18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja Nr 1
Modyfikacja Nr 2
Modyfikacja Nr 3
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.44.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja Nr 1RRG.271.44.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609)
 
Do pobrania:

1. Modyfikacja SIWZ-1

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.44.2013/RRG.271.44.2013_mod_01.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.44.2013                                               Świlcza, dn. 20.12.2013 r.

pismo:  303/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 grudnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 524474-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 3 stycznia 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 19 grudnia 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie co dokładnie należy wycenić w pozycji 160 przedmiaru robót - wyposażenie węzła sanitarnego?

Odpowiedź:

Zakres wyposażenia węzła sanitarnego obejmuje:

1) suszarkę elektryczną do rąk - 4 szt.

2) dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej – 4 szt.

3) podajnik ręcznika – 2 szt.

4) podajnik na papier toaletowy – 1 szt.

5) suszarkę do włosów – 1 szt.

6) kosz na śmieci 20l – 4 szt.

7) lustro 50x50 cm – 3 szt.

W związku z powyższym w/w elementy należy ująć w wycenie wyposażenia węzła sanitarnego

---------------------------

Pytanie nr 1

Pozycja 157 – Dostawa i montaż syreny elektronicznej DSE – 1kpl. – Proszę podać konkretny typ syreny ponieważ występuje w różnych konfiguracjach.

Pytanie nr 2

Pozycja 158 – Dostawa i uruchomienie systemu łączności – 1 kpl. – Co wchodzi w zakres dostawy ? Proszę podać szczegółowe zestawienie urządzeń. (zwierające nazwę , typ i ilość)

Odpowiedź do pytania nr 1 i nr 2:

Zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności DSP-50 służy do zdalnego (radiowego) uruchamiania wszystkich syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do bezpośredniego alarmowania drużyny OSP na telefony komórkowe (Terminal DTG-53). Współpraca systemu DSP-50 z syrenami elektronicznymi (np. serii DSE) umożliwia dodatkowo rozgłaszanie komunikatów głosowych oraz dowolnych dźwięków.

W skład systemu wchodzi:

1.    Stacja bazowa DSP – 15SP.

Umożliwić musi:

a)     sterowanie systemem DSP-50 w trybie OC i OSP,

b)    testowanie  stacji DSP- 52 DS,

c)    przekazywanie komunikatów głosowych przez syreny elektroniczne DSE;

 

2.    Stacja  obiektowa DSP-52BS.

Wraz z radiotelefonem , czujnikiem faz DKF i anteną  stanowią podstawowe wyposażenie do kierowania pracą syreny alarmowej.

Umożliwić musi:

a)    sterowanie dowolnymi typami syren alarmowych i mechanicznych i elektronicznych,

b)    współpracować z terminalem DTG-53 do powiadamiania drużyny OSP na telefony komórkowe,

c)    alarmować drużyny OSP wyposażone w pagery.

Radiotelefon o mocy min. 25 W. Zawierać musi: moduł kodera/dekodera; zespół sterowania syrenami (główną i rezerwową); zasilacz 230V; zasilanie rezerwowe: akumulator bezobsługowy 12V/7Ah wraz z automatycznym układem kontroli ładowania i rozładowania; oprogramowanie do celów alarmowania pożarowego; oprogramowanie do celów alarmowania OC; oprogramowanie umożliwiające wywoływanie pagerów.

Czujnik kontroli faz DKF-02 lub DKF-03 służy do sprawdzania czy syrena główna jest prawidłowo zasilana z sieci energetycznej (czy są wszystkie fazy i czy napięcia w tych fazach mają właściwą wartość. DKF-03 przeznaczony jest do montażu na szynie typu DIN.

Antena o charakterystyce dookólnej (ta charakterystyka jest zalecana, gdyż jest korzystna przy stosowaniu powiadamiania osób za pomocą pagerów).
W warunkach o utrudnionej propagacji fal radiowych zalecamy stosowanie anten z zyskiem. 

 

3.    Terminal DTG-53.

-        jedyny terminal GSM dedykowany do sytemu DSP-50 oparty o profesjonalny przemysłowy  moduł GSM,

-        pomiar temperatury (przez opcjonalny czujnik) z możliwością odczytu wartości przez SMS,

-        monitorowanie stanu akumulatora z możliwością powiadamiania o rozładowaniu przez SMS,

-        obsługa kart abonamentowych i prepaid,

-        powiadamianie przez SMS, FLASH SMS, CLIP,

-        retransmisja wiadomości SMS o do wolnej treści do innych użytkowników,

-        pamięć 128 numerów i 16 treści SMS,

-        obsługa 24 zdarzeń,

-        zdalne uruchamianie dowolnego zdarzenia za pomocą wiadomości SMS,

-        zdalne sterowanie 4 wyjściami (za pomocą SMS),

-        odczyt stanu 6 wejść i 4 wyjść (za pomocą SMS),

-        pamięć 16 ostatnich zdarzeń,

-        programowanie z lokalnej klawiatury, z komputera PC lub przez sieć GSM,

-        odczyt stanu konta za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą wiadomości SMS,

-        wyświetlacz alfanumeryczny LCD,

-        sześcioprzyciskowa klawiatura,

-        przycisk RESTART,

-         sprawdzanie stanu konta za pomocą wiadomości SMS (dotyczy kart prepaid),

-        retransmisja wiadomości SMS (o dowolnej treści) do grupy użytkowników zapisanych w pamięci terminala,

-        uruchamianie za pomocą wiadomości SMS dowolnego zdarzenia np. syrena pożarowa,

-        przycisk RESET służący do restartowania terminala lub wstrzymywania jego pracy na

            zaprogramowany czas.

Programator do DTG-52 lub DTG-53 umożliwia pełną konfigurację terminali komórkowych. Po podłączeniu programatora do terminala DTG oraz przez złącze USB do komputera i uruchomieniu dedykowanego programu możliwa jest zmiana:

-        parametry karty SIM (operator, PIN),

-        lista użytkowników (nazwa, nr telefonu),

-        lista użytkowników VIP,

-        treści wiadomości SMS,

-        konfiguracja zdarzeń (reakcja na alarmy lub zmiany stanu wejść zewnętrznych),

-        konfiguracja pracy wejść i wyjść zewnętrznych;

 

4.    Syrena elektroniczna DSE.

Syreny Elektroniczne serii DSE służą do generowania alarmów we wszystkich trybach alarmowania Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej. Wykorzystywane są do alarmowania służb publicznych (PSP, OSP) oraz do ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach, kataklizmach (OC).

W systemach selektywnego alarmowania, syreny DSE generują wszystkie alarmy Obrony Cywilnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz umożliwiają przekazywanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym zdalnie ze stanowiska kierowania oraz lokalnie z mikrofonu. Dodatkowo syreny DSE oferują możliwość rozgłaszania dowolnych komunikatów dźwiękowych zapisanych w pamięci w postaci plików wav.

Zasięg i charakterystyka kierunkowa dźwięku.

Miarą efektywności syren elektronicznych jest poziom natężenia dźwięku SPL (Sound Pressure Level), podawany w decybelach (dB) w odległości 30 m od jego źródła. Przykładowo dla syreny DSE-300 S wartość natężenia dźwięku wynosi 103 dB w odległości 30 m od syreny. Gdy zwiększa się moc wyjściowa syreny, rośnie wartość natężenia dźwięku i tak np. dla syreny DSE-600 S wartość ta zwiększa się do 109 dB/30m, natomiast dla DSE-900 S do 112 dB/30m. Podane wartości natężeń dźwięków odnoszą się do syreny o dookólnej charakterystyce kierunkowej dźwięku.
Głośniki szczelinowe można rozstawić w taki sposób, aby uzyskać pożądaną charakterystykę kierunkową dźwięku, wówczas jego natężenie w wybranym kierunku jest znacznie większe niż w innym.

Parametry techniczne. Nie mniejsze niż – syrena DSE 1800S.

Moc wyjściowa – 1800W,

Ciśnienie dźwięku SPL – 118 dB(A) 30 m,

Liczba głośników szczelinowych – 12,

Liczba wzmacniaczy – 6 x 300W,

Częstotliwość dźwięku – 300-1600 Hz,

Zasilanie główne – 230V,

Zasilanie rezerwowe (akumulatory bezobsługowe)  - 2 x 12 V (50-115Ah),

Pobór mocy w trybie standard by (bez wyposażenia dodatkowego) -  < 1 W,

Prąd ładowania akumulatorów - < 3 A,

Liczba alarmów na zasilaniu rezerwowym - do 20 x 3-minutowych alarmów (24 godziny po wyłączeniu zasilania głównego),

Czas pracy na zasilaniu rezerwowym (stand by) – do 30 dni,

Możliwości sterowania:

-        sterowanie lokalne z klawiatury generatora GSE,

-        interfejs RS-232, Ethernet, I2C, Host USB, RS485/422,

-        sterowanie przewodowe przez 7 wejść cyfrowych generatora GSE,

-        sterowanie w standardzie TDMA i FDMA (cyfrowe łącze radiowe np. MotoTrbo, Nexedge, Idas),

-        sterowanie w standardzie TETRA,

-        sterowanie w sieci IP (LAN/WAN, VPN, WiFi, WiMax, Motorola Canopy),

-        moduł sterujący SWA-3 do systemu DSP-50 (analogowe łącze radiowe VHF/UHF),

-        moduł sterujący RUW-4000 do systemu RSSS-2000/3000 (analogowe łącze radiowe VHF/UHF),

-        moduł sterujący MDS-24 do systemu MDSA-21 (analogowe łącze radiowe VHF/UHF),

-        moduł sterujący MDS-25 do systemu digitexCZK/FSK (analogowe łącze radiowe VHF/UHF),

-        przez sieć GSM,

-        sterownik zegarowy SZS-24

Rodzaje alarmów/komunikatów:

-        sygnały predefiniowane przez producenta z możliwością regulacji czasu trwania, narastania i opadania dźwięku,

-        komunikaty głosowe odtwarzane z pamięci syreny (pliki wave lub mp3)
i przekazywane w czasie rzeczywistym,

-        dowolne komunikaty dźwiękowe odtwarzane z pamięci (pliki wave, mp3);

Temperatura pracy:

Głośniki szczelinowe - od -30 C do +60 C

Blok sterujący - od 0 C do +50 C (wersja wewnątrz budynkowa), od -30 C do +60 C (opcja -  wersja do montażu na zewnątrz).

Użyte w odpowiedzi nazwy własne należy traktować jako przykładowe, jednakże urządzenia muszą być skonfigurowane z urządzeniami istniejącymi
w Państwowej Straży Pożarnej i działać w jednolitym systemie ratowniczo – gaśniczym. Do systemu należy włączyć dotychczasową syrenę mechaniczną.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-12-20 10:40:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech