi您anie o braku mo磧iwo軼i rozwi您ania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w tre軼i tej umowy bez zgody zamawiaj帷ego. 4) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowi您any b璠zie r闚nie przed這篡 Zamawiaj帷emu kopi uprawnie budowlanych wraz z aktualnym za鈍iadczeniem z w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w realizacji zam闚ienia. 5) Umowa b璠zie podpisywana w siedzibie Zamawiaj帷ego po wcze郾iejszym ustaleniu dok豉dnego terminu. 6) Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza wniesie zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy oraz z這篡 w siedzibie zamawiaj帷ego przed zawarciem umowy dow鏚 wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Zamawiaj帷y wymaga wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 4% ceny ca趾owitej podanej w ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto. Zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: a) pieni康za; b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 zobowi您anie kasy jest zawsze zobowi您aniem pieni篹nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p騧n. zm.). Zabezpieczenie wnoszone w pieni康zu wykonawca wp豉ca przelewem na rachunek: nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 Bank Sp馧dzielczy w G這gowie M逍. Oddzia w 安ilczy. W przypadku wniesienia wadium w pieni康zu wykonawca mo瞠 wyrazi zgod na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Je瞠li zabezpieczenie wniesiono w pieni康zu, zamawiaj帷y przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiaj帷y zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni康zu z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia: 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwr鏂ona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zam闚ienia i uznania przez Zamawiaj帷ego za nale篡cie wykonane, 2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze z tytu逝 r瘯ojmi za wady w wysoko軼i 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwr鏂ona nie p騧niej ni w 15 dniu po up造wie okresu r瘯ojmi za wady. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy najp騧niej w dniu zawarcia umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nieInformacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-04-10 18:00:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech