18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.16.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.16.2013 - Usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.16.2013                                       Świlcza, dn. 28.06.2013 r.

pismo:  167/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 200 000,00 EURO, nazwa zadania:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 16 maja 2013 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 163947-2013-PL w dniu  18 maja 2013 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego:
www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 10:15.

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Handlowo – Usługowo - Transportowa
„KAM” Andrzej Dziuba
39-120 Sędziszów Małopolski, Krzywa 121 A

z ceną brutto 777 600,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.    
adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. 3-go Maja 11

1 288 647,00 zł

2

Firma Handlowo – Usługowo - Transportowa
„KAM” Andrzej Dziuba
adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, Krzywa 121 A

777 600,00 zł

3

Dębickie Zakłady Komunalne „DEZAKO” Sp. z o.o.

adres: 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 14

949 620,00 zł

4

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: TRANS-FORMERS KARPATIA Sp.  o.o.

adres: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46

Partnerzy konsorcjum:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

adres: Rzeszów, Al. Sikorskiego 428

Euro – Eko Sp. z o.o.

adres: Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

1 063 800,00 zł

5

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

GOKOM EKO Sp. z o.o.

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Akacjowa 38

Partner konsorcjum:

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 15A

1 260 306,00 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 28.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba punktów

Suma przyznanych punktów

Oferta nr 1

777 600,00

       ------------------ x 100

1 288 647,00

60,3423dniygodni ocenie oferta nr 10nosiłaześć tysięcy osiemset

Oferta nr 2

777 600,00

       ------------------ x 100

777 600,00

100,0000

Oferta nr 3

777 600,00

       ------------------ x 100

949 620,00

81,8853

Oferta nr 4

777 600,00

       ------------------ x 100

1 063 800,00

73,0964

Oferta nr 5

777 600,00

       ------------------ x 100

1 260 306,00

61,6993

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-28 15:28:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech