18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 3 oraz o unieważnieniu cz. 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.13.2013 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 3 oraz o unieważnieniu cz. 2RRG.271.13.2013 - Dostawa: Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.13.2013                                          Świlcza, dn. 29.05.2013 r.

pismo:  137/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 7 maja 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 179914-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 maja 2013 r. o godz. 10:15.

1)    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części nr 1

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że dla części nr 1 - Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

P.P.U.H. „SUPRON 1” Sp.j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 3

z ceną brutto 21 994,20 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy);

Wybrana oferta nr 2 jest jedyną ważną ofertą złożoną dla części nr 1. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

2)    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr 2

Działając na podst. art. 93 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina  Świlcza unieważnia postępowanie dla części nr 2, tj. „Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie”

Postępowanie dla części nr 2 zostało unieważniono na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ponieważ cena jedynej, złożonej dla tej części zamówienia oferty przez
P.P.U.H. „SUPRON 1” Sp.j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 3 z ceną brutto 31 239,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

3)    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części nr 3

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że dla części nr 3 - Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Sp.j.

adres: 39-300 Mielec, ul. Drzewieckiego 1

z ceną brutto 21 058,20 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych
i dwadzieścia groszy);

Wybrana oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która otrzymała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Jest to oferta z najniższą ceną. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

4)    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia:

dla całości zamówienia: 64 445,16 zł brutto

dla poszczególnych części zamówienia:

Numer części

Nazwa części

zł brutto

1

Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy

21 568,68 zł

2

Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

21 439,08 zł

3

Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach

21 437,40 zł

 

5)    Zbiorcze zestawienie ofert:

 W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

 

 

Część nr 1

Część nr 2

Część nr 3

1

P.P.H. „PROF – BEH” Roman Jaworski

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Hutnicza 1

22 115,60 zł

xxxxxx

xxxxxx

2

P.P.U.H. „SUPRON 1” Sp.j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 3

21 994,20 zł

31 239,00 zł

28 993,20 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BIBMOT BIK Sp.j.

39-300 Mielec, ul. Drzewieckiego 1

xxxxxx

xxxxxx

21 058,20 zł

 

6)    Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 1

Suma punktów

1

odrzucona

xxxxx

2

                                  21 994,20

                              ------------------- x 100 %

                                  21 994,20

100,0000

3

xxxxx

xxxxx

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 2

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

2

31 239,00

          ----------------- x 100

31 239,00

100,0000

3

xxxxx

xxxxx

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 3

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

2

                    21 058,20

                  ------------------- x 100 %

                    28 993,20

72,6315

3

                    21 058,20

                  ------------------- x 100 %

                    21 058,20

100,0000

 

7)    Liczba ofert odrzuconych: 1

P.P.H. „PROF – BEH” Roman Jaworski

adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Hutnicza 1

Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Parametry zaoferowanej prądownicy wodnej nie spełniają wymogów wprowadzonych zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 16 maja 2013 r. Zatem zaoferowany sprzęt nie spełnia wymagań Zamawiającego.

8)    Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania:  0

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-05-29 14:52:41


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech