18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: GOPS.271.2.2012 :: Ogłoszenie o zamówieniuGOPS.271.2.2012 - Usługi - Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach1), 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli ...
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=467472&rok=2012-11-22
________________________________________________________________________

Świlcza: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2013
Numer ogłoszenia: 467472 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8560338, 017 8670145, faks 017 8670157.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach (objęta dowozem tylko w okresie 2.01.2013 do 30.06.2013 r.), 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2013 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Odbiór termosów z żywnością ze stołówki Przedszkola w Bratkowicach do: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli, Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej w godz. 7.45 do 8.15, w tym: przeniesienie termosów ze stołówki w Przedszkolu w Bratkowicach, załadowanie termosów do samochodu, którym Wykonawca będzie rozwoził termosy. 2. Dowóz termosów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli oraz Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej najpóźniej do godz. 9.00 w tym: dowóz termosów, transport termosów od samochodu do stołówki. 3. Odbiór termosów z żywnością ze stołówki Zespołu Szkół w Trzcianie do: Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w godz. 9.00 do 9.15, w tym: przeniesienie termosów ze stołówki w Zespole Szkół w Trzcianie, załadowanie termosów do samochodu, którym Wykonawca będzie rozwoził termosy. 4. Dowóz termosów do Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej najpóźniej do godz. 9.45 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce najpóźniej do godz. 10.15 w tym: dowóz termosów, transport termosów od samochodu do stołówki. 5. Uzyskanie w formie pisemnej potwierdzenia zawierającego datę i pieczęć szkoły oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce od osoby odbierającej termosy z żywnością i przekazującej puste termosy z dnia poprzedniego. 6.Odbiór pustych termosów z dnia poprzedniego ze wszystkich szkół i Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, w tym: odebranie termosów, ich transport ze stołówek poszczególnych szkół i Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do samochodu, załadunek na samochód. 7. Dowóz pustych termosów z dnia poprzedniego ze Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do stołówki Zespołu Szkół w Trzcianie, w tym: rozładunek termosów, dostarczenie ich do stołówki w Zespole Szkół w Trzcianie najpóźniej do godz. 10.40 . 8. Dowóz pustych termosów z dnia poprzedniego ze szkół do stołówki Przedszkola w Bratkowicach, w tym rozładunek termosów, dostarczenie ich do stołówki w Przedszkolu w Bratkowicach, najpóźniej do godz. 11.00. 9. Wykonawca będzie dowoził termosy o pojemności od min. 10 litrów do max. 20 litrów po 2-3 termosy dziennie do każdej szkoły i ŚDS-u. Termosy są własnością poszczególnych szkół i ŚDS -u w Woliczce. 10. Termosy są opisane i szczelnie zamknięte, w nich będzie gorący obiad (zupa lub drugie danie). 11.Termin realizacji od 2 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Dowóz termosów odbywać się będzie codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dla szkół okresu wakacji i dni wolnych wskazanych przez daną szkołę, a dla Środowiskowego Domu Pomocy w Woliczce wyłączając okres dwutygodniowej przerwy, o której Wykonawca zostanie wcześniej poinformowany. Dowóz termosów nie będzie odbywał się w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy. 12. Pojazd musi spełniać wymagania sanitarne do przewozu termosów z żywnością zgodnie z art. 59 ust. 1 Dział IV, Rozdział 1 oraz art. 61 i art. 63 ust. 1 Dział IV, Rozdział 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914) potwierdzone np. decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 13. Zapewnienie samochodu, kierowcy, paliwa, ubezpieczenia samochodu należy do obowiązków wykonawcy usług. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu termosy na czas transportu. 14. Szacunkowa liczba kilometrów dzienna przy pełnej trasie wynosi: a) w okresie od 2.01.2013 do 30.06.2013 r. - 39,40 km, b) w okresie od 1.09.2013 r. do 31.12.2013 r. - 38,20 km. Liczba kilometrów w okresie dowozu tylko do ŚDS w Woliczce: 8 km. 15. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany długości trasy w trakcie roku z uwagi na fakt zmiany ilości szkół, do których będą dowożone termosy po decyzji Rady Gminy Świlcza..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających udzielonych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ). Zamówienia uzupełniające będą udzielane po wystąpieniu następujących okoliczności: 1) gdy zajdzie potrzeba wykonania usługi tego samego rodzaju jak przedmiot niniejszego postępowania, 2) gdy zamówienia uzupełniające będą dotyczyły przewozu termosów z żywnością. Zamówienia uzupełniające: 1) będą udzielane temu samemu wykonawcy, z którym będzie zawarta umowa na wykonanie zamówienia niniejszego postępowania, 2) będą udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 3) nie przekroczą 50% wartości zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, 4) będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania uprawnień jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania uprawnień jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże, że dysponuje min. 1 (słownie: jednym) pojazdem do przewozu termosów w zakresie określonym w niniejszym przetargu. Pojazd musi spełniać wymagania sanitarne do przewozu termosów z żywnością zgodnie z art. 59 ust. 1 Dział IV, Rozdział 1 oraz art. 61 i art. 63 ust. 1 Dział IV, Rozdział 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914) potwierdzone np. decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj.: 1) wykazu narzędzi, dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej siwz, 2) dokumentu potwierdzającego, że wykazany pojazd spełnia wymagania sanitarne do przewozu termosów z żywnością zgodnie z art. 59 ust. 1 Dział IV, Rozdział 1 oraz art. 61 i art. 63 ust. 1 Dział IV, Rozdział 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914), np. decyzja wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 3) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje min. 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania wykazanym samochodem do transportu termosów w zakresie określonym w niniejszym przetargu. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj. 1) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej siwz; 2) złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej siwz ; 3) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) dokument potwierdzający, że pojazd spełnia wymagania sanitarne do przewozu termosów z żywnością zgodnie z art. 59 ust. 1 Dział IV, Rozdział 1 oraz art. 61 i art. 63 ust. 1 Dział IV, Rozdział 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914), np. decyzja wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 2) zakres dla podwykonawców - jeśli dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana wysokości ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swilcza.i-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 12 na I piętrze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 12 na I piętrze...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-11-22 16:30:33


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech