18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia
Ogłoszenie dodatkowych informacji i sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.07.2015 r.
Modyfikacja treści siwz nr 1
Ogłoszenie dodatkowych informacji i sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.07.2015 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.3.2015 :: Modyfikacje i wyjaśnienia :: Ogłoszenie dodatkowych informacji i sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.07.2015 r.RRG.271.3.2015 - Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza
 
________________________________________________________________________
28/07/2015    S143    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Świlcza: Usługi wywozu odpadów

2015/S 143-264157

Gmina Świlcza, Świlcza 168, Osoba do kontaktów: Ewa Dziedzic, Świlcza 36-072, POLSKA. Tel.: +48 178670135. Faks: +48 178670157. E-mail: przetargi@swilcza.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.7.2015, 2015/S 132-243599)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90511000, 90512000, 90510000, 90500000, 90000000, 90514000

Usługi wywozu odpadów

Usługi transportu odpadów

Usuwanie i obróbka odpadów

Usługi związane z odpadami

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Usługi recyklingu odpadów

Zamiast: 

Polska-Świlcza: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

I. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świlcza: – zamieszkałych, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.; – niezamieszkałych, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania, niestanowiące jednak odrębnych części zamówienia i obejmuje łącznie następujące rodzaje odpadów: Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania, niestanowiące jednak odrębnych części zamówienia i obejmuje łącznie następujące rodzaje odpadów:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu

1. Odpady komunalne zmieszane: 20 03 01

2. Odpady opakowaniowe szklane oraz szkło: 15 01 07

3. Zmieszane odpady opakowaniowe: 15 01 06

4. Opakowania z tworzyw sztucznych: 15 01 02

5. Odpady ulegające biodegradacji: 20 02 01

6. Zużyte baterie i akumulatory: 20 01 34

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia zawierające freony: 20 01 35,

20 01 36,

20 01 23;

8. Odpady wielkogabarytowe: 20 03 07

9: Zużyte opony: 16 01 03

10. Przeterminowane leki: 20 01 32

11. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe): 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27;

12. Odpady budowlano – rozbiórkowe: grupa 17

13. Opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura: 15 01 01

14. Opakowania z metali oraz metale: 15 01 04, 20 01 40;

15. Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach- popiół: 20 01 99;

Zadanie 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów: 1) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) o kodzie 20 03 01;2) odpady komunalne segregowane z podziałem na następujące frakcje: – odpady opakowaniowe szklane o kodzie 15 01 07; – zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; – odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (tzw. bioodpady) w ilości nie większej niż 1m3; – odpady komunalne niewymienione w innych grupach – popiół – o kodzie 20 01 99; –odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia – o kodach 20 01 13, 2001 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 32, 20 03 07, 16 01 03. Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał z następującą częstotliwością: – odpady komunalne zmieszane – 1 raz na dwa tygodnie; – odpady opakowaniowe szklane – 1 niż raz na dwa tygodnie; – odpady opakowaniowe tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 raz na dwa tygodnie; – bioodpady –1 raz na dwa tygodnie; – popiół– 1 raz na dwa tygodnie; – odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia– 2 razy do roku; – odpady niebezpieczne zbierane selektywnie w strumieniu odpadów komunalnych takich jak: przeterminowane leki (wykaz punktów zbiórki stanowi załącznik Nr 7 SWIZ), zużyte baterie i akumulatory(wykaz punktów zbiórki stanowi załącznik Nr 8 SWIZ) – po zgłoszeniu przez Zamawiającego. Pojemności poszczególnych pojemników: 1) dla nieruchomości zamieszkałych: – odpady komunalne zmieszane – pojemniki120l, 240l lub 1100l; – odpady opakowaniowe szklane – pojemniki 120l, 240l; – odpady opakowaniowe tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – pojemniki 120l, 240l; – bioodpady –pojemniki 120l, 240l; 2) dla nieruchomości niezamieszkałych: – odpady komunalne zmieszane – pojemniki120l, 240l, 1100l; – odpady zbierane selektywnie – pojemniki od 120l do 1100l. Oznaczenie kolorystyczne poszczególnych pojemników: – odpady komunalne zmieszane – kolor czarny; – odpady opakowaniowe szklane– kolor zielony; – odpady opakowaniowe tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe– kolor żółty; – bioodpady – kolor brązowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na odpady komunalne selektywnie zbierane i dostarczyć je na adres nieruchomości wskazanych w wykazie nieruchomości na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, bez dodatkowych opłat ze strony właściciela nieruchomości. Dostarczenie pojemników na adresy nieruchomości powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę szczegółowego wykazu nieruchomości. Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne, które należy wyposażyć w pojemniki na odpady selektywnie zbierane, zostanie dostarczony Wykonawcy nie później niż do 2 dni od daty podpisania umowy w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz do dnia 01.01.2016 r. w przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Jednocześnie, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał wykazy nieruchomości Wykonawcy w miarę otrzymywanych nowych deklaracji od właścicieli nieruchomości. Szacunkowe ilości pojemników na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, które Wykonawca powinien zabezpieczyć, określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu Rodzaj pojemnika Szacowana ilość pojemników:

Nieruchomości zamieszkałe – gospodarstwa domowe:

Odpady opakowaniowe szklane: 120l 4100;

Zmieszane odpady opakowaniowe: 120l 4100;

Bioodpady: 120l 4100;

Popiół: 120l 4100;

Razem: 17 000;

Nieruchomości niezamieszkałe*

Odpady opakowaniowe szklane: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;

Zmieszane odpady opakowaniowe: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;

Bioodpady: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;

Popiół: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;

*zabezpieczyć od 01.01.2016r.; Dane przedstawione w tabeli mają charakter szacunkowy. Podane ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem migracji ludności oraz budowy nowych nieruchomości. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru, transportu i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 1, opracowana na podstawie danych od firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w roku 2014, przedstawia się następująco:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Całkowita ilość odpadów (Mg)

1. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane): 20 03 01 1 781,54;

2. Odpady opakowaniowe szklane: 15 01 07 179,90;

3. Zmieszane odpady opakowaniowe i opakowania z tworzyw sztucznych: 15 01 06,

15 01 02 166,50;

4. Odpady ulegające biodegradacji: 20 02 01 59,90;

5. Opakowania z metalu: 15 01 04 26,60;

System odbierania odpadów komunalnych, częstotliwości odbioru, kolory pojemników oraz ich pojemności będzie funkcjonował zgodnie z: – Uchwała Nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2013r., w sprawie Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Świlcza, stanowiąca załącznik Nr 9 do SWIZ; Uchwała Nr LII/414/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza stanowiąca załącznik Nr 10do niniejszej SWIZ; – Uchwała Nr XXXI/242/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca załącznik Nr 11 do SWIZ; do dnia 31.12.2015r. oraz: – Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015 r., w sprawie Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Świlcza, stanowiąca załącznik Nr 12 do niniejsze SWIZ,– Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca załącznik Nr 13 do niniejszej SWIZ, od dnia 01.01.2016r.; Zadanie 2: a) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów; b) Prowadzenie działalności PSZOK poprzez m.in.: obsługa mieszkańców w terminach i godzinach podanych przez Zamawiającego, ewidencjonowanie zebranych odpadów komunalnych, dbałość o czystość i porządek PSZOK. Regulamin Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stanowi załącznik Nr 14 do SWIZ. Z wyżej wymienionego punktu odbierane będą następujące rodzaje odpadów: – zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 35 i 20 01 36 oraz urządzenia zawierające freony 20 01 23; – odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07; – zużyte opony o kodzie 1601 03; – przeterminowane leki o kodzie 20 01 32; – chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27 i 20 01 29; – odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17; – odpady zielone o kodzie 20 02 01; – opakowania szklane oraz szkło o kodzie 15 01 07; –opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02; – opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura o kodzie 15 01 01; – opakowania z metali o kodzie 15 01 04 oraz metale o kodzie 20 01 40. Odpady wymienione powyżej będą odbierane z częstotliwością uzależnioną od stopnia zapełnienia pojemników lub w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego w terminie odbioru 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, jeśli Gmina nie będzie dysponować odpowiednimi pojemnikami i kontenerami. Przewidywana ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 2 opracowana na podstawie danych z ewidencji przyjęć PSZOK, przedstawia się następująco:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów

1. Opakowania z tworzyw sztucznych oraz tworzywa sztuczne: 20 01 39 20 m3,

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 20 01 06 435 kg,

3. Odpady wielkogabarytowe: 20 03 07 40 m3,

4. Zużyte opony: 16 01 03 3 248 kg,

5. Chemikalia: 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29 0,08 m3;

6. Odpady budowlano – rozbiórkowe: grupa 17 89 m3;

7. Odpady zielone: 20 02 01 35 m3;

8. Opakowania szklane oraz szkło: 15 01 07 20 m3;

9. Popiół 20 01 99 1500 kg;

Zadanie 3: Objazdowa zbiórka odpadów problemowych: 1. Zbiórka objazdowa odpadów problemowych jest organizowana w Gminie Świlcza dwa razy w roku. Zamawiający ustali z Wykonawcą, z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem, termin realizacji tej części zamówienia oraz jej harmonogram; 2. Podczas akcji objazdowej Wykonawca zbierze od mieszkańców następujące rodzaje odpadów: – odpady wielko gabarytowe o kodzie 20 03 07; – metale (złom) o kodzie 20 01 40; – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach 20 01 35 i 20 01 36; – urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23; – zużyte opony o kodzie16 01 03; – baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; – przeterminowane leki o kodzie 20 01 32; – zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; 3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie objazd wszystkich miejscowości położonych na terenie Gminy Świlcza, załadunek wystawionych przed posesje odpadów na środek transportu, posprzątanie miejsca, z którego zabierane są odpady, a następnie ich wywóz i zagospodarowanie. 4.Przewidywane ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, opracowana na podstawie danych od firm odbierających w roku 2014, przedstawia się następująco:

Lp. Rodzaj odpadu Szacowana ilość (Mg)

1. Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 14,10;

2. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach 20 01 35 i 20 01 36 4,80;

3. Zużyte opony o kodzie 16 01 03 6,60;

II Informacje dodatkowe istotne z punktu widzenia zamówienia: Charakterystyka gminy Świlcza: 1. Powierzchnia Gminy Świlcza wynosi 11 223 ha; 2. Liczba zameldowanych mieszkańców gminy wg stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 15 893 mieszkańców; 3. Szacunkowa liczba budynków zamieszkanych w gminie wynosi 4 100;4. Poszczególne sołectwa w Gminie Świlcza a szczególnie ich centra charakteryzują się zwartą zabudową zlokalizowaną wzdłuż ciągów drogowych, ale występuje także zabudowa rozproszona; 5. Zaleca się dokonanie wizji terenowej celem zapoznania się z układem dróg, charakterystyką i specyfiką przestrzenną poszczególnych miejscowości w celu należytego przygotowania oferty; Drogi: Przez Gminę Świlcza przebiega około 70 km dróg publicznych. Sieć dróg publicznych stanowi załącznik nr 15 do SWIZ; Nieruchomości zamieszkałe: 1. Do nieruchomości zamieszkałych zalicza się wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj. gospodarstwa domowe; 2. Liczba gospodarstw domowych, ustalonych na podstawie dotychczas złożonych deklaracji wynosi ok. 4100; 3) Wykaz sołectw wraz z szacunkową liczbą nieruchomości stanowi załącznik nr 16do SIWZ. Liczba gospodarstw domowych nie jest równa liczbie nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świlcza; Nieruchomości niezamieszkałe: 1. Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się zabudowane działki rekreacyjne i letniskowe, obiekty użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa, zakłady usługowe i przemysłowe, miejsca publiczne (przestanki); 2) Na dzień 30.06.2015 r. zgłoszonych do odbioru odpadów komunalnych jest142 nieruchomości niezamieszkałe. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ta liczba może ulec zmianie; III Do obowiązków wykonawcy w szczególności należy: 1. W zakresie wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: 1) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy nieodpłatnie, w ramach umowy z Zamawiającym, właścicielom nieruchomości zamieszkałych(zgodnie z wykazem) komplet worków do segregowania odpadów komunalnych w kolorach wymienionych, w Uchwałach Rady Gminy Świlcza, stanowiącymi załączniki Nr 9, 10, 11 niniejszego SWIZ, opatrzone na drukiem jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić oraz logo firmy; 2) Wykonawca najpóźniej do dnia 31.12.2015r., dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałym i niezamieszkałym komplety worków na odpady komunalne segregowane w kolorach wymienionych w Uchwałach Rady Gminy Świlcza, stanowiącymi załączniki Nr 12, 13 do SWIZ, obowiązującymi od 01.01.2016r. Z tym, że dla nieruchomości niezamieszkałych, pojemności pojemników powinny zabezpieczać potrzeby danej nieruchomości; 3)Wykonawca będzie na bieżąco wyposażał właścicieli nieruchomości w worki w takiej ilości i takiego rodzaju w jakim odbierze wysegregowane odpady. W sytuacji zmiany ilości worków na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie worki zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia; 4) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wyposaży nieodpłatnie, w ramach umowy z Zamawiającym, zabudowę wielorodzinną w Bratkowicach – nr nieruchomości 824 – zarządzaną przez wspólnotę mieszkaniową w pojemniki do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych o pojemności zabezpieczającej potrzeby tej nieruchomości; 2. W zakresie odbierania odpadów komunalnych Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: 1) z nieruchomości zamieszkałych: a) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości, 1 raz na dwa tygodnie; b) odpady komunalne zbierane selektywnie obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz popioły pochodzące z instalacji domowego ogrzewania – w każdej ilości, 1 raz na dwa tygodnie; c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – w ilości do 1 m3, 1 raz na dwa tygodnie; d) popiół – w każdej ilości, 1 raz na dwa tygodnie; e) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia –w każdej ilości, 2 razy do roku; 2) z nieruchomości niezamieszkałych: a) odbiera ilość powstałych na danej nieruchomości odpadów komunalnych wynikająca z ilości i pojemności pojemników wskazanych przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 3)z PSZOK: odpadów zebranych w sposób selektywny, z częstotliwością uzależnioną od stopnia zapełnienia pojemników lub w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego w terminie odbioru 7dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia; 4) Z punktów zbiórki przeterminowanych leków oraz punktu zbiórki zużytych baterii po zgłoszeniu przez Zamawiającego; 5) Monitorowanie obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowej segregacji odpadów wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej potwierdzającej zaistnienie zdarzenia; 6) Odbieranie każdej ilości odpadów znajdującej się w pojemniku, bez względu na stopień jego zapełnienia; 3. W zakresie transportu odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych: 1) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie odpadów; 2) pojazdami umożliwiającymi dotarcie do gospodarstw położonych zarówno przy drogach publicznych jak i wewnętrznych, nie zależnie od utrudnień spowodowanych remontami dróg, zmianą organizacji ruchu itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji umowy. W przypadku gdy dojazd do nieruchomości z przyczyn prawnych lub technicznych jest zupełnie niemożliwy. Wykonawca odbierze odpady z miejsca odbioru uzgodnionego wcześniej z właścicielem; 3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru; 4) odpady będą odbierane od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 20:00; 5) pojazdy i urządzenia muszą być poddane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego; 6) pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne; 7) pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego; 8) pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników oraz w posiadać na wyposażeniu kamerę lub aparat fotograficzny, które umożliwią monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów komunalnych;4. W zakresie zagospodarowania odpadów, Wykonawca jest zobowiązany: 1) Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy Świlcza Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego; 2) Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu centralnego lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą nr XXIV/410/2012 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27.08.2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2012r.; 3) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; 4) Uzyskanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z dn. 25 maja 2012 r;5) Uzyskanie: – poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; – poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych; 5. W zakresie sprawozdawczości: Wykonawca ma obowiązek przedkładać wraz z informacja dot. odbioru odpadów, kserokopie kart przekazywania odpadów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału; 1) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza gromadzeniu odpadów, w szczególności nieprawidłowej segregacji lub jej braku, 3) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania Zamawiającemu informacji na temat adresów nieruchomości, na których powstały odpady, a nie zostały ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego; 6. W zakresie harmonogramu odbioru odpadów: 1) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania istniejącego w Gminie Świlcza harmonogramu odbierania odpadów (załącznik Nr 17 do SWIZ); 2) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu dotyczącego odbioru odpadów komunalnych w formie papierowej każdemu właścicielowi nieruchomości. Ulotka papierowa powinna również zawierać szczegółową informację dotyczącą kolorystyki worków stosowanych do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywnych oraz frakcję odpadów będące przedmiotem selektywnej zbiórki. Ponadto w ulotce powinny być zamieszczone informacje teleadresowe Wykonawcy; 3)Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 2 razy w roku objazdowej zbiórki odpadów komunalnych problematycznych tj. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony itp.; 7. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Świlcza do niezbędnego minimum; 2) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujący terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie;3) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy; 4) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy; 5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 6) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu; 7) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy; 8. Obowiązki Zamawiającego: Przekazanie Wykonawcy w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy wykazu nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne, w tym odpady selektywnie zbierane. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez Zamawiającego w miarę potrzeb wynikających ze składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji. Przekazanie wykazu nieruchomości niezamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne w terminie do 31.12.2015r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90513100, 90000000, 90500000, 90510000, 90512000, 90511000, 90514000.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Cenę należy podać w PLN.

2. Wykonawca podaje w ofercie ceny ryczałtowe:

a) cenę za miesięczny okres odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza oraz wartość brutto za okres 16 miesięcy świadczenia tej usługi,

b) cenę za miesięczny okres odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świlcza oraz wartość brutto za okres 12 miesięcy świadczenia tej usługi, oraz

c) całkowitą wartość brutto w/w usług (tj. wartości brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za okres 16 miesięcy + wartość brutto za odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za okres 12 miesięcy) oraz podatek VAT w procentach,

— zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.

3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Cena winna być wyliczona według kalkulacji własnej na podstawie zakresu określonego niniejszą specyfikacją. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przedmiotową usługą łącznie zobowiązującym podatkiem VAT. Kwotę podatku VAT należy określić w stawce obowiązującej na dzień składania ofert. Zgodnie z ustawą dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177 poz. 1054 zezm.) stawka ta jest

w wysokości 8 %.

5. Wartość wynagrodzenia określona w umowie będzie miała charakter wynagrodzenia ryczałtowego czyli będzie stałą do końca realizacji usługi. Wartość wynagrodzenia może ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej Umowy. W tym przypadku kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona lub pomniejszona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej nadzień wystawienia faktury.

6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

7. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.

8. Rozliczenie i płatności:

1) Rozliczenie za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy następować będzie w okresach miesięcznych, po doręczeniu Zamawiającemu faktur wystawionych przez Wykonawcę wraz

z załącznikami, o których mowa w ust. 2, przy czym za niepełne miesiące świadczenia usługi Wykonawca wystawi fakturę obejmującą wynagrodzenie obliczone w wysokości proporcjonalnej do ilości dni i ceny przewidzianej za miesiąc świadczenia usługi.

2) Wykonawca obowiązany jest doręczać faktury do siedziby Zamawiającego – Urząd Gminy Świlcza wraz z następującymi załącznikami:

— kartami przekazania odpadów zgodnymi z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973); – raportem wagowym zawierający ilości i rodzaj odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów) z terenu Gminy Świlcza w rozbiciu na odpady pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych,

— wykazem gospodarstw, z których zostały odebrane odpady z wyszczególnieniem ilości i rodzajów pojemników, i worków.

3) Należności wynikające z doręczonych przez Wykonawcę faktur będą płatne przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze w terminie do ..... (w zależności od zadeklerowanego terminu w ofercie) dni od daty doręczenia faktury wraz z załącznikami Zamawiającemu.

4) Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Powinno być: 

Polska-Świlcza: Usługi wywozu odpadów

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

I. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świlcza – zamieszkałych, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016; – niezamieszkałych, w okresie od 1.1.2016 do 31.12.2016. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania, niestanowiące jednak odrębnych części zamówienia i obejmuje łącznie następujące rodzaje odpadów: Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania, niestanowiące jednak odrębnych części zamówienia i obejmuje łącznie następujące rodzaje odpadów:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu

1. Odpady komunalne zmieszane: 20 03 01

2. Odpady opakowaniowe szklane oraz szkło: 15 01 07

3. Zmieszane odpady opakowaniowe: 15 01 06

4. Opakowania z tworzyw sztucznych: 15 01 02

5. Odpady ulegające biodegradacji: 20 02 01

6. Zużyte baterie i akumulatory: 20 01 34

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia zawierające freony: 20 01 35,

20 01 36,

20 01 23;

8. Odpady wielkogabarytowe: 20 03 07

9: Zużyte opony: 16 01 03

10. Przeterminowane leki: 20 01 32

11. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe): 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27;

12. Odpady budowlano-rozbiórkowe: grupa 17

13. Opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura: 15 01 01

14. Opakowania z metali oraz metale: 15 01 04, 20 01 40;

15. Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popiół: 20 01 99;

Zadanie 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

1) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) o kodzie 20 03 01;2) odpady komunalne segregowane z podziałem na następujące frakcje:

– odpady opakowaniowe szklane o kodzie 15 01 07; – zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

– odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (tzw. bioodpady) w ilości nie większej niż 1 m3; – odpady komunalne niewymienione w innych grupach – popiół – o kodzie 20 01 99;

– odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia – o kodach 20 01 13, 2001 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 32, 20 03 07, 16 01 03.

Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał z następującą częstotliwością:

– odpady komunalne zmieszane – 1 raz na dwa tygodnie;

– odpady opakowaniowe szklane – 1 niż raz na dwa tygodnie;

– odpady opakowaniowe tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 raz na dwa tygodnie;

– bioodpady – 1 raz na dwa tygodnie;

– popiół – 1 raz na dwa tygodnie;

– odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia – 2 razy do roku;

– odpady niebezpieczne zbierane selektywnie w strumieniu odpadów komunalnych takich jak: przeterminowane leki (wykaz punktów zbiórki stanowi załącznik nr 7 SWIZ), zużyte baterie i akumulatory(wykaz punktów zbiórki stanowi załącznik nr 8 SWIZ) – po zgłoszeniu przez Zamawiającego.

Pojemności poszczególnych pojemników: 1) dla nieruchomości zamieszkałych:

– odpady komunalne zmieszane – pojemniki120 l, 240 l lub 1 100 l;

– odpady opakowaniowe szklane – pojemniki 120 l, 240l;

– odpady opakowaniowe tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – pojemniki 120l, 240l;

– bioodpady – pojemniki 120 l, 240 l;

2) dla nieruchomości niezamieszkałych:

– odpady komunalne zmieszane – pojemniki 120 l, 240 l, 1 100 l;

– odpady zbierane selektywnie – pojemniki od 120 l do 1 100 l.

Oznaczenie kolorystyczne poszczególnych pojemników:

– odpady komunalne zmieszane – kolor czarny;

– odpady opakowaniowe szklane– kolor zielony;

– odpady opakowaniowe tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – kolor żółty;

– bioodpady – kolor brązowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na odpady komunalne selektywnie zbierane i dostarczyć je na adres nieruchomości wskazanych w wykazie nieruchomości na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, bez dodatkowych opłat ze strony właściciela nieruchomości. Dostarczenie pojemników na adresy nieruchomości powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę szczegółowego wykazu nieruchomości. Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne, które należy wyposażyć w pojemniki na odpady selektywnie zbierane, zostanie dostarczony Wykonawcy nie później niż do 2 dni od daty podpisania umowy w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz do 1.1.2016 w przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Jednocześnie, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016. Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał wykazy nieruchomości Wykonawcy w miarę otrzymywanych nowych deklaracji od właścicieli nieruchomości. Szacunkowe ilości pojemników na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, które Wykonawca powinien zabezpieczyć, określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu Rodzaj pojemnika Szacowana ilość pojemników:

Nieruchomości zamieszkałe – gospodarstwa domowe:

Odpady opakowaniowe szklane: 120 l 4100;

Zmieszane odpady opakowaniowe: 120 l 4100;

Bioodpady: 120 l 4100;

Popiół: 120 l 4100;

Razem: 17 000;

Nieruchomości niezamieszkałe*

Odpady opakowaniowe szklane: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;

Zmieszane odpady opakowaniowe: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;

Bioodpady: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;

Popiół: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;

*zabezpieczyć od 1.1.2016; Dane przedstawione w tabeli mają charakter szacunkowy. Podane ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem migracji ludności oraz budowy nowych nieruchomości. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru, transportu i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 1, opracowana na podstawie danych od firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w roku 2014, przedstawia się następująco:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Całkowita ilość odpadów (Mg)

1. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane): 20 03 01 1 781,54;

2. Odpady opakowaniowe szklane: 15 01 07 179,90;

3. Zmieszane odpady opakowaniowe i opakowania z tworzyw sztucznych: 15 01 06, 15 01 02 166,50;

4. Odpady ulegające biodegradacji: 20 02 01 59, 90;

5. Opakowania z metalu: 15 01 04 26,60;

System odbierania odpadów komunalnych, częstotliwości odbioru, kolory pojemników oraz ich pojemności będzie funkcjonował zgodnie z:

– Uchwała nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Świlcza z 25.1.2013, w sprawie Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Świlcza, stanowiąca załącznik nr 9 do SWIZ;

Uchwała nr LII/414/2014 Rady Gminy Świlcza z 16.5.2014, zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej SWIZ;

– Uchwała nr XXXI/242/2012 Rady Gminy Świlcza z 28.12.2012, w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca załącznik nr 11 do SWIZ; do 31.12.2015 oraz:

– uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Świlcza z 29.6.2015, w sprawie Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Świlcza, stanowiąca załącznik nr 12 do niniejsze SWIZ,

– Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Świlcza z 29.6.2015, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszej SWIZ, od 1.1.2016;

Zadanie 2:

a) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia PSZOK w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, jeśli dotychczasowe wyposażenie PSZOK okaże się nie wystarczające;

b) Prowadzenie działalności PSZOK poprzez m.in.: obsługa mieszkańców w terminach i godzinach podanych przez Zamawiającego, ewidencjonowanie zebranych odpadów komunalnych, dbałość o czystość i porządek PSZOK. Regulamin Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stanowi załącznik nr 14 do SWIZ. Z wyżej wymienionego punktu odbierane będą następujące rodzaje odpadów: – zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 35 i 20 01 36 oraz urządzenia zawierające freony 20 01 23;

– odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07;

– zużyte opony o kodzie 1601 03;

– przeterminowane leki o kodzie 20 01 32;

– chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27 i 20 01 29;

– odpady budowlano-rozbiórkowe o kodach z grupy 17;

– odpady zielone o kodzie 20 02 01;

– opakowania szklane oraz szkło o kodzie 15 01 07;

– opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02;

– opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura o kodzie 15 01 01;

– opakowania z metali o kodzie 15 01 04 oraz metale o kodzie 20 01 40.

Odpady wymienione powyżej będą odbierane z częstotliwością uzależnioną od stopnia zapełnienia pojemników lub w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego w terminie odbioru 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, jeśli Gmina nie będzie dysponować odpowiednimi pojemnikami i kontenerami. Przewidywana ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 2 opracowana na podstawie danych z ewidencji przyjęć PSZOK, przedstawia się następująco:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów

1. Opakowania z tworzyw sztucznych oraz tworzywa sztuczne: 20 01 39 20 m3,

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 20 01 06 435 kg,

3. Odpady wielkogabarytowe: 20 03 07 40 m3,

4. Zużyte opony: 16 01 03 3 248 kg,

5. Chemikalia: 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29 0,08 m3;

6. Odpady budowlano-rozbiórkowe: grupa 17 89 m3;

7. Odpady zielone: 20 02 01 35 m3;

8. Opakowania szklane oraz szkło: 15 01 07 20 m3;

9. Popiół 20 01 99 1500 kg;

Zadanie 3: Objazdowa zbiórka odpadów problemowych:

1. Zbiórka objazdowa odpadów problemowych jest organizowana w Gminie Świlcza dwa razy w roku. Zamawiający ustali z Wykonawcą, z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem, termin realizacji tej części zamówienia oraz jej harmonogram; 2. Podczas akcji objazdowej Wykonawca zbierze od mieszkańców następujące rodzaje odpadów: – odpady wielko gabarytowe o kodzie 20 03 07; – metale (złom) o kodzie 20 01 40; – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach 20 01 35 i 20 01 36; – urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23; – zużyte opony o kodzie16 01 03; – baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; – przeterminowane leki o kodzie 20 01 32; – zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; 3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie objazd wszystkich miejscowości położonych na terenie Gminy Świlcza, załadunek wystawionych przed posesje odpadów na środek transportu, posprzątanie miejsca, z którego zabierane są odpady, a następnie ich wywóz i zagospodarowanie. 4.Przewidywane ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, opracowana na podstawie danych od firm odbierających w roku 2014, przedstawia się następująco:

Lp. Rodzaj odpadu Szacowana ilość (Mg)

1. Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 14,10;

2. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach 20 01 35 i 20 01 36 4,80;

3. Zużyte opony o kodzie 16 01 03 6,60;

II Informacje dodatkowe istotne z punktu widzenia zamówienia: Charakterystyka gminy Świlcza:

1. Powierzchnia Gminy Świlcza wynosi 11 223 ha;

2. Liczba zameldowanych mieszkańców gminy wg stanu na 30.6.2015 wynosi 15 893 mieszkańców;

3. Szacunkowa liczba budynków zamieszkanych w gminie wynosi 4 100;

4. Poszczególne sołectwa w Gminie Świlcza a szczególnie ich centra charakteryzują się zwartą zabudową zlokalizowaną wzdłuż ciągów drogowych, ale występuje także zabudowa rozproszona;

5. Zaleca się dokonanie wizji terenowej celem zapoznania się z układem dróg, charakterystyką i specyfiką przestrzenną poszczególnych miejscowości w celu należytego przygotowania oferty; Drogi: Przez Gminę Świlcza przebiega około 70 km dróg publicznych. Sieć dróg publicznych stanowi załącznik nr 15 do SWIZ;

Nieruchomości zamieszkałe:

1. Do nieruchomości zamieszkałych zalicza się wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj. gospodarstwa domowe;

2. Liczba gospodarstw domowych, ustalonych na podstawie dotychczas złożonych deklaracji wynosi ok. 4 100;

3) Wykaz sołectw wraz z szacunkową liczbą nieruchomości stanowi załącznik nr 16 do SIWZ. Liczba gospodarstw domowych nie jest równa liczbie nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świlcza;

Nieruchomości niezamieszkałe:

1. Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się zabudowane działki rekreacyjne i letniskowe, obiekty użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa, zakłady usługowe i przemysłowe, miejsca publiczne (przestanki);

2) Na dzień 30.6.2015 zgłoszonych do odbioru odpadów komunalnych jest 142 nieruchomości niezamieszkałe. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ta liczba może ulec zmianie; III Do obowiązków wykonawcy w szczególności należy: 1. W zakresie wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

1) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy nieodpłatnie, w ramach umowy z Zamawiającym, właścicielom nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z wykazem) komplet worków do segregowania odpadów komunalnych w kolorach wymienionych, w Uchwałach Rady Gminy Świlcza, stanowiącymi załączniki nr 9, 10, 11 niniejszego SWIZ, opatrzone na drukiem jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić oraz logo firmy;

2) Wykonawca najpóźniej do 31.12.2015, dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałym i niezamieszkałym komplety worków na odpady komunalne segregowane w kolorach wymienionych w Uchwałach Rady Gminy Świlcza, stanowiącymi załączniki nr 12, 13 do SWIZ, obowiązującymi od 1.1.2016. Z tym, że dla nieruchomości niezamieszkałych, pojemności pojemników powinny zabezpieczać potrzeby danej nieruchomości;

3) Wykonawca będzie na bieżąco wyposażał właścicieli nieruchomości w worki w takiej ilości i takiego rodzaju w jakim odbierze wysegregowane odpady. W sytuacji zmiany ilości worków na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie worki zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia;

4) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wyposaży nieodpłatnie, w ramach umowy z Zamawiającym, zabudowę wielorodzinną w Bratkowicach – nr nieruchomości 824 – zarządzaną przez wspólnotę mieszkaniową w pojemniki do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych o pojemności zabezpieczającej potrzeby tej nieruchomości;

2. W zakresie odbierania odpadów komunalnych Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:

1) z nieruchomości zamieszkałych:

a) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości, 1 raz na 2 tygodnie;

b) odpady komunalne zbierane selektywnie obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz popioły pochodzące z instalacji domowego ogrzewania – w każdej ilości, 1 raz na dwa tygodnie;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – w ilości do 1 m3, 1 raz na 2 tygodnie;

d) popiół – w każdej ilości, 1 raz na 2 tygodnie;

e) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia – w każdej ilości, 2 razy do roku;

2) z nieruchomości niezamieszkałych:

a) odbiera ilość powstałych na danej nieruchomości odpadów komunalnych wynikająca z ilości i pojemności pojemników wskazanych przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) z PSZOK: odpadów zebranych w sposób selektywny, z częstotliwością uzależnioną od stopnia zapełnienia pojemników lub w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego w terminie odbioru 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia;

4) Z punktów zbiórki przeterminowanych leków oraz punktu zbiórki zużytych baterii po zgłoszeniu przez Zamawiającego;

5) Monitorowanie obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowej segregacji odpadów wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej potwierdzającej zaistnienie zdarzenia;

6) Odbieranie każdej ilości odpadów znajdującej się w pojemniku, bez względu na stopień jego zapełnienia;

3. W zakresie transportu odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych:

1) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie odpadów;

2) pojazdami umożliwiającymi dotarcie do gospodarstw położonych zarówno przy drogach publicznych jak i wewnętrznych, nie zależnie od utrudnień spowodowanych remontami dróg, zmianą organizacji ruchu itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji umowy. W przypadku gdy dojazd do nieruchomości z przyczyn prawnych lub technicznych jest zupełnie niemożliwy. Wykonawca odbierze odpady z miejsca odbioru uzgodnionego wcześniej z właścicielem;

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru;

4) odpady będą odbierane od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 20:00;

5) pojazdy i urządzenia muszą być poddane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego;

6) pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne;

7) pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego;

8) pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników oraz w posiadać na wyposażeniu kamerę lub aparat fotograficzny, które umożliwią monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów komunalnych;

4. W zakresie zagospodarowania odpadów, Wykonawca jest zobowiązany:

1) Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy Świlcza Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego;

2) Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu centralnego lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą nr XXIV/410/2012 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 27.8.2012 w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2012;

3) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z 14.12.2012 o odpadach;

4) Uzyskanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z 25.5.2012;

5) Uzyskanie:

– poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;

– poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29.5.2012 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych;

5. W zakresie sprawozdawczości: Wykonawca ma obowiązek przedkładać wraz z informacja dot. odbioru odpadów, kserokopie kart przekazywania odpadów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału;

1) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza gromadzeniu odpadów, w szczególności nieprawidłowej segregacji lub jej braku,

3) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania Zamawiającemu informacji na temat adresów nieruchomości, na których powstały odpady, a nie zostały ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego;

6. W zakresie harmonogramu odbioru odpadów:

1) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania istniejącego w Gminie Świlcza harmonogramu odbierania odpadów (załącznik nr 17 do SWIZ);

2) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu dotyczącego odbioru odpadów komunalnych w formie papierowej każdemu właścicielowi nieruchomości. Ulotka papierowa powinna również zawierać szczegółową informację dotyczącą kolorystyki worków stosowanych do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywnych oraz frakcję odpadów będące przedmiotem selektywnej zbiórki. Ponadto w ulotce powinny być zamieszczone informacje teleadresowe Wykonawcy;

3) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 2 razy w roku objazdowej zbiórki odpadów komunalnych problematycznych tj. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony itp.;

7. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Świlcza do niezbędnego minimum;

2) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujący terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie;

3) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy;

4) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy;

5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

6) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu;

7) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy;

8. Obowiązki Zamawiającego: Przekazanie Wykonawcy w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy wykazu nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne, w tym odpady selektywnie zbierane. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez Zamawiającego w miarę potrzeb wynikających ze składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji. Przekazanie wykazu nieruchomości niezamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne w terminie do 31.12.2015.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90511000, 90512000, 90510000, 90500000, 90000000, 90514000.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przez okres od daty zawarcia umowy do 31.12.2016, z tym że:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016;

2) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świlcza w okresie od 1.1.2016 do 31.12.2016.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Cenę należy podać w PLN.

2. Wykonawca podaje w ofercie ceny ryczałtowe:

a) cenę za miesięczny okres odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza oraz wartość brutto za okres 16 miesięcy świadczenia tej usługi;

b) cenę za miesięczny okres odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świlcza oraz wartość brutto za okres 12 miesięcy świadczenia tej usługi; oraz

c) całkowitą wartość brutto ww. usług (tj. wartości brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za okres 16 miesięcy + wartość brutto za odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za okres 12 miesięcy) oraz podatek VAT w procentach,

— zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Cena winna być wyliczona według kalkulacji własnej na podstawie zakresu określonego niniejszą specyfikacją. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przedmiotową usługą łącznie zobowiązującym podatkiem VAT. Kwotę podatku VAT należy określić w stawce obowiązującej na dzień składania ofert. Zgodnie z ustawą 11.3.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 zezm.) stawka ta jest w wysokości 8 %.

5. Wartość wynagrodzenia określona w umowie będzie miała charakter wynagrodzenia ryczałtowego czyli będzie stałą do końca realizacji usługi. Wartość wynagrodzenia może ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej Umowy. W tym przypadku kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona lub pomniejszona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej nadzień wystawienia faktury.

6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

7. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.

8. Rozliczenie i płatności:

1) rozliczenie za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy następować będzie w okresach miesięcznych, po doręczeniu Zamawiającemu faktur wystawionych przez Wykonawcę wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2, przy czym za niepełne miesiące świadczenia usługi Wykonawca wystawi fakturę obejmującą wynagrodzenie obliczone w wysokości proporcjonalnej do ilości dni i ceny przewidzianej za miesiąc świadczenia usługi.

2) Wykonawca obowiązany jest doręczać faktury do siedziby Zamawiającego – Urząd Gminy Świlcza wraz z następującymi załącznikami:

— kartami przekazania odpadów zgodnymi z wymaganiami określonymi w rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.12.2014 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973),

— raportem wagowym zawierający ilości i rodzaj odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów) z terenu Gminy Świlcza w rozbiciu na odpady pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych,

— wykazem gospodarstw, z których zostały odebrane odpady z wyszczególnieniem ilości i rodzajów pojemników, i worków.

3) Należności wynikające z doręczonych przez Wykonawcę faktur/rachunków będą płatne przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze/rachunku w terminie do ….. (w zależności od zdeklarowanego terminu w ofercie) dni od daty doręczenia faktury/rachunku wraz z załącznikami Zamawiającemu z zastrzeżeniem, że pierwsza faktura za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świlcza będzie złożona przez Wykonawcę nie wcześniej niż 29.2.2016, z uwzględnieniem zapisów pkt 1).

4) Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających udzielonych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. );

2. Zamówienia uzupełniające będą udzielane po wystąpieniu następujących okoliczności:

1) gdy zajdzie potrzeba wykonania usługi tego samego rodzaju jak przedmiot niniejszego postępowania;

2) gdy zamówienia uzupełniające będą dotyczyły świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza;

3. Zamówienia uzupełniające:

1) będą udzielane temu samemu wykonawcy, z którym będzie zawarta umowa na wykonanie zamówienia niniejszego postępowania;

2) będą udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego;

3) nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego;

4) będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Dodatkowa informacja: Opis przedmiotu zamówienia – oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod: 90511000-2 Nazwa: Usługi wywozu odpadów

Kod: 90512000-9 Nazwa: Usługi transportu odpadów

Kod: 90510000-5 Nazwa: Usuwanie i obróbka odpadów

Kod: 90500000-2 Nazwa: Usługi związane z odpadami

Kod: 90000000-7 Nazwa: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Kod: 90514000-3 Nazwa: Usługi recyklingu odpadów

Kategoria usług: nr 16.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-07-28 17:28:44


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech