18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.16.2013 :: Ogłoszenie o zamówieniuRRG.271.16.2013 - Usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza
 
________________________________________________________________________
18/05/2013    S96    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  
    PL-Świlcza: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2013/S 096-163947

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Świlcza
Świlcza 168
Osoba do kontaktów: Ewa Dziedzic
36-072 Świlcza
POLSKA
Tel.: +48 178670137
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Faks: +48 178670157

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.swilcza.i-gmina.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świlcza.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Kod NUTS PL325

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Świlcza, w okresie od daty zawarcia umowy do 30.6.2014 r. Na terenie Gminy Świlcza będzie obowiązywał system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych z wyjątkiem nieruchomości położonej w Bratkowicach oznaczonej nr 824 (blok mieszkalny). System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w tzw. nieruchomościach nie zamieszkałych (szkoły, firmy, hotele, szpitale, itp.).
System odbierania odpadów komunalnych obejmuje frakcje określone w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Świlcza, przyjętym uchwałą Nr XXIII/255/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25.1.stanowiący załącznik nr 6 do siwz.
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa uchwała Nr XXXI/242/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28.12.2012 r. stanowiąca załącznik nr 7 do siwz.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90000000, 90500000, 90510000, 90511000, 90513100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wymagane wadium: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert!
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopię wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek:
Nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003
Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy.
Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.
Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium.
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw;
2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.2, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zmawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Cenę oferty należy podać w PLN.
2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do siwz.
3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej na podstawie zakresu określonego specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przedmiotową usługą łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Kwotę podatku VAT należy określić w stawce obowiązującej na dzień składania ofert. Zgodnie z ustawą dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177 poz. 1054 ze zm.) stawka ta jest
w wysokości 8%.
5. Wartość wynagrodzenia określona w umowie będzie miała charakter wynagrodzenia ryczałtowego czyli będzie stałą do końca realizacji usługi. Wartość wynagrodzenia może ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej Umowy. W tym przypadku kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona lub pomniejszona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
7. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców.
Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie rozumie się również wspólników spółki cywilnej.
W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
i wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawca musi posiadać: a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Świlcza, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych, wydane przez właściwy organ, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r.);.
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże że dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, tj. co najmniej: a) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, c) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, d) 2 pojazdy małe (skrzyniowe o masie do 6 ton); e) dysponowania bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Świlcza lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122) do którego posiada tytuł prawny, f) dysponowania na terenie bazy transportowo - magazynowej legalizowaną najazdową wagą samochodową.
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej:Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Uwagi dotyczące wszystkich warunków, opis oceny spełniania warunków:
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach.
Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału.
2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Poz. 23) wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1.1. oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do siwz),
2.1.2. wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Świlcza, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2.1.3. zezwolenia na transport i zbieranie odpadów komunalnych, wydane przez właściwy organ, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2.1.4. wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r.); 2.1.5 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w tym oświadczenie o: - dysponowaniu bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Świlcza lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122) , - dysponowaniu na terenie bazy magazynowo – transportowej legalizowaną najazdową wagą samochodową, - posiadania tytułu prawnego do terenu, na którym zlokalizowano bazę magazynowo – transportową; 2.1.6. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.1.7. jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: udowodnienia przez Wykonawcę składającego ofertę, że będzie on dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału.
2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania żąda następujących dokumentów:
2.2.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
2.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2.8. Zasoby innych podmiotów
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.2.1.-2.2.7.
2.3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10
i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.:
a) ppkt 2.2.2. – 2.2.4. i 2.2.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) ppkt 2.2.5. i 2.2.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy.
2.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.4. lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2.4. lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
2.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
2.8. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W Przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w języku innym niż polski.
2.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.
Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z sekcją III.2.1).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zgodnie z sekcją III.2.1).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RRG.271.16.2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.6.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.6.2013 - 10:15

Miejscowość:

Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 3 - sala posiedzeń na parterze.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia umowy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),
2) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto,
3) kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania bazą magazynowo – transportową, potwierdzający, że Wykonawca posiada prawo do niezakłóconego korzystania z terenu bazy oraz do eksploatowania go na cele będące przedmiotem zamówienia, nie krócej niż do dnia zakończenia umowy,
4) kopii dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej,
5) dokument potwierdzający, że Wykonawca ma zapewniony odbiór odpadów przez odpowiednią regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Świlcza (promesa) na czas trwania umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17a

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawca może złożyć odwołanie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościach Zamawiającego, stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli zostało wysłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okoliczności stanowiących podstawę jego wniesienia. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17a

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.5.2013


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-05-19 19:48:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech