18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.38.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.38.2013 - Usługi - Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN ...
 
________________________________________________________________________
01/03/2014    S43    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 
 

Polska-Świlcza: Usługi udzielania kredytu

2014/S 043-072023

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Świlcza
Świlcza 168
Osoba do kontaktów: Ewa Dziedzic
36-072 Świlcza
POLSKA
Tel.: +48 178670137
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Faks: +48 178670157

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.swilcza.i-gmina.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne

Kod NUTS PL325

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN (słownie: pięć milionów
czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w 1 transzy, Bank dokona bezpośrednio
spłaty zadłużenia wobec Banku na konto podane przez Zamawiającego.
Przewidywany termin wypłaty transzy kredytu: do 31 grudnia 2013 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłaty transzy kredytu w innym terminie oraz zmniejszenie kwoty
zaciągnięcia kredytu.
Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 – 2026
Spłata rat kapitału:
16.6.2014 r. – 5 000,00 PLN
15.6.2015 r. – 5 000,00 PLN
15.6.2016 r. – 5 000,00 PLN
15.6.2017 r. – 5 000,00 PLN
16.6.2018 r. – 5 000,00 PLN
15.6.2019 r. – 5 000,00 PLN
15.6.2020 r. – 5 000,00 PLN
30.3.2021 r. – 25 000,00 PLN
30.6.2021 r. – 25 000,00 PLN
30.9.2021 r. – 25 000,00 PLN
15.12.2021 r. – 25 000,00 PLN
30.3.2022 r. – 275 000,00 PLN
30.6.2022 r. – 275 000,00 PLN
30.9.2022 r. – 275 000,00 PLN
15.12.2022 r. – 275 000,00 PLN
30.3.2023 r. – 275 000,00 PLN
30.6.2023 r. – 275 000,00 PLN
30.9.2023 r. – 275 000,00 PLN
15.12.2023 r. – 275 000,00 PLN
30.3.2024 r. – 275 000,00 PLN
30.6.2024 r. – 275 000,00 PLN
30.9.2024 r. – 275 000,00 PLN
15.12.2024 r. – 275 000,00 PLN
30.3.2025 r. – 275 000,00 PLN
30.6.2025 r. – 275 000,00 PLN
30.9.2025 r. – 275 000,00 PLN
15.12.2025 r. – 275 000,00 PLN
30.3.2026 r. – 240 000,00 PLN
30.6.2026 r. – 240 000,00 PLN
30.9.2026 r. – 240 000,00 PLN
15.12.2026 r. – 228 790,00 PLN
Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty kredytu w terminach innych niż przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia wysokości spłaty kredytu w poszczególnych latach w przypadku nie uzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych uzależnionego od planowanego budżetu na kolejne lata budżetowe. Wysokość i termin spłaty kredytu - raty kredytu mogą być
zmienione w drodze aneksu do umowy, bez dodatkowych opłat i prowizji, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz
z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zgody przez Bank po
złożeniu wniosku o zmianę harmonogramu spłat.
W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Waluta kredytu: złoty polski.
Jednorazowa prowizja bankowa.
Zmienna stopa oprocentowania WIBOR + …..%.
Spłata odsetek od niespłaconej kwoty kredytu: (według wyboru wykonawcy określonego w ofercie) jeden raz w miesiącu, jeden raz na kwartał lub razem ze spłatą raty kapitału.
Zabezpieczenie kredytu w formie weksel in blanco.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w całości.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 134 367,66 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
RRG.271.38.2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim
ul. Rynek 23
36-060 Głogów Małopolski
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 134 367,66 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.2.2014


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-05 13:24:11


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech