18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.5.2013 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia



RRG.271.5.2013 - Roboty budowlane: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie
 

Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=116724&rok=2013-03-25
________________________________________________________________________

Świlcza: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie
Numer ogłoszenia: 116724 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44928 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie w zakresie: 1) demontaż starych instalacji wod-kan. i elektrycznych, 2) rozbiórka elementów do przebudowy, 3) wykonanie robót murarskich i tynkarskich, 4) remont posadzek, 5) wymiana stolarki drzwiowej, 6) założenie nowej instalacji wod.-kan., 7) montaż opraw oświetleniowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.11.11.00-9, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.21.20-1, 45.42.10.00-4, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Trygon - Rozwój i Innowacja.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 27.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Budowlano-Handlowa RAK Spółka Jawna, ul. Dębicka 107, 35-213 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48750,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 41071,66

  • Oferta z najniższą ceną: 41071,66 / Oferta z najwyższą ceną: 79904,77

  • Waluta: PLN.



Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-03-25 12:47:39


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech