18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.6.2013 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaRRG.271.6.2013 - Roboty budowlane: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo - rekreacyjnej
 

Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=120726&rok=2013-03-27
________________________________________________________________________

Świlcza: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą - podstawą bazy sportowo - rekreacyjnej
Numer ogłoszenia: 120726 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52356 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą - podstawą bazy sportowo - rekreacyjnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą - podstawą bazy sportowo - rekreacyjnej w zakresie: 1) rozbiórka budynku oczyszczalni - obiekt parterowy, niepodpiwniczony, długość: ~9,78 m, szerokość; ~8,29 m, wysokość: ~5,80 m, powierzchnia zabudowy: ~81,07 m2, kubatura: ~461,7 m3, 2) rozbiórka elementów sieci kanalizacyjnej kolidującej z projektowanym boiskiem, 3) przebudowa kanalizacji sanitarnej, 4) wykonanie kanalizacji deszczowej, 5) wykonanie boiska piłkarskiego poprzez wykonanie: a) robót ziemnych przygotowawczych, b) podbudowy z tłucznia pod nawierzchnię bieżni, c) odwodnienia boiska piłkarskiego, d) okrawężnikowania bieżni i boiska, e) nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego, f) wyposażenia boiska.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.24-2, 45.11.11.00-9, 45.11.13.00-1, 45.23.13.00-8, 45.11.21.00-6, 45.23.11.00-6, 45.26.22.00-3, 45.11.20.00-5, 45.11.12.40-2, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze LSR, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Trygon - Rozwój i Innowacja.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz 36-130, Zielonka 39A, 36-130 Raniżów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 651720,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 497707,20

  • Oferta z najniższą ceną: 497707,20 / Oferta z najwyższą ceną: 696799,00

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-03-27 10:15:43


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech