18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.24.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.24.2013 - Dostawa: Wyposażenia w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne dla żłobka i przedszkola w Trzcianie
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.24.2013                                                  Świlcza, dn. 5.08.2013 r.

pismo:  198/R-RRG-ED/2013

 

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Wyposażenia w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne dla żłobka i przedszkola
w Trzcianie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 lipca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 287712-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1.08.2013 r. o godz. 10:15

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„MOJE BAMBINO” Sp. z o.o. S.K.A.

adres: 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46

z ceną 395 306,17 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześć złotych i siedemnaście groszy).

Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez „MOJE BAMBINO” Sp. z o.o. S.K.A. jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

1

„MOJE BAMBINO” Sp. z o.o. S.K.A.

adres: 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46

395 306,17

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

                     395 306,17

                  -------------------- x 100 %

                     395 306,17

100,0000

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-08-05 14:10:13


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech