18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Modyfikacje Nr 1
Modyfikacje Nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 3 oraz o unieważnieniu cz. 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.13.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacje Nr 2RRG.271.13.2013 - Dostawa: Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza
 
Do pobrania:

1. Modyfikacje do SIWZ-2

________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.13.2013                                             Świlcza, dn. 16.05.2013 r.

pismo:  114/R-RRG-ED/2013

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 7 maja 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 179914-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 20 maja 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 10 i 15 maja 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania z dnia 10 maja 2013 r.

Pytanie nr 1

Zamawiający w załączniku nr 1 – formularz oferty, podał stawkę VAT dla poszczególnych pozycji dla danych części postępowania przetargowego. Uprzejmie prosimy o podanie, które pozycje z załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług określają przedmiot zamówienia w następujących pozycjach:

- część 1 – wspornik pod rozpierak kolumnowy, zestaw łańcuchów, przenośny system oświetleniowy pola akcji, pływający smok ssawny z ruchomą głowicą

- część 3 – turbopompa

Zgodnie z art. 41 ust. 10 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ,,u.p.t.u.”, stawkę podatku 8% stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem  nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku dla wyżej wymienionego sprzętu winna wynosić 8%, tj.:

dot. części 1

1)    wspornik pod rozpierak kolumnowy i zestaw łańcuchów – poz. 131 pkt 3 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług: „Sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy”,

2)    przenośny system oświetleniowy pola akcji - poz. 134 pkt 4 załącznika nr 3 do ustawy
o podatku od towarów i usług: „Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych”,

3)    pływający smok ssawny z ruchomą głowicą - poz. 131 pkt 10 załącznika nr 3 do ustawy
o podatku od towarów i usług: „Węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące;

dot. części 3

turbopompa – poz. 131 pkt 16 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług „Pompy i autopompy pożarnicze”;

Ponadto w rozdziale 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Opis sposobu obliczenia ceny”, dodaje się pkt 12.2a w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT na zamawiany sprzęt o następującym brzmieniu:

„Sprzęt ratowniczo – pożarniczy objęty 8% stawką VAT jest uwzględniony
w załączniku nr 3 poz. 131-134 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 8% towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej – ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 25 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578”.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga, aby prądownica wodna opisana w części 1 SIWZ, posiadała aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Niniejszym informujemy, że świadectwo dopuszczenia na w/w prądownicę było ważne do marca 2013 i obecnie odbywa się proces przedłużenia ważności świadectwa dopuszczenia. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza w dalszym ciągu zaoferowanie tej prądownicy? Chcielibyśmy nadmienić, iż żadna inna prądownica nie spełni wymagań Zamawiającego opisanych w SIWZ, nie ma innej prądownicy  o równoważnych parametrach.

Odpowiedź:

W związku z tym, że świadectwo dopuszczenia CNBOP jest wymagane dla  prądownicy, Zamawiający odstępuje od żądania prądownicy wodnej o takich parametrach jak w poz. 8 dla części nr 1, natomiast należy wycenić prowadnicę wodną jak w poz. 3 dla części 2 „Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie’. W związku z powyższym poz.  8 części nr 1 pn. Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Świlczy otrzymuje nowe brzmienie:

Prądownica wodna - 1 szt.:

Prądownica powinna być wyposażona w odporny na uderzenia i powlekany pyszczek,

wybór wydajności z możliwością podawania różnych typów strumieni gaśniczych

regulacja strumienia wraz ze zintegrowanym znacznikiem. Strumień 45° (wskaźnik na godzinie 12) do łatwego wykrycia podczas prac w rękawicach ochronnych.

Nasada Stożkowa  52

Regulowana wydajność [l/min] dla ciśnienia 6 bar: od 130 do 400

Całkowita regulacja strumienia w zakresie 100o pomiędzy strumieniem zwartym a mgłowym

Długość (bez nasady) max. 28 cm

Waga (bez nasady) max. 2,2kg

Regulowana wydajność [l/min]  -  od 45 do 400

Minimalny zasięg strumienia 6bar -  40 m

Prąd wody zwarty, rozproszony i mgłowy

Prowadnica musi posiadać świadectwo CNBOP

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga, aby zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów (część 2) posiadał świadectwo dopuszczenia CNBOP. Niniejszym informujemy, że w/w zestaw nie posiada świadectwa dopuszczenia. Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania świadectwa dopuszczenia CNBOP przez w/w zestaw?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania świadectwa dopuszczenia CNBOP na w/w zestaw.

Pytanie nr 4

Wnosimy, aby Zamawiający wymagał dołączenia do oferty przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym kart katalogowych oferowanego sprzętu na potwierdzenie spełnienia wymagań parametrów technicznych. Aktualnie SIWZ nie zawiera takiego wymogu co powoduje, iż Zamawiający nie ma możliwości oceny merytorycznej złożonych ofert przez Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert podania kart katalogowych oferowanego sprzętu na potwierdzenie spełnienia wymagań parametrów technicznych. Natomiast Zamawiający żąda złożenia potwierdzenia spełnienia wymogów Zamawiającego przy sporządzaniu wyceny zaoferowanego sprzętu – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (kol. 4). Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogów Zamawiającego
w zakresie parametrów technicznych zaoferowanego sprzętu nastąpi wraz z dostawą przedmiotu umowy;

Pytanie z dnia 15 maja 2013 r.

Witam, jestem zainteresowany złożeniem oferty w ogłoszonym przez państwa przetargu "RRG.271.13.2013 - Dostawa: Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza".

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie następującej kwestii:
W SIWZ znajdują się takie pozycje jak np.: Turbopompa czy też Pływający smok ssawny
z ruchomą głowicą. Żadne z wymienionych sprzętów nie posiada aktualnego świadectwa dopuszczenia wydanego przez jednostkę badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej, wskazaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych(Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego).

Dodatkowo w punkcie 3.4.7 SIWZ znajduje się następująca informacja:
"ZAMAWIAJĄCY odmówi przyjęcia przedmiotu umowy, jeśli nie będzie on odpowiadał opisowi zawartemu w złożonej ofercie wraz z załącznikami lub nie będzie posiadał wymaganych świadectw dopuszczenia wyrobów do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej."
Oznacza to, że nie jest możliwe spełnienie warunków określonych w SIWZ - zamawiający może odmówić przyjęcie przedmiotu umowy od kogokolwiek kto wygra przetarg gdyż nie jest on w stanie dostarczyć wymaganego świadectwa dopuszczenia np. dla turbopompy.
Innym problemem jest brak możliwości użytkowania ww sprzętu przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (a takimi są właśnie Ochotnicze Straże Pożarne dla których zamawiany jest ten sprzęt ) pod groźbą sankcji karnych. I tu pojawia się kolejna nieścisłość: zakup sprzętu dla jednostki, która nie może tego sprzętu używać.

Proszę o wyjaśnienie powyższych problemów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że świadectwa CNBOP są wymagane tylko dla takiego sprzętu, gdzie pod opisem danego sprzętu znajduje się informacja, że zamawiany sprzęt musi posiadać świadectwo CNBOP. W przypadku turbopompy oraz pływającego smoka ssawnego z ruchomą głowicą, takie świadectwo nie jest wymagane.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-05-16 12:40:27


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech