18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Przedmiar robót - elektryka w wersji xml
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.41.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej



RRG.271.41.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.41.2013                                                 Świlcza, dn. 21.02.2014 r.

pismo:  68/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli  – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 grudnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 269761-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.12.2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez:

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

z ceną kosztorysową brutto 194 254,18 zł  (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 15 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Budowlana „GUŹDA” Zbigniew Guźda

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 110

224 067,61 zł

2

Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz

adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 32

371 482,86 zł

3

PREDOM – KLIMATECH Grzegorz Durał

adres: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 61

302 463,17 zł

4

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

194 254,18 zł

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
„P&M” Paweł Potwora

adres: 38-114 Niebylec 193

373 905,22 zł

6

Firma Budowlano – Usługowo – Handlowa
„WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18

296 545,72 zł

7

Firma Budowlano – Instalacyjna
GRO-BUD Zygmunt Groele

adres: 39-300 Mielec, ul. Wolności  23 D

220 988,47 zł

8

Firma Budowlano – Handlowa „RAK” Sp.j.

adres: 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107

293 230,92 zł

9

P.R.B. „HPR” Sp. j. M. Hymon, T. Peron

adres: 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 24

257 393,93 zl

10

„BEK-BUD” Bednarz Robert

adres: 36-054 Mrowla 194

260 919,31 zł

11

„INTER-POL” Ujma Paweł

adres: 37-500 Jarosław, Szówsko, ul. Zamojska 10

255 823,54 zł

12

Firma Remontowo – Budowlana
„MAR – MAR” Mariusz Kopera

adres: 39-207 Brzeźnica, Paszczyna 41C

208 168,96 zł

13

Zakład Budowlany
„EURO – BUD” Zbigniew Godzisz Tomasz Godzisz

adres: 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 41

261 056,69 zł

14

Firma Handlowo – Usługowa Antoni Kwiatkowski

adres: 36-047 Niechobrz, Racławówka 94

364 056,85 zł

15

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz

adres: 36-122 Dzikowiec 110

230 362,11 zł

Oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 4 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
nr 21.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

odrzucona

xxxxx

2

odrzucona

xxxxx

3

odrzucona

xxxxx

4

100,0000

100,0000

5

odrzucona

xxxxx

6

odrzucona

xxxxx

7

87,9024

87,9024

8

odrzucona

xxxxx

9

odrzucona

xxxxx

10

odrzucona

xxxxx

11

75,9329

75,9329

12

93,3156

93,3156

13

odrzucona

xxxxx

14

odrzucona

xxxxx

15

odrzucona

xxxxx

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

 

 

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik



Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 14:01:56


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech