18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.35.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.35.2013 - Usługi - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=468826&rok=2013-11-18
________________________________________________________________________

Świlcza: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
Numer ogłoszenia: 468826 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 407388 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1) w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - koordynator, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Zamawiający wymaga złożenia oddzielnych ofert na niżej określone części zamówienia. Część nr 1 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - koordynator; Część nr 2 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; Część nr 3 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Opis robót budowlanych objętych nadzorem: Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod: 45212200-8 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych; Kod: 45111000-8 Nazwa: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; Kod: 45111200-0 Nazwa: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; Kod: 45262500-6 Nazwa: Roboty murarskie i murowe; Kod: 45223500-1 Nazwa: Konstrukcje z betonu zbrojonego; Kod: 45432130-4 Nazwa: Pokrywanie podłóg; Kod: 45421152-4 Nazwa: Instalowanie ścianek działowych; Kod: 45324000-4 Nazwa: Roboty w zakresie okładziny tynkowej; Kod: 45442100-8 Nazwa: Roboty malarskie; Kod: 45421000-4 Nazwa: Roboty w zakresie stolarki budowlanej; Kod: 45443000-4 Nazwa: Roboty elewacyjne; Kod: 45233200-1 Nazwa: Roboty w zakresie różnych nawierzchni; Kod: 45331100-7 Nazwa: Instalowanie centralnego ogrzewania; Kod: 45310000-3 Nazwa: Roboty instalacyjne elektryczne; Kod: 45333000-0 Nazwa: Roboty instalacyjne gazowe; Kod: 45331200-8 Nazwa: Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Kod: 45332000-3 Nazwa: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; Kod: 45231220-3 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie gazociągów; Kod: 45232130-2 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej; Kod: 45232410-9 Nazwa: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej; Kod: 45231300-8 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; Kod: 37400000-2 Nazwa: Artykuły i sprzęt sportowy. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1) obejmuje swym zakresem: 1) budowę sali gimnastycznej o wym. zewnętrznych - 38,39 m, szerokość 33,75 m, wysokość 11,9 m (z attyką). Obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny połączony przewiązką z istniejącym budynkiem Zespołu Szkół w Świlczy. Kubatura sali gimnastycznej - 9,125 m3, a całego obiektu (hala sportowa + przewiązka) - 11,975 m3. Sala gimnastyczna będzie składać się z 3 części: a) część sportowa: sala gimnastyczna o wymiarach 32,93 m x 20,03 m x 7,3 m, w której będą zlokalizowane następujące boiska: - boisko do siatkówki o wym. 18,0 x 9,0 m, - boisko do koszykówki o wym. 28,0 x 15,0 m, - boisko do tenisa o wym. 24,0 x 11,0 m, - boisko do piłki ręcznej o wym. 30,0 x 18,0 m; b) zaplecze sportowe - usytuowane bezpośrednio przy sali gimnastycznej: - 2 magazyny sprzętu sportowego dostępne z sali gimnastycznej i korytarza, - pokój pierwszej pomocy, - 2 zespoły szatniowe (damski i męski) z umywalnią i sanitariatami, - zespół szatniowy dla niepełnosprawnych; c) część techniczno - gospodarcza: - pomieszczenie gospodarcze na parterze, - kotłownia na piętrze, - pomieszczenie techniczne wentylacji mechanicznej na piętrze (czerpnia i wyrzutnia powietrza); 2) wyposażenie sali gimnastycznej: - kosze do koszykówki - podwieszone do dachu, składane do tyłu na konstrukcji stalowej sterowane elektrycznie, z regulacją wysokości, tablice o wym. 180 x 105 cm - 2 kpl, - kosze do koszykówki treningowe boczne składane, tablice o wym. 120 x 90 cm - 4 kpl, - kotara grodząca rozsuwana mechanicznie do 3 m wysokości (dzieląca salę na 2 części) - 20,030 m, - drabinki gimnastyczne podwójne o wym. 300 x 180 cm wraz z konstrukcją mocującą - 22 szt., - słupki do siatkówki wraz ze stanowiskiem sędziowskim, siatką turniejową z antenkami oraz osłoną słupa - 1 kpl, - bramki do piłki ręcznej o wym. 3,00 x 2,00 m mocowane w tulejach, siatki do bramek - 2 szt., - ławka szatniowa drewniana o dł. 2,00 m - 10 szt., - szafki stalowe ubraniowe o wym. 180 x 30 x 50 cm - 32 szt.; 3) wykonanie instalacji wewnętrznych: c.o., elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, wod-kan, 4) wykonanie przyłączy: a) przyłącza gazowego fi 40 mm - 51,00 m, b) przyłącza kanalizacji deszczowej - fi 200 mm - 80,00 m i fi 250 mm - 56 m, c) kanalizacji sanitarnej: - grawitacyjnej - fi 150 mm - 3 m i fi 200 mm - 22 m, - tłocznej - fi 50 mm - 44,00 m, d) przyłącza wodociągowego fi 63 - 44,00 m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1, 71.52.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - koordynator

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EMALDROG.PL Sp. z o.o., Jasionka 836, 36-002 Jasionka, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37562,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20020,85

 • Oferta z najniższą ceną: 20020,85 / Oferta z najwyższą ceną: 83640,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EMALDROG.PL Sp. z o.o., Jasionka 836, 36-002 Jasionka, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5182,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2762,12

 • Oferta z najniższą ceną: 2762,12 / Oferta z najwyższą ceną: 59040,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EMALDROG.PL Sp. z o.o., Jasionka 836, 36-002 Jasionka, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3771,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2010,26

 • Oferta z najniższą ceną: 2010,26 / Oferta z najwyższą ceną: 60270,00

 • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-11-18 12:02:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech