18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.14.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.14.2014 - Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.14.2014                                                Świlcza, dn. 23.06.2014 r.

pismo:  192/R-RRG-ED/2014

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 maja 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 157348-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Budowlano – Usługowo – Handlowa
„WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 36-060 Głogów Młp., ul. Menerki 13A

z ceną kosztorysową brutto 145 730,02 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych i dwa grosze).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

148 376,29 zł

2

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak

adres: 38-100 Strzyżów, ul. Bieszczadzka 16a

165 340,47 zł

3

Zakład Budowlany „EURO – BUD”
Zbigniew Godzisz Tomasz Godzisz

adres: 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 41

147 553,33 zł

4

Firma Budowlano – Usługowo – Handlowa
„WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 36-060 Głogów Młp., ul. Menerki 13A

145 730,02 zł

Oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 4 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 20.

 

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba punktów

 

Suma przyznanych punktów

1

145 730,02    

         ------------------ x 100

148 376,29

98,2165

2

145 730,02    

         ------------------ x 100

165 340,47

88,1394

3

145 730,02    

         ------------------ x 100

147 553,33

98,7643

4

145 730,02    

         ------------------ x 100

145 730,02

100,0000

 

Cena z oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-06-24 12:22:08


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech