18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
Rozeznanie cenowe
Dokumentacja z rozpoznania cenowego
Zawiadomienie o wyborze oferty naj korzystniejszej
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcze郾iejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.061.1.2015 :: Rozeznanie cenoweRRG.061.1.2015 - Us逝ga: Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy 安ilcza na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko.”
 
Do pobrania:
 
1. Rozeznanie cenowe
 

Znak sprawy: RRG.061.1.2015                                       安ilcza, dn. 02.06.2015 r.

 

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

 

 

ZAMAWIAJ。Y:

Gmina 安ilcza

36-72  安ilcza 168

 

I.              PRZEDMIOT ROZEZNANIA CENOWEGO

 

 

Gmina 安ilcza – zaprasza (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zam闚ie publicznych zam闚ienie o warto軼i nieprzekraczaj帷ej 30 000,00 euro) do z這瞠nia oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 安ilcza na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko.”

 

 

II.            ZAKRES I WYMOGI OPRACOWANIA STRATEGII

 

 

1)  Strategia  opracowana zostanie zgodnie z dokumentami strategicznymi, planistycznymi i programowymi szczebla wsp鏊notowego, krajowego
i regionalnego, w zakresie jakim dotycz, w tym w szczeg鏊no軼i z:

a)  Strategi Europa 2020

b)  Umow Partnerstwa 2014-2020 – Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020

c)  Strategi rozwoju spo貫czno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020

d)  Strategi Rozwoju Wojew鏚ztwa - Podkarpackiego 2020,

e)  Strategi Rozwoju Spo貫czno – Gospodarczego Powiatu Rzeszowskiego do roku 2015

f)   Programami operacyjnymi na szczeblu krajowym, ponadregionalnym oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Wojew鏚ztwa Podkarpackiego 2014-2020 (a do czasu ich zatwierdzenia z aktualn wersj projekt闚 program闚).

g)  Dokumentami dot. Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, kt鏎ego cz這nkiem jest gmina 安ilcza:

- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Koncepcja lokalizacji stref zwi瘯szonej aktywno軼i gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Program rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcj rozwi您a technicznych w zakresie odprowadzania w鏚 opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-軼iekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

2)  Opracowanie wykonane w ramach przedmiotu zam闚ienia powinno by sp鎩ne z lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi (strategie rozwoju lokalnego, strategie sektorowe, programy), w豉軼iwymi dla JST, w tym w szczeg鏊no軼i z:

a)  Strategi rozwoju gminy 安ilcza,

b)  Studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gminy 安ilcza,

c)  Programem Ochrony 字odowiska Gminy 安ilcza,

d)  Planem Gospodarki Odpadami Gminy 安ilcza.

3) Strategia Rozwoju Gminy 安ilcza powinna uwzgl璠nia bie膨ce aktualizacje dokument闚 wymienionych w pkt. II. 1) lit. a) – g). W przypadku braku zatwierdzonych aktualnych wersji wymienionych w pkt. II. 1) dokument闚 nale篡 uwzgl璠ni aktualn wersj projektu danego dokumentu.

 

 

III.                              STRATEGIA ROZWOJU GMINY 名ILCZA POWINNA ZAWIERA

 

 

1)            Charakterystyk i diagnoz sytuacji spo貫czno – gospodarczej.

2)         Analiz bie膨cej i prognozowanej sytuacji.

3)         Identyfikacj najwa積iejszych problem闚 wymagaj帷ych rozwi您ania.

4)         Analiza SWOT.

5)         Wyznaczon wizj i misj Gminy.

6)         Zidentyfikowane cele strategiczne w tym kierunki rozwoju.

7)         Plan strategiczny dla gminy na lata 2015-2020.

8)         Finansowanie strategii.

9)         Programy operacyjne na lata 2015-2020.

10)   Sp鎩no嗆 opracowania z dokumentami o charakterze strategicznym, planistycznym i operacyjnym o randze wsp鏊notowej, krajowej, regionalnej.

11)      Procedur wdra瘸nia, monitoringu, aktualizacji Strategii.

 

 

IV.    OBSZARY STRATEGICZNE, KT紑E B犵 ANALIZOWANE W STRATEGII

 

 

1)  Po這瞠nie geograficzne i 鈔odowisko naturalne.

2)  Demografia, struktura zatrudnienia, bezrobocie.

3)  Gospodarka.

4)  Infrastruktura spo貫czna.

5)  Infrastruktura techniczna.

6)  Bud瞠t gminy.

 

 

V.     ZAKRES REALIZACJI USΣGI OBEJMUJE W SZCZEG粌NO列I

 

 

1)  Przeprowadzenie procesu konsultacji projektu Strategii, w tym organizacj i przeprowadzenie spotka informacyjnych z: mieszka鎍ami gminy, organizacjami pozarz康owymi, radnymi, so速ysami, pracownikami urz璠u, przedsi瑿iorcami, itp. Wykonawca w ramach zam闚ienia powinien przeprowadzi minimum 10 spotka konsultacyjnych. Spotkania te mog by przeznaczone dla wszystkich grup spo貫cznych jednorazowo (tj. dla mieszka鎍闚, organizacji pozarz康owych, radnych, so速ys闚, przedsi瑿iorc闚, itp.). Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym uwzgl璠ni w swoich pracach uwagi zg這szone w wyniku konsultacji.

2)  Przeprowadzenie bada spo貫cznych: zbieranie wniosk闚, uwag, ankietyzacja itp. oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych. Etap analityczno-diagnostyczny powinien by poprzedzony badaniami opinii publicznej, na pr鏏ie badawczej obejmuj帷ej co najmniej 400 os鏏.

3)  Przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii oraz wszelkich niezb璠nych dokument闚 wykonawczych (np. listy wska幡ik闚, metodologii okre郵ania ich warto軼i bazowych i docelowych, cz瘰totliwo軼i ich monitorowania, wz鏎 protoko逝 sprawdzaj帷ego post瘼y w realizacji Strategii itp.).

4)  W ramach przedmiotu zam闚ienia Wykonawca zobowi您uje si do przygotowania:

a)  Wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 字odowiska w Rzeszowie (RDO) o odst徙ienie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddzia造wania na 字odowisko (w razie stwierdzenia konieczno軼i przeprowadzenia Strategicznej OO o uzgodnienie zakresu prognozy Oddzia造wania na 鈔odowisko).

b)  Wniosku do Podkarpackiego Pa雟twowego Wojew鏚zkiego Inspektora Sanitarnego (PPWIS) o odst徙ienie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddzia造wania na 字odowisko (w razie stwierdzenia konieczno軼i przeprowadzenia Strategicznej OO o uzgodnienie zakresu prognozy Oddzia造wania na 鈔odowisko).

c)  W razie stwierdzenia konieczno軼i przeprowadzenia Strategicznej OO Wykonawca zobowi您uje si przygotowa Prognoz Oddzia造wania na 字odowisko dla Strategii Rozwoju Gminy 安ilcza celem z這瞠nia do RDO i PPWIS.

5)  udzia w posiedzeniach Komisji oraz Sesji Rady Gminy na r騜nych etapach realizacji us逝gi min. 2 spotkaniach (wprowadzenie i prezentacja ko鎍owej wersji dokumentu).

6)  Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym uwzgl璠ni w swoich pracach uwagi zg這szone w wyniku konsultacji.

7)  Wykonawca uwzgl璠ni w swoich pracach uwagi zg這szone przez Zamawiaj帷ym na ka盥ym etapie tworzenia dokument闚.

8)  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uaktualnie w Strategii, nawet po akceptacji przedmiotu zam闚ienia.

 

 

VI.    PRZYJ犴IE STRATEGII

 

 

1)    Wykonawca zobowi您any jest do przedstawienia Zamawiaj帷emu projektu Strategii oraz projektu strategicznej oceny odzia造wania na 鈔odowisko w celu jego konsultacji i zweryfikowania a nast瘼nie do zatwierdzenia.

2)    Wykonawca we幟ie udzia w posiedzeniu Rady Gminy, na kt鏎ej b璠zie g這sowane przyj璚ie Strategii Rozwoju Gminy. Przedstawiciel Wykonawcy przeprowadzi podczas niniejszego spotkania prezentacj Strategii oraz przedstawi korzy軼i zwi您ane z jej przyj璚iem.

 

 

VII.  DO OBOWI╴K紟 WYKONAWCY W SZCZEG粌NO列I NALE浩 B犵ZIE

 

 

1)  Przed這瞠nie do zatwierdzenia ostatecznej wersji Strategii przez Zamawiaj帷ego, przygotowanie wersji pe軟ej opracowania oprawionej w formie ksi捫kowej w formacie A-4, w sztywnej oprawie – w ilo軼i 2-鏂h egz.

2)  Przygotowanie (w razie stwierdzenia konieczno軼i przeprowadzenia Strategicznej OO)  Prognozy Oddzia造wania na 字odowisko dla Strategii Rozwoju Gminy 安ilcza.

3)  Przygotowanie wersji skr鏂onej w formie broszury – max 10 str., prezentuj帷ej w skr鏂ie za這瞠nia strategii, misj rozwoju gminy do 2020r., cele strategiczne oraz priorytety rozwoju dla gminy – w ilo軼i 2-鏂h egz.

4)  Przekazanie wersji elektronicznej materia堯w wymienionych w pkt 1 i 2 w formacie pdf oraz doc (je瞠li tabele lub za陰czniki zosta造 sporz康zone w formacie xls nale篡 je do陰czy do wersji elektronicznej jako osobne pliki z aktywnymi/otwartymi formu豉mi).

5)  Niezw這czne informowanie Zamawiaj帷ego o wyst瘼uj帷ych trudno軼iach w realizacji przedmiotu umowy.

6)  Przygotowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji spo貫cznych.

7)  Przygotowanie prezentacji multimedialnej (w formacie Power Point), zawieraj帷ej najistotniejsze informacje ostatecznej wersji danego Dokumentu Strategicznego.

8)  Przygotowanie niezb璠nych dokument闚, w tym opracowania, badania, ekspertyzy.

 

 

VIII.  TERMIN REALIZACJI ZAM紟IENIA

 

 

Zamawiaj帷y wymaga dotrzymania terminu realizacji zam闚ienia: do dnia 31 pa寮ziernika 2015 roku.

 

 

IX.       KRYTERIUM OCENY OFERT

 

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.

 

 

X.     WYMAGANIA STAWIANE WOBEC WYKONAWC紟 SKxDAJ。YCH OFERTY

 

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:

a)  w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 us逝gi polegaj帷e na opracowaniu wieloletnich strategii rozwoju dla wojew鏚ztwa, powiatu, gminy.

b)  prosimy przedstawi wykaz opracowanych strategii rozwoju z podaniem podmiot闚, na rzecz kt鏎ych wykonywana by豉 us逝ga, termin闚 wykonania oraz  za陰czy referencje, z kt鏎ych powinno wynika, 瞠 us逝gi zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty.

 

XI.    SPOS笅 PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE SKxDANIA OFERT

 

 

  1. Ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej (osobi軼ie lub listownie) na za陰czonym Formularzu Oferty w siedzibie Urz璠u Gminy 安ilcza: 36-072 安ilcza 168 – pok.  Nr 22 - sekretariat na II pi皻rze, do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz. 10:00.
  2. Cena ofertowa powinna mie charakter rycza速owy i by tak skalkulowana, aby obejmowa豉 wszystkie niezb璠ne koszty wymagane do realizacji przedmiotu zam闚ienia, tj. opracowania dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Gminy 安ilcza na lata 2014 – 2020 – oraz koszty zwi您ane z ewentualn konieczno軼i przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko.
  3. Oferta powinna by sporz康zona w j瞛yku polskim i podpisana przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy.
  4. Ofert nale篡 z這篡 w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiaj帷ego i opatrzonej napisem: „Oferta na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 安ilcza na lata 2015 – 2020 wraz z przeprowadzeniem procedury Oceny Oddzia造wania na 字odowisko”. Znak sprawy:   RRG.061.1.2015.

Nie otwiera przed dniem 12.06.2015 r. do godz. 10:00.                                          

5.    Oferta powinna by obj皻a roczn gwarancj na przedmiotowe opracowanie – Wykonawca b璠zie zobowi您any do aktualizacji dokumentu w przypadku pojawienia si zasadniczych zmian w krajowych i regionalnych programach operacyjnych na lata 2015 – 2020.XII.  POZOSTAΒ INFORMACJE

 

  1. Osob upowa積ion do kontaktu z Wykonawc jest: Ewa Dziedzic (tel. 17 8670137) i Jolanta Hawer (tel. 17 8670133.

2.    Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do negocjacji tylko z jednym wybranym przez siebie Wykonawc.

3.    Zamawiaj帷y zastrzega sobie r闚nie prawo do uniewa積ienia niniejszego post瘼owania w ka盥ej chwili, bez podania przyczyn.

 

 

W za陰czeniu formularz do sporz康zenia oferty.

______________________________________________

 

Formularz oferty do rozeznania cenowego nr RRG.061.1.2015                        

Gmina 安ilcza

36-072 安ilcza 168

OFERTA

 

Do rozeznania cenowego nr RRG.061.1.2015 na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 安ilcza na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko.

 

1. ZAMAWIAJCY:

Gmina 安ilcza

36-072 安ilcza 168

 

2. WYKONAWCA:

Pe軟a dok豉dna nazwa wykonawcy/

Imi i nazwisko

 

Siedziba

 

Dok豉dny adres siedziby

 

REGON

 

NIP

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

Strona internetowa

 

Adres do korespondencji

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

 

3. Ja (my) niej podpisany(i) sk豉dam(y) ofert na wykonanie us逝gi pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 安ilcza na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko.

 

Wyszczeg鏊nienie

WARTO汎 NETTO

VAT

Warto嗆  BRUTTO

1

2

3

4

Sporz康zenie Strategii Rozwoju Gminy 安ilcza na lata 2015 - 2020

 

 

 

Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy 安ilcza na lata 2015 - 2020

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Uwaga!!!

W przypadku stwierdzenia przez stosowne organy braku potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko, potwierdzonego przez Wykonawc odpowiednim dokumentem, element ten nie b璠zie realizowany, a wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto嗆 jak oferent wskaza za t cz窷 zadania.

4. Jednocze郾ie o鈍iadczam/my, 瞠 wskazana wy瞠j cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje wszelkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zam闚ienia.

 

Uwaga: W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej z這穎nej przez osob fizyczn nieprowadz帷 dzia豉lno軼i gospodarczej i zawarcia z ni stosownej umowy od ceny brutto podanej w ofercie potr帷ony zostanie podatek zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami.

 

……………………………………....                     .....................................................

                   Data                                                                            Podpis(y)

 Informacj wytworzy(a): Jolanta Hawer
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-06-02 15:31:19


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech