18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ-1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.16.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienia do SIWZ-1RRG.271.16.2013 - Usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienia do SIWZ-1

________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.16.2013                                          Świlcza, dn. 14.06.2013 r.

pismo:  154/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 200 000,00 EURO, nazwa zadania:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 16 maja 2013 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 163947-2013-PL w dniu  18 maja 2013 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego:
www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: 26 czerwca 2013 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 10 i 11 czerwca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania z dnia 10 czerwca 2013 r.:

Pytanie nr 1

Odnośnie punktu 3.4.2. ppkt 5):

Proszę o precyzyjne określenie okresu w jakim ma być odbierany popiół powstający
w instalacjach domowego ogrzewania.

Odpowiedź:

Popiół należy odbierać na bieżąco w okresie grzewczym raz na dwa tygodnie.  Z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Świlcza występują gospodarstwa, które używają paliwa stałego do przygotowania ciepłej wody użytkowej, zachodzi konieczność odbioru popiołu również poza sezonem grzewczym i taką możliwość należy przewidzieć.

Pytanie nr 2

Odnośnie  punktu 3.4.1. ppkt 1)

a) proszę o wyjaśnienie ile sztuk poszczególnych worków wchodzi w skład jednego kompletu jaki ma zostać dostarczony do jednego  gospodarstwa?

Odpowiedź:

Komplet worków obejmuje 6 rodzajów odpadów selektywnie zbieranych po 1 sztuce
z każdego asortymentu.:

·        żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

·        biały – przeznaczony na szkło bezbarwne,

·        różowy – przeznaczony na szkło kolorowe,

·        zielony – przeznaczony na odpady zielone i biodegradowalne,

·        niebieski – przeznaczony na papier i tekturę,

·        czerwony – przeznaczony na metale.

b) proszę o wyjaśnienie do jakiego terminu Wykonawca zamówienia ma dostarczyć pierwszy komplet worków dla każdego gospodarstwa?

Odpowiedź:

Dostarczenie pierwszych kompletów worków  do mieszkańców winno nastąpić
w terminie 7 dni  od daty podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świlcza Zamawiającego z Wykonawcą.

c) proszę o podanie ilości worków jakie Wykonawca zamówienia ma dostarczyć do gospodarstw w okresie trwania umowy. Jeżeli Zamawiający nie dysponuje precyzyjnymi danymi proszę o oszacowanie tej ilości na podstawie danych z wcześniejszych lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada precyzyjnych danych, na podstawie których można ustalić ilości worków jakie Wykonawca ma dostarczyć do gospodarstw w okresie trwania umowy ( jednego roku). W specyfikacji istotnych warunków zamówienia została podana liczba zamieszkałych nieruchomości, liczba mieszkańców oraz ilości odbieranych podstawowych surowców wtórnych w latach 2010 do 2012 (bez odpadów zielonych, biodegradowalnych, złomu).

Zamawiający bierze pod uwagą  doświadczenie Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami, który sam potrafi szacunkowo określić potrzebną liczbę worków w zakresie jak i odbioru surowców wtórnych jaki w zakresie odbioru np. popiołów z palenisk domowych.

Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do dostarczenia lub umożliwienia zakupu pojemników na odpady komunalne zmieszane mieszkańcom Gminy Świlcza?

Odpowiedź:

Na terenie gminy Świlcza większość posesji (ok. 70 – 80%) wyposażona jest w pojemniki do gromadzenia odpadów mieszanych. W przypadku braku pojemnika na posesji, zgodnie ze specyfikacją  po stronie Wykonawcy będzie bezpłatne dostarczenie pojemnika do nieruchomości.

Pytania z dnia 11 czerwca 2013 r.

Zapytanie dotyczy pkt.5 ppkt 5.3 f SIWZ

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza dysponowanie legalizowaną najazdową wagą samochodową wynajmowana na podstawie umowy ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza dysponowanie legalizowaną najazdową wagą samochodową wynajmowaną na podstawie umowy.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku w przypadku korzystania z instalacji, która jest wyposażona legalizowaną  najazdową wagę samochodową ?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 5.1 ppkt 3 lit. f siwz oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122) Wykonawca ma dysponować na terenie bazy transportowo - magazynowej legalizowaną najazdową wagą samochodową.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-14 15:26:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech