18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: GOPS.271.2.2012 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaGOPS.271.2.2012 - Usługi - Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach1), 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli ...
 

Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2194&rok=2013-01-02
________________________________________________________________________

Świlcza: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2013
Numer ogłoszenia: 2194 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 467472 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8560338, 017 8670145, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach (objęta dowozem tylko w okresie 2.01.2013 do 30.06.2013 r.), 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2013 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Odbiór termosów z żywnością ze stołówki Przedszkola w Bratkowicach do: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli, Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej w godz. 7.45 do 8.15, w tym: przeniesienie termosów ze stołówki w Przedszkolu w Bratkowicach, załadowanie termosów do samochodu, którym Wykonawca będzie rozwoził termosy. 2. Dowóz termosów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli oraz Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej najpóźniej do godz. 9.00 w tym: dowóz termosów, transport termosów od samochodu do stołówki. 3. Odbiór termosów z żywnością ze stołówki Zespołu Szkół w Trzcianie do: Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w godz. 9.00 do 9.15, w tym: przeniesienie termosów ze stołówki w Zespole Szkół w Trzcianie, załadowanie termosów do samochodu, którym Wykonawca będzie rozwoził termosy. 4. Dowóz termosów do Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej najpóźniej do godz. 9.45 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce najpóźniej do godz. 10.15 w tym: dowóz termosów, transport termosów od samochodu do stołówki. 5. Uzyskanie w formie pisemnej potwierdzenia zawierającego datę i pieczęć szkoły oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce od osoby odbierającej termosy z żywnością i przekazującej puste termosy z dnia poprzedniego. 6.Odbiór pustych termosów z dnia poprzedniego ze wszystkich szkół i Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, w tym: odebranie termosów, ich transport ze stołówek poszczególnych szkół i Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do samochodu, załadunek na samochód. 7. Dowóz pustych termosów z dnia poprzedniego ze Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do stołówki Zespołu Szkół w Trzcianie, w tym: rozładunek termosów, dostarczenie ich do stołówki w Zespole Szkół w Trzcianie najpóźniej do godz. 10.40 . 8. Dowóz pustych termosów z dnia poprzedniego ze szkół do stołówki Przedszkola w Bratkowicach, w tym rozładunek termosów, dostarczenie ich do stołówki w Przedszkolu w Bratkowicach, najpóźniej do godz. 11.00. 9. Wykonawca będzie dowoził termosy o pojemności od min. 10 litrów do max. 20 litrów po 2-3 termosy dziennie do każdej szkoły i ŚDS-u. Termosy są własnością poszczególnych szkół i ŚDS -u w Woliczce. 10. Termosy są opisane i szczelnie zamknięte, w nich będzie gorący obiad (zupa lub drugie danie). 11.Termin realizacji od 2 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Dowóz termosów odbywać się będzie codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dla szkół okresu wakacji i dni wolnych wskazanych przez daną szkołę, a dla Środowiskowego Domu Pomocy w Woliczce wyłączając okres dwutygodniowej przerwy, o której Wykonawca zostanie wcześniej poinformowany. Dowóz termosów nie będzie odbywał się w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Transportowe Józef Orzech, Bratkowice 536, 36-055 Bratkowice, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18624,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 19094,46

  • Oferta z najniższą ceną: 19094,46 / Oferta z najwyższą ceną: 19094,46

  • Waluta: PLN.

 

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-01-02 14:49:11


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech