18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
Rozeznanie cenowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RG.7013.5.2015 :: Rozeznanie cenoweRRG.7013.5.2015 - Usługi: Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza
 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.7013.5.2015/RRG.7013.5.2015_rozeznanie.pdf
________________________________________________________________________

 
Znak sprawy: RRG.7013.5.2015                                      Świlcza, dn. 02.04.2015 r.
 

ROZEZNANIE CENOWE

 

 

I.              Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

II.            Przedmiot rozeznania cenowego:

„Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza”

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza.

Szczegółowy zakres rozeznania cenowego obejmuje:

1)       Wykonanie przeglądu dokumentacji technicznej i powykonawczej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy jako danych wyjściowych do identyfikacji konstrukcji jezdni i poboczy oraz wyposażenia drogi, a także obiektu inżynierskiego.

2)       Wykonanie przeglądu istniejącego stanu technicznego oraz wyposażenia dróg i obiektów inżynierskich.

3)       Wykonanie pomiarów w zakresie koniecznym do założenia Książki Drogi i Obiektu Mostowego.

4)       Wykonanie pomiarów obiektów inżynierskich w zakresie koniecznym do prawidłowego wprowadzenia danych do Książki Obiektu Mostowego, dokumentację fotograficzną obiektów.

5)       Wykonanie rysunków zinwentaryzowanych dróg (przekroje charakterystyczne),
tj. przekrój poprzeczny z podaniem podstawowych wymiarów.

6)       Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego.

7)       Sporządzenie Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych w formie elektronicznej.

8)       Wprowadzenie danych do elektronicznej Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych.

9)       Sporządzenie Książek Drogi i Obiektu Mostowego w formie elektronicznej.

10)   Przeszkolenie upoważnionych pracowników z obsługi założonej Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych oraz Książek Drogi i Obiektu Mostowego i innych dokumentów związanych  z nimi.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku (Dz. U. nr 67 poz. 582 z 2005 r.), w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Uprawnieni Pracownicy Urzędu Gminy przekażą Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty, które będą pomocne w wykonaniu ewidencji, między innymi wykaz dróg powiatowych wraz z ich numeracją oraz posiadaną w chwili obecnej ewidencję obiektów mostowych.

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego, w miarę postępu prac, weryfikowania wykonanej ewidencji pod względem ich zgodności z w/w Rozporządzeniem.

UWAGA:

Obiekty inżynierskie to mosty, wiadukty, przepusty o średnicy min. 150cm, tunele, mury oporowe.

Dodatkowe informacje:

1)   Długość dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza:

  drogi o nawierzchni bitumicznej - ok. 44 km,

  drogi o nawierzchni tłuczniowej - ok. 17 km.

2)       Ilość obiektów inżynierskich na terenie Gminy Świlcza:

  przepust rurowy – 1 szt.,

  przepust ramowy – 9 szt.,

  przepust mieszany (wlot ramowy, wylot rurowy) – 1 szt.

III.           Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

IV.          Kryterium oceny ofert: cena (100%)

V.           Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI.          Przygotowanie oferty:

a)    ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na załączonym Formularzu Oferty w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza: 36-072 Świlcza 168 – pok.  nr 22 - sekretariat na II piętrze, do dnia 10 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00.

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
i opatrzonej napisem:
„Oferta na wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza”. Znak sprawy:   RRG.7013.5.2015.

Nie otwierać przed dniem 10.04.2015 r. do godz. 10:00.                                          

VII.         Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Jakub Potyrała, Mieczysław Mitkowski tel. 17 8670132.

 

 

W załączeniu formularz do sporządzenia oferty 

_________________________________________________ 

 

Formularz oferty do rozeznania cenowego nr RRG.7013.5.2015                        

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

OFERTA

Do zapytania ofertowego nr RRG.7013.5.2015 na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza”

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

2. WYKONAWCA:

Pełna dokładna nazwa wykonawcy/

Imię i nazwisko

 

Siedziba

 

Dokładny adres siedziby

 

REGON

 

NIP

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

Strona internetowa

 

Adres do korespondencji

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

3.  Ja (my) niżej podpisany(i) składam(y) ofertę na wykonanie usługi pn.: „Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza”

za cenę ryczałtową brutto: …..…………………………………………………………….. zł

   Słownie brutto: ......................................................................................................................... złotych

4.  Jednocześnie oświadczam/my, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Uwaga: W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i zawarcia z nią stosownej umowy od ceny brutto podanej w ofercie potrącone zostaną składki ZUS i podatek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

 

……………………………………....

                        data

 

.....................................................

    Podpis(y)

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bodan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-04-02 15:24:04


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech