18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.38.2013 :: Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ :: Zmiana treści SIWZRRG.271.38.2013 - Usługi - Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN ...
 

Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.38.2013/RRG.271.38.2013_mod_01.pdf
________________________________________________________________________

sprawa RRG.271.38.2013                                              Świlcza, dn. 20.11.2013 r.

pismo:  286/R-RRG-ED/2013

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 200 000,00 EURO, nazwa zadania:

Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 5 listopada 2013 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 376017-2013-PL w dniu  7 listopada 2013 r., w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego:
www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 16 grudnia 2013 r. do godziny 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

str. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pkt. 3.3.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr XLIV/341/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2013 roku.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 – 2026

Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w 1 transzy, Bank dokona bezpośrednio spłaty zadłużenia wobec Banku na konto podane przez Zamawiającego.

Przewidywany termin wypłaty transzy kredytu:  do 31 grudnia 2013 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłaty transzy kredytu w innym terminie oraz zmniejszenie kwoty zaciągnięcia kredytu.

Spłata rat kapitału:                 16.06.2014 r.              5 000,00 PLN

15.06.2015 r.              5 000,00 PLN

15.06.2016 r.              5 000,00 PLN

15.06.2017 r.              5 000,00 PLN

16.06.2018 r.              5 000,00 PLN

15.06.2019 r.             5 000,00 PLN

15.06.2020 r.             5 000,00 PLN

30.03.2021 r.           25 000,00 PLN

30.06.2021 r.            25 000,00 PLN

30.09.2021 r.           25 000,00 PLN

15.12.2021 r.           25 000,00 PLN

30.03.2022 r.        275 000,00 PLN

30.06.2022 r.        275 000,00 PLN

30.09.2022 r.        275 000,00 PLN

15.12.2022 r.       – 275 000,00 PLN

30.03.2023 r.       – 275 000,00 PLN

30.06.2023 r.       – 275 000,00 PLN

30.09.2023 r.       – 275 000,00 PLN

15.12.2023 r.       – 275 000,00 PLN

30.03.2024 r.       – 275 000,00 PLN

30.06.2024 r.       – 275 000,00 PLN

30.09.2024 r.       – 275 000,00 PLN

15.12.2024 r.       – 275 000,00 PLN

30.03.2025 r.       – 275 000,00 PLN

30.06.2025 r.       – 275 000,00 PLN

30.09.2025 r.       – 275 000,00 PLN

15.12.2025 r.       – 275 000,00 PLN

30.03.2026 r.       – 240 000,00 PLN

30.06.2026 r.       – 240 000,00 PLN

30.09.2026 r.       – 240 000,00 PLN

15.12.2026 r.       – 228 790,00 PLN

Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty kredytu w terminach innych niż przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia wysokości spłaty kredytu
w poszczególnych latach w przypadku nie uzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy
o finansach publicznych uzależnionego od planowanego budżetu na kolejne lata budżetowe. Wysokość i termin spłaty kredytu - raty kredytu mogą być zmienione w drodze aneksu do umowy, bez dodatkowych opłat i prowizji, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zgody przez Bank po złożeniu wniosku o zmianę harmonogramu spłat.

W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Waluta kredytu: złoty polski.

Jednorazowa prowizja bankowa.

Zmienna stopa oprocentowania WIBOR  + …..%.

Spłata odsetek od niespłaconej kwoty kredytu: (według wyboru wykonawcy określonego
w ofercie) jeden raz w miesiącu, jeden raz na kwartał lub razem ze spłatą raty kapitału.

Zabezpieczenie kredytu w formie weksel in blanco. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w całości.

Uwaga:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

Informacje, które mogą zostać udostępnione przez Zamawiającego:

1)    uchwały budżetowe za rok bieżący,

2)    sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły w formie opisowej,

3)    uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie zaciągnięcia kredytów,

4)    bilans JST za dwa ostatnie lata,

5)    sprawozdanie Rb-Z, Rb-N i Rb-NDS z wykonania budżetu za rok 2011 i 2012,

6)    uchwała rady Gminy Świlcza w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

7)    uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego z wykonania budżetu za dwa poprzednie lata i rok bieżący oraz opinię RIO o projekcie budżetu oraz prognozie długu publicznego,

8)    prognoza dochodów gminy na okres kredytowania,

9)    informacja o zobowiązaniach JTS z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń.

Ø  nowe brzmienie:

Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr XLIV/341/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2013 roku.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 – 2026

Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w 1 transzy, Bank dokona bezpośrednio spłaty zadłużenia wobec Banku na konto podane przez Zamawiającego.

Przewidywany termin wypłaty transzy kredytu:  do 31 grudnia 2013 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłaty transzy kredytu w innym terminie oraz zmniejszenie kwoty zaciągnięcia kredytu.

Spłata rat kapitału:                 16.06.2014 r.              5 000,00 PLN

15.06.2015 r.              5 000,00 PLN

15.06.2016 r.              5 000,00 PLN

15.06.2017 r.              5 000,00 PLN

16.06.2018 r.              5 000,00 PLN

15.06.2019 r.             5 000,00 PLN

15.06.2020 r.             5 000,00 PLN

30.03.2021 r.           25 000,00 PLN

30.06.2021 r.            25 000,00 PLN

30.09.2021 r.           25 000,00 PLN

15.12.2021 r.           25 000,00 PLN

30.03.2022 r.        275 000,00 PLN

30.06.2022 r.        275 000,00 PLN

30.09.2022 r.        275 000,00 PLN

15.12.2022 r.       – 275 000,00 PLN

30.03.2023 r.       – 275 000,00 PLN

30.06.2023 r.       – 275 000,00 PLN

30.09.2023 r.       – 275 000,00 PLN

15.12.2023 r.       – 275 000,00 PLN

30.03.2024 r.       – 275 000,00 PLN

30.06.2024 r.       – 275 000,00 PLN

30.09.2024 r.       – 275 000,00 PLN

15.12.2024 r.       – 275 000,00 PLN

30.03.2025 r.       – 275 000,00 PLN

30.06.2025 r.       – 275 000,00 PLN

30.09.2025 r.       – 275 000,00 PLN

15.12.2025 r.       – 275 000,00 PLN

30.03.2026 r.       – 240 000,00 PLN

30.06.2026 r.       – 240 000,00 PLN

30.09.2026 r.       – 240 000,00 PLN

15.12.2026 r.       – 228 790,00 PLN

Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty kredytu w terminach innych niż przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia wysokości spłaty kredytu
w poszczególnych latach w przypadku nie uzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy
o finansach publicznych uzależnionego od planowanego budżetu na kolejne lata budżetowe. Wysokość i termin spłaty kredytu - raty kredytu mogą być zmienione w drodze aneksu do umowy, bez dodatkowych opłat i prowizji, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zgody przez Bank po złożeniu wniosku o zmianę harmonogramu spłat.

W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Waluta kredytu: złoty polski.

Jednorazowa prowizja bankowa.

Zmienna stopa oprocentowania WIBOR  + …..%.

Spłata odsetek od niespłaconej kwoty kredytu: (według wyboru wykonawcy określonego w ofercie) jeden raz w miesiącu, jeden raz na kwartał lub razem ze spłatą raty kapitału.

Zabezpieczenie kredytu w formie weksel in blanco. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w całości.

Informacje, które mogą zostać udostępnione przez Zamawiającego:

1)    uchwały budżetowe za rok bieżący,

2)    sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły w formie opisowej,

3)    uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie zaciągnięcia kredytów,

4)    bilans JST za dwa ostatnie lata,

5)    sprawozdanie Rb-Z, Rb-N i Rb-NDS z wykonania budżetu za rok 2011 i 2012,

6)    uchwała rady Gminy Świlcza w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

7)    uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego z wykonania budżetu za dwa poprzednie lata i rok bieżący oraz opinię RIO o projekcie budżetu oraz prognozie długu publicznego,

8)    prognoza dochodów gminy na okres kredytowania,

9)    informacja o zobowiązaniach JTS z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-11-20 12:56:50


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech