18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
¦DS.271.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcze¶niejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: ¦DS.271.1.2012 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia¦DS.271.1.2012 - Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2013 roku
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=529430&rok=2012-12-28
________________________________________________________________________

Trzciana: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2013 roku
Numer ogłoszenia: 529430 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi±zkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 432924 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

I. 1) NAZWA I ADRES: ¦rodowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, Woliczka 64, 36-071 Trzciana, woj. podkarpackie, tel. 17 8560-994, faks 17 8560-994.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Administracja samorz±dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2013 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Okre¶lenie przedmiotu zamówienia: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2013 roku. 1. Transport, tj. przywiezienie z terenu Gminy ¦wilcza oraz przyległych miejscowo¶ci, tj. z pod domów zamieszkania do ¦DS w Woliczce i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników ¦DS. 2. Uczestnicy ¦DS w Woliczce mieszkaj± w miejscowo¶ciach: Woliczka, Trzciana, D±browa, Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Rudna Wielka, Mrowla, ¦wilcza, Bzianka, Rzeszów (województwo podkarpackie). 3. Liczba osób dowożonych na jednej trasie - do 17 osób. 4. Szacunkowa liczba dni dowozu 238 dni roboczych. 5. Szacunkowa dzienna ¶rednia liczba kilometrów: minimalnie 140 km, maksymalnie 180 km. 6. ¦rodowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób. 7. Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 7.30 - 10.00, odwożenie w godz. 13.15-15.30. 8. Uczestnikami ¦DS Woliczka s± osoby niepełnosprawne, w tym również na wózkach inwalidzkich. 9. Przewóz osób musi być dokonany ¶rodkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniaj±cych wymogi w/w zakresie oraz posiadaj±cym niezbędne ubezpieczenie i możliwo¶ć poruszania się i zawracania po w±skich drogach lokalnych. 10. Przewóz osób do ¦DS w Woliczce winien odbywać się wg programu: 1. Dowożenie I trasa Wyjazd z ¦DS w Woliczce o godz. 7.30, Trzciana, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka, ¦wilcza, powrót do ¦DS w Woliczce godz. 8.30. II trasa Wyjazd z ¦DS w Woliczce godz. 8.35 Trzciana, D±browa, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka, Rzeszów, powrót do ¦DS w Woliczce godz. 9.30. III trasa (w zależno¶ci od potrzeby Zamawiaj±cego) Wyjazd z ¦DS w Woliczce godz. 9.35 do ¦wilczy i powrót do ¦DS w Woliczce godz. 10.00. 2. Odwożenie I trasa Wyjazd z ¦DS w Woliczce godz. 13.15 Trzciana, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka, powrót do ¦DS w Woliczce godz. 14.15. II trasa Wyjazd z ¦DS w Woliczce 14.15 Trzciana, D±browa, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka, Rzeszów, powrót do ¦DS w Woliczce 15.05. III trasa (w zależno¶ci od potrzeby Zamawiaj±cego) Wyjazd z ¦DS w Woliczce godz. 15.05 do ¦wilczy i powrót do ¦DS w Woliczce godz. 15.30..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków Andrzej Bujak, Trzęsówka 12, 36-106 Trzęsówka, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto¶ć zamówienia (bez VAT): 74113,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZˇ I NAJWYŻSZˇ CENˇ

  • Cena wybranej oferty: 80110,80

  • Oferta z najniższ± cen±: 80110,80 / Oferta z najwyższ± cen±: 97675,20

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-12-28 08:50:17


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech