18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.24.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.24.2013 - Dostawa: Wyposażenia w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne dla żłobka i przedszkola w Trzcianie
 
Ogłoszone na: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=161543&rok=2013-08-13
________________________________________________________________________

Świlcza: Wyposażenia w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne dla żłobka i przedszkola w Trzcianie.
Numer ogłoszenia: 161543 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 287712 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenia w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne dla żłobka i przedszkola w Trzcianie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wyposażenia w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne dla żłobka i przedszkola w Trzcianie: A) Wyposażenie w meble: 1. Żłobek 2. Przedszkole 3. Sekretariat 4. Pokój nauczycielski 5. Logopeda 6. Intendentka 7. Gabinet dyrekcji 8. Kuchnia z zapleczem 9. Pozostałe pomieszczenia; B) Wyposażenie pozostałe: 10. Żłobek - zabawki 11. Żłobek - sprzęt audio tele 12. Przedszkole - zabawki 13. Kuchnia drobny sprzęt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych - przedszkola, oraz żłobka, 2) dostarczone wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, 3) meble dydaktyczne, stoliki i krzesła winny być wykonane zgodnie z PN-EN 1729-1/2007. Materiał do wyrobu mebli - płyta wiórowa laminowana o klasie higieniczności E 1 (zgodnej z normą PN-EN 14322), obrzeża mebli okleinowane PCV o gr. 2mm. Materiały i surowce użyte do wykonania mebli winny być wysokiej jakości i trwałości zgodnie z normami PN, Sanepidu i P.POŻ - potwierdzone stosownymi atestami i certyfikatami, a w przypadku zabawek i pomocy dydaktycznych oświadczeniami za zgodność z CE, 4) zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy, 5) Wykonawca dostarczony towar ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 6) w przypadku wyposażenia i sprzętu wymagającego montażu, złożenia, podłączenia lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu, 7) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie produktów, kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą, 8) jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru, 9) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie, 10) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego, 11) Miejsce dostawy: Przedszkole Publiczne/Żłobek w Trzcianie, 36-071 Trzciana 193a, gmina Świlcza, województwo podkarpackie, 12) Dostawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczanego wyposażenia zgodnie z zamówieniem, Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z gwarancją producenta. Jeżeli gwarancja producenta jest krótsza niż wymagana przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszej siwz, Wykonawca na pozostały okres udzieli gwarancji na zasadach określonych w pkt 16 siwz w § 4 ust. 2-13.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.13.00.00-2, 39.16.10.00-8, 39.14.10.00-2, 44.41.00.00-7, 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.16.20.00-5, 37.52.00.00-9, 30.23.60.00-2, 32.32.00.00-2, 38.65.21.00-1, 16.16.00.00-4, 44.41.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna, Schemat 5.1.B. System oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, - dotacji z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MOJE BAMBINO Sp. z o.o. S.K.A., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 344627,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 395306,17

  • Oferta z najniższą ceną: 395306,17 / Oferta z najwyższą ceną: 395306,17

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-08-13 14:51:02


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech