18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.6.2015 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.6.2015 - Usługi: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=243554&rok=2015-09-17
________________________________________________________________________

Świlcza: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 243554 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193682 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia było świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016. Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Część nr 1 Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Trzcianie, 36-071 Trzciana 168 z miejscowości Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska i Trzciana Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Trzcianie na godz. 8.00; Odwóz dzieci z Zespołu Szkół w Trzcianie do Dąbrowej ok. godz.: 15.00; Odwóz dzieci z Zespołu Szkół w Trzcianie do Trzciany i Błędowej Zgłobieńskiej ok. godz. 15.20; Trasa I: dowóz dzieci z miejscowości Dąbrowa (1 kurs) Rozpoczęcie dowozu uczniów z Dąbrowej ok. godz. 6.50 z przystanku autobusowego Dąbrowa - Rondo; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Dąbrowa - Szkoła; przystanek autobusowy Dąbrowa - Stawy; przystanek autobusowy Dąbrowa - przed skrzyżowaniem (przed E-4) - dowiezienie uczniów do Zespołu Szkół w Trzcianie; Odwóz uczniów: odbiór uczniów z Zespołu Szkół w Trzcianie, następnie przejazd do Dąbrowej i rozwiezienie uczniów zgodnie z trasą: przystanek autobusowy Dąbrowa - za skrzyżowaniem (od E-4); przystanek autobusowy Dąbrowa - Stawy; przystanek; przystanek autobusowy Dąbrowa - Szkoła; przystanek autobusowy Dąbrowa - Rondo. Prognozowana liczba uczniów do dowozu i odwozu z Dąbrowej - 27 uczniów; Łączna dzienna liczba km na trasie (1 dowóz i 1 odwóz) - 10 km; Trasa II: dowóz dzieci z miejscowości Błędowa Zgłobieńska i Trzciana (1 kurs) Rozpoczęcie dowozu uczniów ok. godz. 7.30 z przystanku autobusowego Błędowa Zgłobieńska - Pętla; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Stadion; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Rondo; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Sklep; przystanek autobusowy Trzciana - Słotwinka II; przystanek autobusowy - Trzciana Słotwinka I, przystanek autobusowy Trzciana - Sklep, przystanek autobusowy Trzciana - Zagrody - dowiezienie uczniów do Zespołu Szkół w Trzcianie. Odwóz uczniów: odbiór uczniów z Zespołu Szkół w Trzcianie; następnie rozwiezienie uczniów zgodnie z trasą: przystanek autobusowy Trzciana - Zagrody, przystanek autobusowy Trzciana - Sklep, przystanek autobusowy Trzciana - Słotwinka I; przystanek autobusowy Trzciana - Słotwinka II; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Sklep; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Rondo; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Stadion; przystanek autobusowy Błędowa Zgłobieńska - Pętla. Prognozowana liczba uczniów do dowozu i odwozu z Trzciany i Błędowej Zgłobieńskiej - 38 uczniów; Łączna dzienna liczba km na trasie (1 dowóz i 1 odwóz) wynosi ok. 14 km; Część nr 2 Dowóz dzieci do Zespół Szkół w Świlczy, 36-072 Świlcza 336 i Przedszkola Publicznego w Świlczy, 36-072 Świlcza 116A z miejscowości Woliczka i Świlcza Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Świlczy i Przedszkola Publicznego w Świlczy na godz. 8.00 (w ramach 1 kursu); Odwóz dzieci: I kurs ok. godz. 13.00; II kurs: ok. godz. 15.30; Dowóz - trasa z miejscowości Woliczka i Świlcza (w ramach 1 kursu): Rozpoczęcie dowozu uczniów ok. godz. 7.30 z przystanku autobusowego Woliczka - Pętla; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Woliczka - Dom Strażaka; przystanek autobusowy Woliczka - Stawy; przystanek autobusowy Woliczka - Sklep; przystanek autobusowy Świlcza - Hydrofornia - dowiezienie uczniów do Zespołu Szkół w Świlczy a następnie do Przedszkola Publicznego w Świlczy. Prognozowana liczba uczniów do dowozu i odwozu do Zespołu Szkół w Świlczy - 37 uczniów; do Przedszkola Publicznego w Świlczy - 7 dzieci. Ogółem 44 uczniów. Odwozy: I kurs: Odbiór dzieci z Przedszkola Publicznego w Świlczy; następnie przejazd do Zespołu Szkół w Świlczy i odbiór dzieci z klas I-III i rozwiezienie ich zgodnie z trasą: przystanek autobusowy Świlcza - Hydrofornia; przystanek autobusowy Woliczka - Sklep; przystanek autobusowy Woliczka - Stawy; przystanek autobusowy Woliczka - Dom Strażaka; przystanek autobusowy Woliczka - Pętla. Liczba uczniów w ramach I kursu (odwozu) wynosi 21 osób. II kurs: odbiór pozostałych uczniów z Zespołu Szkół w Świlczy (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) i rozwiezienie uczniów zgodnie z trasą: przystanek autobusowy Świlcza - Hydrofornia; przystanek autobusowy Woliczka - Sklep; przystanek autobusowy Woliczka - Stawy; przystanek autobusowy Woliczka - Dom Strażaka; przystanek autobusowy Woliczka - Pętla. Liczba uczniów w ramach II kursu (odwozu) wynosi 23 uczniów. Łączna dzienna liczba km na trasie w ramach 3 kursów (1 dowóz i 2 odwozy) wynosi 14,5 km. Część nr 3 Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 398; Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 606; Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 348 i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 150 Dowóz dzieci z Bratkowic; Dowóz dzieci do w/w placówek oświatowych na godz. 8.00 (w ramach 1 kursu); Odwóz dzieci z w/w placówek oświatowych: I kurs ok. godz. 13; II kurs ok. godz. 15.00; Trasa - dowóz (w ramach 1 kursu) Rozpoczęcie dowozu uczniów ok. godz. 7.00 z przystanku autobusowego przy Zespole Szkół w Bratkowicach; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy RESTOL; przystanek autobusowy Pętla Zastawie I; przystanek autobusowy Zastawie II; przystanek autobusowy Bratkowice - Sitkówka; przystanek autobusowy Bratkowice - Piaski - dowiezienie uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach następnie powrót do przystanku autobusowego Bratkowice - Piaski i przystanku autobusowego Bratkowice - Sitkówka - dowiezienie uczniów do Zespołu Szkół w Bratkowicach; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Bratkowice - Dąbry; przystanek autobusowy Bratkowice - Zapole; przystanek autobusowy Dąbry - Pętla - dowiezienie uczniów do Zespołu Szkół w Bratkowicach; następnie przystanek autobusowy Bratkowice - Klepak - dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 1; przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 2 - dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; następnie dowiezienie uczniów do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Bratkowicach. Trasa - odwóz I kurs (w ramach 1 kursu) Rozpoczęcie odwozu uczniów: odbiór dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach i przejazd do Zespołu Szkół w Bratkowicach po odbiór dzieci; następnie: przystanek autobusowy Bratkowice - Klepak i przejazd do Szkoły Podstawowej nr 2 po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 1; przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 2; przystanek autobusowy przy Zespole Szkół w Bratkowicach; przystanek autobusowy Bratkowice - Sitkówka; przystanek autobusowy Bratkowice - Piaski; przystanek autobusowy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach; przejazd do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Bratkowice - Piaski; przystanek autobusowy Bratkowice - Sitkówka; przystanek autobusowy Zastawie II; przystanek autobusowy Pętla Zastawie I; przystanek autobusowy RESTOL; przystanek autobusowy Bratkowice - Dąbry; przystanek autobusowy Bratkowice - Zapole; przystanek autobusowy Dąbry - Pętla; Trasa - odwóz II kurs (w ramach 1 kursu) Rozpoczęcie odwozu uczniów: odbiór dzieci z Zespołu Szkół w Bratkowicach i przejazd zgodnie z trasą: przystanek autobusowy Bratkowice - Klepak; dojazd do Szkoły Podstawowej nr 2 po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 1; przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 2; przystanek autobusowy przy Zespole Szkół w Bratkowicach; przystanek autobusowy Bratkowice - Sitkówka; przystanek autobusowy Bratkowice - Piaski; przystanek autobusowy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach; dojazd do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Bratkowice - Piaski; przystanek autobusowy Bratkowice - Sitkówka; przystanek autobusowy Zastawie II; przystanek autobusowy Pętla Zastawie I; przystanek autobusowy RESTOL; przystanek autobusowy Bratkowice - Dąbry; przystanek autobusowy Bratkowice - Zapole; Przystanek autobusowy Dąbry - Pętla. Prognozowana liczba uczniów do dowozu i odwozu do Zespołu Szkół w Bratkowicach - 31; do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach - 12; do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach - 16; do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach - 15. Ogółem 74 uczniów. Łączna dzienna liczba km na trasie (1 dowóz i 2 odwozy) - 62 km. Dodatkowe informacje (dotyczące wszystkich części zamówienia): 1) Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami przewożonymi w czasie dowozu/odwozu ze szkoły. Z przewozów będą korzystać dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Weryfikację uczniów korzystających z przewozów wykonuje opiekun. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. 2) Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa dowozu uczniów były w pełni sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262). 3) Dowóz dzieci nie może odbywać się na zasadach linii regularnej. Wykonawca nie może łączyć przewozu uczniów z przewozami innych osób. 4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma kserokopię wykazu imiennego uczniów (odpowiednio do części). 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia: a) w pełni sprawnych technicznie autobusów. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów; c) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów; d) każdemu z uczniów miejsca siedzącego w autobusie; e) w przypadku awarii autobusu - podstawienie autobusu zapasowego, będącego w dyspozycji Wykonawcy; f) w każdym autobusie - osoby do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami tzw. OPIEKUNA. 6) Do obowiązków osoby sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami będzie należało: a) sprawdzanie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu, b) pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie, c) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy, d) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przewozu, e) zapewnienie bezpiecznego wsiadania, wysiadania z pojazdu, f) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu. 7) Dowóz dzieci będzie się odbywał w dni nauki szkolnej. Zamawiający informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 liczba dni objętych zamówieniem dowozu uczniów wynosi 188 dni. 8) W przypadku zmiany organizacji zajęć szkolnych polegającej na skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, święto szkoły itp. uroczystości) Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez dyrektora szkoły o zmianie terminu dowozu i odwozu uczniów (bądź rezygnacji z drugiego odwozu). 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany: a) liczby dowożonych uczniów wynikający z naturalnego ruchu w trakcie roku szkolnego (zmiana szkoły przez ucznia, itp.), b) czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych. 10) Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci zgodnie z trasami przejazdu autobusów określonymi dla poszczególnych części zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów z bazy i na bazę Przewoźnika..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.00.00.00-8, 60.14.00.00-1, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Trzcianie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A., Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28890,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38983,68

 • Oferta z najniższą ceną: 38983,68 / Oferta z najwyższą ceną: 87713,28

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Świlczy oraz Przedszkola Publicznego w Świlczy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A., Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20621,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23552,64

 • Oferta z najniższą ceną: 23552,64 / Oferta z najwyższą ceną: 91266,48

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 398; Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 606; Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 348 i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 150.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SIGMA s.c. Kowal Alina, Kowal Mariusz, Bratkowice, 36-055 Bratkowice, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61967,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 57930,32

 • Oferta z najniższą ceną: 57930,32 / Oferta z najwyższą ceną: 100707,84

 • Waluta: PLNInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-09-17 12:58:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech