18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.31.2014 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.31.2014 - Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy), z tego na zadania: a) „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 400 000,00 zł...
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=421492&rok=2014-12-30
________________________________________________________________________

Świlcza: Udzielenie kredytów na: 1) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, z tego na zadania: a) Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza - 400 000,00 zł b) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - 400 000,00 zł, c) Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie - etap I - 700 000,00 zł; 2) finansowanie zadania pn.: Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie - etap I realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 500 000,00 zł;
Numer ogłoszenia: 421492 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 376020 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytów na: 1) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, z tego na zadania: a) Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza - 400 000,00 zł b) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - 400 000,00 zł, c) Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie - etap I - 700 000,00 zł; 2) finansowanie zadania pn.: Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie - etap I realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 500 000,00 zł;.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Część nr 1: Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy), z tego na zadania: a) Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza w kwocie 400 000,00 zł, b) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy w kwocie 400 000,00 zł, c) Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie - etap I w kwocie 700 000,00 zł. Część nr 2 Udzielenie kredytu na finansowanie zadania pn.: Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie - etap I realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy). Łączna kwota kredytów: 2 000 000,00 zł.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: dot. części nr 2: zadanie jest współfinans. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze LSR, realizowanej przez LGD Trygon - Rozwój i Innowacja.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, z tego na zadania: a) Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza w kwocie 400 000,00 zł, b) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy w kwocie 400 000,00 zł, c) Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie - etap I w kwocie 700 000,00 zł

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GETIN NOBLE BANK SPÓŁKI AKCYJNA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 521823,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 495902,97

  • Oferta z najniższą ceną: 495902,97 / Oferta z najwyższą ceną: 587874,31

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Udzielenie kredytu na finansowanie zadania pn.: Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie - etap I realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 23, 36-060 Głogów Małopolski, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 24750,66

  • Oferta z najniższą ceną: 24750,66 / Oferta z najwyższą ceną: 24750,66

  • Waluta: PLNInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-30 14:10:18


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech