18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Archiwum
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Obwieszczenia :: 2016 

Obwieszczenia 2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej (Dolna) na odcinku od drogi powiatowej Nr 1391R do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej", położonej w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, na terenie Gminy Świlcza.

29.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.43.2016 dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek nr ewid. 1529, 1530/1 , 1531/1, 1532, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

28.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego o znaczeniu lokalnym, na terenie części działek o nr ewid. 1211 , 1210/1, 1210/2, obręb Mrowla, Gmina Świlcza.

28.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 355/1, 373/1, 282/4, 282/3, 283/1, położonych w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza.

21.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 107914 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe. Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa.

20.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa; na terenie części działek o nr ewid. 594, 593, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

12.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego o znaczeniu lokalnym, na terenie części działek o nr ewid.: 1211,1210/1,121012, położonych w miejscowości Mrowia, gm. Świlcza.

12.12.2016 r.

RG. 0002.34.2016                              Świlcza, dnia, 13.12.2016r.

 

O B W I E S  Z C Z E N I E

 

 Na podstawie art. 20 ust.1 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 38 Statutu Rady Gminy Świlcza zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Świlcza, z następującym ustalonym porządkiem obrad:

 

1.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.     Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.

3.     Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Świlcza.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

5.     Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu  28 grudnia 2016r. / tj. środa / o godz. 13.00 / w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świlcza.

13.12.2016 r.

RG. 0002.33.2016                              Świlcza, dnia, 13.12.2016r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                                                          

Na podstawie art. 20 ust.1 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 38 Statutu Rady Gminy Świlcza zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Świlcza, z następującym ustalonym porządkiem obrad:

1.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.     Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie  powierzenia Wójtowi Gminy Świlcza uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Świlcza.

4.     Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXII/202/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2016 rok.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2016 rok.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 50/99 w Trzcianie.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowanie nieruchomości Powiatowi Rzeszowskiemu.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

9.     Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu  20 grudnia 2016r. / tj. wtorek / o godz. 15.30 / w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świlcza.

13.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działki nr ewid. 903/7, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

07.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno Bratkowice - Trzciana w km od 5+907 do 9+700".

06.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. nr 1079/2, 1079/3 , 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej , sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe..

05.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV Zaczernie - Bratkowice oraz słupowej stacji transformatorowej, na terenie części działek nr ewid. 821, 824, 825, 823, 827, 512, 51 l/3 , 508/3, 507 , obręb Świlcza, gmina Świlcza.

05.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.40.2016, dla inwestycji pn. : budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana; lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 90317, 90311 O, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

02.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.41.2016r dla inwestycji pn. zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych byłej kotłowni węglowej na pomieszczenia do zajęć wyrównawczych i korekcyjnych w Zespole Szkół w Trzcianie na terenie części działki nr ewid. 1226, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

02.12.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu RZE6005.

30.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Mrowla, na terenie części działek o nr ewid.: 1788, 1789/2, obręb Mrowla, gm. Świlcza.

29.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.43.2016 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1529, 1530/1, 1531/1, 1532, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

29.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przebudowy budynku pawilonu sportowego na potrzeby utworzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy, na terenie części działki nr ewid. 4030/4, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

23.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.37.2016 dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice na terenie części działek nr ewid. 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

24.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa, na terenie części działek o nr ewid.: 594, 593, położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza.

21.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. nr 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe.

21.11.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 38 ust. 1 Statutu Rady Gminy Świlcza zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Świlcza, z następującym ustalonym porządkiem obrad:

 

6.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

7.     Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.

8.     Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2016 r.

9.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza..

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia , związanej z tym umowy.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

15.  Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2016r. / tj. poniedziałek / o godz. 16.00 / w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świlcza.

18.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP .6733.34.20 ]6, dla inwestycji pn.: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej SN i nN w miejscowości Bratkowice i Budy Głogowskie w ramach zadania, Zasilanie budynku letniskowego na działce nr 430513 w miejscowości Budy Głogowskie".

15.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Nr 137613R i Nr 137614R w Świlczy.

15.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana.

10.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.39.20 16 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działki nr ewid. 903/7, obręb Trzciana, Gmina Świlcza, dla inwestora PSG Sp. z o. o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-244 Warszawa, Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

04.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek nr ewid. 903/7, 903/10 obręb Trzciana, Gmina Świlcza, na wniosek PSG Sp. z 0.0. ul. M Kasprzaka 25 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16.

04.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.41.2016 dla inwestycji pn.: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych byłej kotłowni węglowej na pomieszczenia do zajęć wyrównawczych i korekcyjnych w Zespole Szkół w Trzcianie, na terenie części działki nr ewid. 1226, obręb Trzciana, Gmina Świlcza , dla inwestora Gminy Świlcza.

04.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Mrowla, na terenie części działek o nr ewid.: 1788, 1789/2.

03.11.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 października 2016 roku w sprawie inwestycji polegającej, na: Przebudowie budynku pawilonu sportowego na potrzeby utworzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy, na terenie części działki o nr ewid.: 4030/4 obręb Świlcza, gmina Świlcza, na wniosek Gminy Świlcza.

25.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek nr ewid. 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora PSG Sp. z o. o., ul. M. Kasprzaka 25,01-244 Warszawa, Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

25.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 października 2016 roku w sprawie inwestycji polegającą na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 3822/4,2802/2, 2876 obręb Bratkowice, gm. Świlcza.

25.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 90317,903/10, położonych w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza.

24.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych byłej kotłowni węglowej na pomieszczenia do zajęć wyrównawczych i korekcyjnych w Zespole Szkół w Trzcianie.

24.10.2016 r.

Obwieszczenie – XXX sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

20.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek nr ewid. 711/1, 711/2, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza.

18.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn. przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 108761R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R; na terenie części działek nr ewid. 585, 742, 832/12, 1080/1, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

18.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 października 2016 roku w sprawie inwestycji wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działki o nr ewid.: 903/7, położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza.

18.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 października 2016 roku w sprawie pn. budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, C.O.; budowa trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa zjazdu publicznego, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, studni, małej architektury, kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej; górki saneczkowej; na terenie działki nr ewid. 177/9 oraz części działki nr ewid. 2074, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza.

14.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 października 2016 roku w sprawie pn. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bratkowice na terenie części działek nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/6, 360617, 3606/8, 3606/9,3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606117, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

14.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 października 2016 roku w sprawie pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trzciana na terenie części działek nr ewid. 2026, 2015, 2014, 2013, 2005, 2004, 200311, 219512, 2196/1, 2200, 2029/2, 2030/1, 211311, 2107, 2582/2, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

14.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Nr 137613R i Nr 137614R w Świlczy, na terenie części działek nr ewid. 4202/5, 4202/3 , 4204, 4212/8, 4281/4, 428 1/5, 4212/9, 4212/1O, 4203/2, 4240/3, obręb Ś wilcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza.

13.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza; lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 2526/5, 2512, 2495/2, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

07.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.30.2016, dla inwestycji pn.: rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bratkowicach ul. Strategiczna; lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3914, 3915, 3917, 3919, 3920/2, 392 113, 3921/4, 3922, 3923/1, 3924, 3925, 3928/3, 3928/1, 3906, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

07.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: :budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa (wzdłuż drogi nr 94); lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid, 553, 554, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

07.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ci śnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek nr ewid. 1983, 1989, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

04.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku pawilonu sportowego na budynek - systemy wsparcia rodziny, na terenie części działki o nr ewid.: 4030/4 obręb Świlcza, gmina Świlcza.

04.10.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 września 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice na terenie części działek o nr ewid.: 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza.

26.09.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 września 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice na terenie części działek o nr ewid.: 3822/4, 2802/2, 2876, położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza.

26.09.2016 r.

Obwieszczenie – XXIX sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

23.09.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: "budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Nr 137613R i Nr 137614R w Świczy..".

12.09.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej SN i nN w miejscowości Bratkowice i Budy Głogowskie w ramach zadania "Zasilanie budynku letniskowego na działce nr 4305 /3 w miejscowości Budy Głogowskie".

12.09.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 września 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wydobycie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego z części złoża Mrowla II i części złoża Mrowla" w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza, woj. podkarpackie.

08.09.2016 r.

Obwieszczenie – XXVIII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

01.09.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, C.O.; budowa trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa zjazdu publicznego, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, studni, małej architektury, kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej; górki saneczkowej; na działkach nr ewid. 177/9, 2074, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, na terenie działki o nr ewid.: 177/9 oraz części działki nr ewid. 2074, położonych w miejscowości Rudna Wielka.

16.08.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w miejscowości Rudna Wielka.

16.08.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu RZE6005…".

12.08.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trzciana.

11.08.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza.

03.08.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: "przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386 R.

03.08.2016 r.

Obwieszczenie – XXVII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

28.07.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 1983, 1989 położonych w miejscowości Świlcza.

27.07.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trzciana - Dąbrowa (wzdłuż drogi E4) Gmina Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 553, 554.

26.07.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie wydania wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza.

12.07.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa o część handlowo usługową wraz ze zmianą użytkowania i modernizacja części magazynowej istniejącego obiektu na produkcyjno usługowy".

08.07.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie w sprawie wydania decyzji środowiskowej znak RGM.6220.01.D.2016 z dnia 07.07.2016r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 137500R od drogi powiatowej nr 2150 R do końca zabudowań - posesja nr 250 na osiedlu Dyndy w miejscowości Trzciana o długości 1516 m.

08.07.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych.

08.07.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trzciana.

07.07.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budynek Centrum Medycznego, obręb Świlcza.

05.07.2016 r.

Obwieszczenie – XXVI sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

28.06.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka.

27.06.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Mrowla.

22.06.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Trzciana.

16.06.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej nr 108764 wraz z budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Rudna Wielka, Gmina Świlcza".

10.06.2016 r.

Obwieszczenie – XXV sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

13.06.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trzciana.

08.06.2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ) oraz § 38 ust. 1 zwołuje się w trybie nadzwyczajnym XXIV sesję Rady Gminy Świlcza, z następującym ustalonym porządkiem obrad:

1.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3.     Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2016r. /tj. czwartek/ o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świlcza.

03.06.2016 r.

Obwieszczenie – XXIII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

24.05.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza.

18.05.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa budynku Centrum Medycznego.

09.05.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

09.05.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka.

06.05.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie inwestycji pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE5004 B składającej się z wieży stalowej wraz z antenami sektorowymi i radioliniowymi, urządzeniami sterującymi pracą stacji bazowej, ogrodzeniem systemowym oraz budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ.

06.05.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącej byłej szkoły podstawowej dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych, integracji społecznej z możliwością pobytu dziennego i całodobowego, na terenie działki nr ewid. 842 , obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza.

27.04.2016 r.

Obwieszczenie – XXII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

18.04.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trzciana.

11.03.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE5004 B.

30.03.2016 r.

Obwieszczenie – XXI sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

23.03.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przebudowy i rozbudowy z możliwością nadbudowy części parterowej (rewitalizacja) zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Trzcianie.

18.03.2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

11.03.2016 r.

RG.0002.S.20.2016                               Świlcza, dnia, 11 .03.2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję nadzwyczajną XX sesję Rady Gminy Świlcza, z następującym ustalonym porządkiem obrad:

1.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w zakresie odnoszącym się do Gminy Świlcza.

3.     Sprawy różne i wolne wnioski..

Sesja odbędzie się w dniu 14 marca 2016r. /tj. poniedziałek/ o godz. 16.30 /w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świlcza.

Przewodniczący Rady Gminy Świlcza

mgr Piotr Wanat

11.03.2016 r.

Obwieszczenie – XIX sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

29.02.2016 r.

Obwieszczenie – XVIII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

15.02.2016 r.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech