18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.3.2015 :: Ogłoszenie o zamówieniuRRG.271.3.2015 - Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza
 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza
Ogłoszone na: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243599-2015:TEXT:PL:HTML
 
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.271.3.2015/2015-OJS132-243599-pl.pdf
________________________________________________________________________
 
11/07/2015    S132    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Świlcza: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2015/S 132-243599

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Świlcza
Świlcza 168
Osoba do kontaktów: Ewa Dziedzic
36-072 Świlcza
POLSKA
Tel.: +48 178670135
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Faks: +48 178670157

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.swilcza.i-gmina.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Kod NUTS PL325

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
I. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świlcza: – zamieszkałych, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.; – niezamieszkałych, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania, niestanowiące jednak odrębnych części zamówienia i obejmuje łącznie następujące rodzaje odpadów: Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania, niestanowiące jednak odrębnych części zamówienia i obejmuje łącznie następujące rodzaje odpadów:
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
1. Odpady komunalne zmieszane: 20 03 01
2. Odpady opakowaniowe szklane oraz szkło: 15 01 07
3. Zmieszane odpady opakowaniowe: 15 01 06
4. Opakowania z tworzyw sztucznych: 15 01 02
5. Odpady ulegające biodegradacji: 20 02 01
6. Zużyte baterie i akumulatory: 20 01 34
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia zawierające freony: 20 01 35,
20 01 36,
20 01 23;
8. Odpady wielkogabarytowe: 20 03 07
9: Zużyte opony: 16 01 03
10. Przeterminowane leki: 20 01 32
11. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe): 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27;
12. Odpady budowlano – rozbiórkowe: grupa 17
13. Opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura: 15 01 01
14. Opakowania z metali oraz metale: 15 01 04, 20 01 40;
15. Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach- popiół: 20 01 99;
Zadanie 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów: 1) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) o kodzie 20 03 01; 2) odpady komunalne segregowane z podziałem na następujące frakcje: – odpady opakowaniowe szklane o kodzie 15 01 07; – zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; – odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (tzw. bioodpady) w ilości nie większej niż 1m3; – odpady komunalne niewymienione w innych grupach – popiół – o kodzie 20 01 99; – odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia – o kodach 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 32, 20 03 07, 16 01 03. Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał z następującą częstotliwością: – odpady komunalne zmieszane – 1 raz na dwa tygodnie; – odpady opakowaniowe szklane – 1 niż raz na dwa tygodnie; – odpady opakowaniowe tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 raz na dwa tygodnie; – bioodpady –1 raz na dwa tygodnie; – popiół – 1 raz na dwa tygodnie; – odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia – 2 razy do roku; – odpady niebezpieczne zbierane selektywnie w strumieniu odpadów komunalnych takich jak: przeterminowane leki (wykaz punktów zbiórki stanowi załącznik Nr 7 SWIZ), zużyte baterie i akumulatory (wykaz punktów zbiórki stanowi załącznik Nr 8 SWIZ) – po zgłoszeniu przez Zamawiającego. Pojemności poszczególnych pojemników: 1) dla nieruchomości zamieszkałych: – odpady komunalne zmieszane – pojemniki 120l, 240l lub 1100l; – odpady opakowaniowe szklane – pojemniki 120l, 240l; – odpady opakowaniowe tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – pojemniki 120l, 240l; – bioodpady – pojemniki 120l, 240l; 2) dla nieruchomości niezamieszkałych: – odpady komunalne zmieszane – pojemniki 120l, 240l, 1100l; – odpady zbierane selektywnie – pojemniki od 120l do 1100l. Oznaczenie kolorystyczne poszczególnych pojemników: – odpady komunalne zmieszane – kolor czarny; – odpady opakowaniowe szklane – kolor zielony; – odpady opakowaniowe tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – kolor żółty; – bioodpady – kolor brązowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na odpady komunalne selektywnie zbierane i dostarczyć je na adres nieruchomości wskazanych w wykazie nieruchomości na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, bez dodatkowych opłat ze strony właściciela nieruchomości. Dostarczenie pojemników na adresy nieruchomości powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę szczegółowego wykazu nieruchomości. Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne, które należy wyposażyć w pojemniki na odpady selektywnie zbierane, zostanie dostarczony Wykonawcy nie później niż do 2 dni od daty podpisania umowy w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz do dnia 01.01.2016 r. w przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Jednocześnie, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał wykazy nieruchomości Wykonawcy w miarę otrzymywanych nowych deklaracji od właścicieli nieruchomości. Szacunkowe ilości pojemników na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, które Wykonawca powinien zabezpieczyć, określa poniższa tabela:
Rodzaj odpadu Rodzaj pojemnika Szacowana ilość pojemników:
Nieruchomości zamieszkałe – gospodarstwa domowe:
Odpady opakowaniowe szklane: 120l 4100;
Zmieszane odpady opakowaniowe: 120l 4100;
Bioodpady: 120l 4100;
Popiół: 120l 4100;
Razem: 17 000;
Nieruchomości niezamieszkałe*
Odpady opakowaniowe szklane: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;
Zmieszane odpady opakowaniowe: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;
Bioodpady: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;
Popiół: do ustalenia, zabezpieczające potrzeby danej nieruchomości;
*zabezpieczyć od 01.01.2016r.; Dane przedstawione w tabeli mają charakter szacunkowy. Podane ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem migracji ludności oraz budowy nowych nieruchomości. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru, transportu i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 1, opracowana na podstawie danych od firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w roku 2014, przedstawia się następująco:
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Całkowita ilość odpadów (Mg)
1. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane): 20 03 01 1 781,54;
2. Odpady opakowaniowe szklane: 15 01 07 179,90;
3. Zmieszane odpady opakowaniowe i opakowania z tworzyw sztucznych: 15 01 06,
15 01 02 166,50;
4. Odpady ulegające biodegradacji: 20 02 01 59,90;
5. Opakowania z metalu: 15 01 04 26,60;
System odbierania odpadów komunalnych, częstotliwości odbioru, kolory pojemników oraz ich pojemności będzie funkcjonował zgodnie z: – Uchwała Nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2013 r., w sprawie Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Świlcza, stanowiąca załącznik Nr 9 do SWIZ; Uchwała Nr LII/414/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza stanowiąca załącznik Nr 10 do niniejszej SWIZ; – Uchwała Nr XXXI/242/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca załącznik Nr 11 do SWIZ; do dnia 31.12.2015 r. oraz: – Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015 r., w sprawie Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Świlcza, stanowiąca załącznik Nr 12 do niniejsze SWIZ, – Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca załącznik Nr 13 do niniejszej SWIZ, od dnia 01.01.2016 r.; Zadanie 2: a) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów; b) Prowadzenie działalności PSZOK poprzez m.in.: obsługa mieszkańców w terminach i godzinach podanych przez Zamawiającego, ewidencjonowanie zebranych odpadów komunalnych, dbałość o czystość i porządek PSZOK. Regulamin Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stanowi załącznik Nr 14 do SWIZ. Z wyżej wymienionego punktu odbierane będą następujące rodzaje odpadów: – zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 35 i 20 01 36 oraz urządzenia zawierające freony 20 01 23; – odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07; – zużyte opony o kodzie 16 01 03; – przeterminowane leki o kodzie 20 01 32; – chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27 i 20 01 29; – odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17; – odpady zielone o kodzie 20 02 01; – opakowania szklane oraz szkło o kodzie 15 01 07; – opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02; – opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura o kodzie 15 01 01; – opakowania z metali o kodzie 15 01 04 oraz metale o kodzie 20 01 40. Odpady wymienione powyżej będą odbierane z częstotliwością uzależnioną od stopnia zapełnienia pojemników lub w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego w terminie odbioru 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, jeśli Gmina nie będzie dysponować odpowiednimi pojemnikami i kontenerami. Przewidywana ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 2 opracowana na podstawie danych z ewidencji przyjęć PSZOK, przedstawia się następująco:
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów
1. Opakowania z tworzyw sztucznych oraz tworzywa sztuczne: 20 01 39 20 m3,
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 20 01 06 435 kg,
3. Odpady wielkogabarytowe: 20 03 07 40 m3,
4. Zużyte opony: 16 01 03 3 248 kg,
5. Chemikalia: 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29 0,08 m3;
6. Odpady budowlano – rozbiórkowe: grupa 17 89 m3;
7. Odpady zielone: 20 02 01 35 m3;
8. Opakowania szklane oraz szkło: 15 01 07 20 m3;
9. Popiół 20 01 99 1500 kg;
Zadanie 3: Objazdowa zbiórka odpadów problemowych: 1. Zbiórka objazdowa odpadów problemowych jest organizowana w Gminie Świlcza dwa razy w roku. Zamawiający ustali z Wykonawcą, z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem, termin realizacji tej części zamówienia oraz jej harmonogram; 2. Podczas akcji objazdowej Wykonawca zbierze od mieszkańców następujące rodzaje odpadów: – odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07; – metale (złom) o kodzie 20 01 40; – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach 20 01 35 i 20 01 36; – urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23; – zużyte opony o kodzie 16 01 03; – baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; – przeterminowane leki o kodzie 20 01 32; – zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; 3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie objazd wszystkich miejscowości położonych na terenie Gminy Świlcza, załadunek wystawionych przed posesje odpadów na środek transportu, posprzątanie miejsca, z którego zabierane są odpady, a następnie ich wywóz i zagospodarowanie. 4. Przewidywane ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, opracowana na podstawie danych od firm odbierających w roku 2014, przedstawia się następująco:
Lp. Rodzaj odpadu Szacowana ilość (Mg)
1. Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 14,10;
2. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach 20 01 35 i 20 01 36 4,80;
3. Zużyte opony o kodzie 16 01 03 6,60;
II Informacje dodatkowe istotne z punktu widzenia zamówienia: Charakterystyka gminy Świlcza: 1. Powierzchnia Gminy Świlcza wynosi 11 223 ha; 2. Liczba zameldowanych mieszkańców gminy wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 15 893 mieszkańców; 3. Szacunkowa liczba budynków zamieszkanych w gminie wynosi 4 100; 4. Poszczególne sołectwa w Gminie Świlcza a szczególnie ich centra charakteryzują się zwartą zabudową zlokalizowaną wzdłuż ciągów drogowych, ale występuje także zabudowa rozproszona; 5. Zaleca się dokonanie wizji terenowej celem zapoznania się z układem dróg, charakterystyką i specyfiką przestrzenną poszczególnych miejscowości w celu należytego przygotowania oferty; Drogi: Przez Gminę Świlcza przebiega około 70 km dróg publicznych. Sieć dróg publicznych stanowi załącznik nr 15 do SWIZ; Nieruchomości zamieszkałe: 1. Do nieruchomości zamieszkałych zalicza się wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj. gospodarstwa domowe; 2. Liczba gospodarstw domowych, ustalonych na podstawie dotychczas złożonych deklaracji wynosi ok. 4100; 3) Wykaz sołectw wraz z szacunkową liczbą nieruchomości stanowi załącznik nr 16 do SIWZ. Liczba gospodarstw domowych nie jest równa liczbie nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świlcza; Nieruchomości niezamieszkałe: 1. Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się zabudowane działki rekreacyjne i letniskowe, obiekty użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa, zakłady usługowe i przemysłowe, miejsca publiczne (przestanki); 2) Na dzień 30.06.2015 r. zgłoszonych do odbioru odpadów komunalnych jest 142 nieruchomości niezamieszkałe. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ta liczba może ulec zmianie; III Do obowiązków wykonawcy w szczególności należy: 1. W zakresie wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: 1) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy nieodpłatnie, w ramach umowy z Zamawiającym, właścicielom nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z wykazem) komplet worków do segregowania odpadów komunalnych w kolorach wymienionych, w Uchwałach Rady Gminy Świlcza, stanowiącymi załączniki Nr 9, 10, 11 niniejszego SWIZ, opatrzone nadrukiem jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić oraz logo firmy; 2) Wykonawca najpóźniej do dnia 31.12.2015r., dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałym i niezamieszkałym komplety worków na odpady komunalne segregowane w kolorach wymienionych w Uchwałach Rady Gminy Świlcza, stanowiącymi załączniki Nr 12, 13 do SWIZ, obowiązującymi od 01.01.2016r. Z tym, że dla nieruchomości niezamieszkałych, pojemności pojemników powinny zabezpieczać potrzeby danej nieruchomości; 3) Wykonawca będzie na bieżąco wyposażał właścicieli nieruchomości w worki w takiej ilości i takiego rodzaju w jakim odbierze wysegregowane odpady. W sytuacji zmiany ilości worków na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie worki zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia; 4) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wyposaży nieodpłatnie, w ramach umowy z Zamawiającym, zabudowę wielorodzinną w Bratkowicach – nr nieruchomości 824 – zarządzaną przez wspólnotę mieszkaniową w pojemniki do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych o pojemności zabezpieczającej potrzeby tej nieruchomości; 2. W zakresie odbierania odpadów komunalnych Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: 1) z nieruchomości zamieszkałych: a) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości, 1 raz na dwa tygodnie; b) odpady komunalne zbierane selektywnie obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz popioły pochodzące z instalacji domowego ogrzewania – w każdej ilości, 1 raz na dwa tygodnie; c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – w ilości do 1 m3, 1 raz na dwa tygodnie; d) popiół – w każdej ilości, 1 raz na dwa tygodnie; e) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia – w każdej ilości, 2 razy do roku; 2) z nieruchomości niezamieszkałych: a) odbiera ilość powstałych na danej nieruchomości odpadów komunalnych wynikająca z ilości i pojemności pojemników wskazanych przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 3) z PSZOK: odpadów zebranych w sposób selektywny, z częstotliwością uzależnioną od stopnia zapełnienia pojemników lub w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego w terminie odbioru 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia; 4) Z punktów zbiórki przeterminowanych leków oraz punktu zbiórki zużytych baterii po zgłoszeniu przez Zamawiającego; 5) Monitorowanie obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowej segregacji odpadów wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej potwierdzającej zaistnienie zdarzenia; 6) Odbieranie każdej ilości odpadów znajdującej się w pojemniku, bez względu na stopień jego zapełnienia; 3. W zakresie transportu odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych: 1) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie odpadów; 2) pojazdami umożliwiającymi dotarcie do gospodarstw położonych zarówno przy drogach publicznych jak i wewnętrznych, nie zależnie od utrudnień spowodowanych remontami dróg, zmianą organizacji ruchu itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji umowy. W przypadku gdy dojazd do nieruchomości z przyczyn prawnych lub technicznych jest zupełnie niemożliwy. Wykonawca odbierze odpady z miejsca odbioru uzgodnionego wcześniej z właścicielem; 3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru; 4) odpady będą odbierane od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 20:00; 5) pojazdy i urządzenia muszą być poddane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego; 6) pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne; 7) pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego; 8) pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników oraz w posiadać na wyposażeniu kamerę lub aparat fotograficzny, które umożliwią monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów komunalnych; 4. W zakresie zagospodarowania odpadów, Wykonawca jest zobowiązany: 1) Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy Świlcza Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego; 2) Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu centralnego lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą nr XXIV/410/2012 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27.08.2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2012 r.; 3) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 4) Uzyskanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z dn. 25 maja 2012 r; 5) Uzyskanie: – poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; – poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych; 5. W zakresie sprawozdawczości: Wykonawca ma obowiązek przedkładać wraz z informacja dot. odbioru odpadów, kserokopie kart przekazywania odpadów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału; 1) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza gromadzeniu odpadów, w szczególności nieprawidłowej segregacji lub jej braku, 3) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania Zamawiającemu informacji na temat adresów nieruchomości, na których powstały odpady, a nie zostały ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego; 6. W zakresie harmonogramu odbioru odpadów: 1) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania istniejącego w Gminie Świlcza harmonogramu odbierania odpadów (załącznik Nr 17 do SWIZ); 2) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu dotyczącego odbioru odpadów komunalnych w formie papierowej każdemu właścicielowi nieruchomości. Ulotka papierowa powinna również zawierać szczegółową informację dotyczącą kolorystyki worków stosowanych do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywnych oraz frakcję odpadów będące przedmiotem selektywnej zbiórki. Ponadto w ulotce powinny być zamieszczone informacje teleadresowe Wykonawcy; 3) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 2 razy w roku objazdowej zbiórki odpadów komunalnych problematycznych tj. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony itp.; 7. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Świlcza do niezbędnego minimum; 2) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujący terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie; 3) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy; 4) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy; 5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 6) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu; 7) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy; 8. Obowiązki Zamawiającego: Przekazanie Wykonawcy w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy wykazu nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne, w tym odpady selektywnie zbierane. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez Zamawiającego w miarę potrzeb wynikających ze składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji. Przekazanie wykazu nieruchomości niezamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne w terminie do 31.12.2015r.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90000000, 90500000, 90510000, 90512000, 90511000, 90514000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wymagane wadium: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert!
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopię wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek:
Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RRG.271.3.2015
Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.
Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium.
2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw;
2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy
i na pierwsze żądanie.
4. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty
składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale.
6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.2, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zmawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Cenę należy podać w PLN.
2. Wykonawca podaje w ofercie ceny ryczałtowe:
a) cenę za miesięczny okres odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza oraz wartość brutto za okres 16 miesięcy świadczenia tej usługi,
b) cenę za miesięczny okres odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świlcza oraz wartość brutto za okres 12 miesięcy świadczenia tej usługi, oraz
c) całkowitą wartość brutto w/w usług (tj. wartości brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za okres 16 miesięcy + wartość brutto za odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za okres 12 miesięcy) oraz podatek VAT w procentach,
— zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cena winna być wyliczona według kalkulacji własnej na podstawie zakresu określonego niniejszą specyfikacją. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przedmiotową usługą łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Kwotę podatku VAT należy określić w stawce obowiązującej na dzień składania ofert. Zgodnie z ustawą dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177 poz. 1054 ze zm.) stawka ta jest
w wysokości 8 %.
5. Wartość wynagrodzenia określona w umowie będzie miała charakter wynagrodzenia ryczałtowego czyli będzie stałą do końca realizacji usługi. Wartość wynagrodzenia może ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej Umowy. W tym przypadku kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona lub pomniejszona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
7. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.
8. Rozliczenie i płatności:
1) Rozliczenie za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy następować będzie w okresach miesięcznych, po doręczeniu Zamawiającemu faktur wystawionych przez Wykonawcę wraz
z załącznikami, o których mowa w ust. 2, przy czym za niepełne miesiące świadczenia usługi Wykonawca wystawi fakturę obejmującą wynagrodzenie obliczone w wysokości proporcjonalnej do ilości dni i ceny przewidzianej za miesiąc świadczenia usługi.
2) Wykonawca obowiązany jest doręczać faktury do siedziby Zamawiającego – Urząd Gminy Świlcza wraz z następującymi załącznikami:
— kartami przekazania odpadów zgodnymi z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973)
— raportem wagowym zawierający ilości i rodzaj odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów) z terenu Gminy Świlcza w rozbiciu na odpady pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych,
— wykazem gospodarstw, z których zostały odebrane odpady z wyszczególnieniem ilości i rodzajów pojemników, i worków.
3) Należności wynikające z doręczonych przez Wykonawcę faktur będą płatne przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze w terminie do ..... (w zależności od zadeklerowanego terminu w ofercie) dni od daty doręczenia faktury wraz z załącznikami Zamawiającemu.
4) Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.
Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych, tj.: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.); b) aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawią z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r.); 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie odpowiadające swym rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 500 Mg w czasie świadczenia usługi przez 12 kolejnych miesięcy; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że spełnia wymagania
w zakresie: 1) dysponowania bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Świlcza lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Świlcza, na terenie, do której posiada tytuł prawny; 2) dysponowania na terenie bazy transportowo – magazynowej legalizowaną najazdową wagą samochodową, do której posiada tytuł prawny; 3) posiadania wyposażenia o odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności: a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Zarówno baza magazynowo – transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122); 1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych; 1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Uwagi dotyczące wszystkich warunków, opis oceny spełniania warunków: Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia, nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącej podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Prawo zamówień publicznych, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie. 2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Poz. 23) wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 2.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1.1.oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
— z wykorzystaniem wzoru załącznika Nr 2 do siwz; 2.1.2. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świlcza zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.); 2.1.3. aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie jak przedmiot zamówienia; 2.1.4. wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r.); 2.1.5 wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy tylko usług na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 500 Mg w czasie świadczenia usługi przez 12 kolejnych miesięcy – z wykorzystaniem wzoru załącznika Nr 5 do siwz; 2.1.6. Dowodami, o których mowa w pkt 2.1.5, są: 2.1.6.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.1.6.2. w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1.6.1; 2.1.7. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2.1. ppkt 2.1.5 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.1.6; 2.1.8. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 2.1 ppkt 2.1.5 i 2.1.6 budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu; 2.1.9. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – z wykorzystaniem wzoru załącznika Nr 6 do siwz, w tym oświadczenie o: – dysponowaniu bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Świlcza lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122); – dysponowaniu na terenie bazy magazynowo – transportowej legalizowaną najazdową wagę samochodową, – posiadania tytułu prawnego do terenu, na którym zlokalizowano bazę magazynowo – transportową; 2.1.10. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.1.11. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 2.1.11.1.w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu trzeciego, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2.1.11.2 dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.2.1.oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru załącznika Nr 3 do siwz; 2.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2.3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.2.4. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2.6. aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2.8. Zasoby innych podmiotów: Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.2.1-2.2.7; 2.3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10
i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.:
a) ppkt 2.2.2. – 2.2.4. i 2.2.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) ppkt 2.2.5. i 2.2.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8,10 i 11 ustawy.
2.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.4. lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2.4. lit. a)
tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.4., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
2.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej – z wykorzystaniem załącznika nr 4 do siwz; 2.8. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W
Przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 5) Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Poz. 231) może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817);
2.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia.
Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.
Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z sekcją III.2.1).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zgodnie z sekcją III.2.1).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Termin płatności. Waga 2

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RRG.271.3.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.8.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.8.2015 - 10:15

Miejscowość:

Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 3 – sala posiedzeń na parterze.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168,
w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.
Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00.
Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (procedura otwarta).
3. Możliwe zmiany w umowie:
Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w następującym przypadku:
wartość wynagrodzenia może ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej Umowy. W tym przypadku kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona lub pomniejszona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
4. O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny.
6. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa ta (konsorcjum) ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczy solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody zamawiającego.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia umowy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych),
2) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto umowy.
3) kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania bazą magazynowo – transportową, potwierdzający, że Wykonawca posiada prawo do niezakłóconego korzystania z terenu bazy oraz do eksploatowania go na cele będące przedmiotem zamówienia, nie krócej niż do dnia zakończenia umowy,
4) kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania legalizowaną najazdową wagą samochodową, nie krócej niż do dnia zakończenia umowy,
5) dokument potwierdzający, że Wykonawca ma zapewniony odbiór odpadów przez odpowiednią regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Świlcza (promesa) na czas trwania umowy.
8. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Wykonawca może złożyć odwołanie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościach
Zamawiającego, stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli zostało wysłane w sposób określony w art.
27 ust 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okoliczności stanowiących podstawę jego wniesienia. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa szczegółowo Dział VI „Środki ochrony
prawnej” Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z
późn.zm).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.7.2015


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-07-11 09:05:03


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech