18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.05.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
__________________________________________________________________
 

sprawa: RRG.271.5.2014                                                 Świlcza, dn. 20.02.2014 r.

pismo: 61/R-RRG-ED/14

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi w roku 2014

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 20896-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 stycznia 2014 r. o godz. 10:30.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze. 

1)

dla części nr 1, tj. Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Transportowo – Remontowe Budowlano – Drogowe,

Kazimierz Lip

adres: 36-071 Trzciana 268A

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) za 1 tonokilometr;

Ø  86,10 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć złotych i dziesięć groszy) za 1 godzinę wynajmu samochodu;

dla części nr 2, tj. Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t
z urządzeniem do załadunku HDS

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Nieregularny Przewóz Towarów Edward Sroka

adres: 39-123 Czarna 256A

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  61,50  (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) za 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem,

Ø  61,50 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) za 1 m-g wynajmu samochodu solo i operatorem;

dla części nr 3, tj. Usługi:

1)    minikoparką na gąsienicach gumowych,

2)    transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5 t.

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

ART-REM Artur Ziemniak

adres: 36-046 Zgłobień 522

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  59,04 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych i cztery grosze) za 1 m-g pracy wraz
z operatorem przy usłudze minikoparką,

Ø  55,35 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści pięć groszy) za 1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5 t.

Uzasadnienie wyboru

W terminie złożono łącznie 6 (słownie: sześć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)
 i adres Wykonawcy

Cena brutto za 1 jednostkę*

 

 

Cz nr 1

Cz nr 2

 

Cz nr 3

 

1

ANP-BUD Beata Pieprzycka

adres: ul. Bujnowskiego 17

39-220 Pilzno

xxxxx

xxxxx

1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze minikoparką – 58,92 zł

-----

1 m-g pracy wraz
z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią

samowyładowczą
o ład. 1.5 t. -

57,93 zł

2

Nieregularny Przewóz Towarów

Edward Sroka

adres: 39-123 Czarna 256A

                    xxxxx

1 m-g wynajmu samochodu  wraz z pracą HDS
i operatorem – 61,50 zł

------

1 m-g wynajmu samochodu solo
i operatorem - 61,50 zł

xxxxx

3

Firma Transportowo – Usługowa „BOTRANS” Czapka Bożena

adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258

1 tonokilometr –

0,68 zł

------

1 godz. wynajmu samochodu –

94,71 zł

xxxxx

xxxxx

4

ART-REM Artur Ziemniak

adres: 36-046 Zgłobień 522

                 xxxxx

xxxxx

1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze minikoparką – 59,04 zł

-----

1 m-g pracy wraz
z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią

samowyładowczą
o ład. 1.5 t. -  55,35 zł

5

Usługi Transportowo – Remontowe Budowlano – Drogowe,

Kazimierz Lip

adres: 36-071 Trzciana 268A

1 tonokilometr –

0,60 zł

---------

1 godz. wynajmu samochodu – 86,10 zł 

xxxxx

xxxxx

6

Usługi Transportowo – Remontowe Budowlano – Drogowe,

Kazimierz Lip

adres: 36-071 Trzciana 268A

              xxxxx

xxxxx

xxxxx

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla części nr 1, 2, 3.

Są to oferty, które uzyskały  najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium.

Do oceny ofert zastosowano wzór podany w pkt 13 ppkt 13.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena:

-1 tonokilometr – 50%,

-1 godz. wynajmu samochodu – 50%;

Liczba pkt w kryterium cena:

- 1 m-g wynajmu samochodu  wraz z pracą HDS
i operatorem – 25%,

-1 m-g wynajmu samochodu solo i operatorem – 75%;

Liczba pkt w kryterium cena:

-1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze minikoparką – 50%,

-1 m-g pracy wraz
z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą
o ład. 1.5 t. – 50%;

Suma przyznanych punktów

 

Dla części nr 1

Dla części nr 2

Dla części nr 3

 

1

xxxxxx

xxxxxx

58,92

-------- x 50% = 50,00

58,92

55,35

------- x 50 %= 47,77

57,93

97,77 pkt

2

                xxxxxx

 61,50

--------- x 25% = 25,00

 61,50

 61,50

--------- x 75% = 75,00

 61,50

xxxxxx

100 pkt

3

0,60

--------- x 50% = 44,12

0,68

 

86,10

--------- x 50% = 45,45

94,71

xxxxxx

xxxxxx

89,57 pkt

4

xxxxxxx

             xxxxxx

58,92

-------- x 50% = 49,90

59,04

55,35

------- x 50 %= 50,00

55,35

 99,90 pkt

5

  0,60

--------- x 50% = 50,00

  0,60

 

 86,10

--------- x 50% = 50,00

 86,10

xxxxxx

                 xxxxxx

100 pkt

6

              xxxxxx

xxxxxx

                  xxxxxx

xxxx

Ceny z ofert najkorzystniejszych nie przewyższają kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tych zamówień, tj.:

Ø  dla części nr 1 - transport samochodem samowyładowczym o ładowności 18T –  kwoty 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

Ø  dla części nr 2 - transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10 t.
z urządzeniem do załadunku HDS – kwoty 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

Ø  dla części nr 3 - usługi minikoparką na gąsienicach gumowych oraz usługi transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5t – kwoty 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Łączna wartość zamówienia wynosi 60 000,00 zł brutto (słownie:  sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

2)    Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0

3)    Liczba ofert odrzuconych: 1

Usługi Transportowo – Remontowe Budowlano – Drogowe,

Kazimierz Lip

adres: 36-071 Trzciana 268A

Oferta nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907
z późn. zm.). Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie działając na podstawie art.  92 ust. 1 pkt 4   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt  2  tej ustawy, zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Oferentom.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-20 14:59:16


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech