18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: ŚDS.271.1.2012 :: Ogłoszenie o zamówieniuŚDS.271.1.2012 - Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2013 roku
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=432924&rok=2012-11-05
________________________________________________________________________

Trzciana: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2013 roku
Numer ogłoszenia: 432924 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce , Woliczka 64, 36-071 Trzciana, woj. podkarpackie, tel. 17 8560-994, faks 17 8560-994.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2013 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2013 roku. 1. Transport, tj. przywiezienie z terenu Gminy Świlcza oraz przyległych miejscowości, tj. z pod domów zamieszkania do ŚDS w Woliczce i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników ŚDS. 2. Uczestnicy ŚDS w Woliczce mieszkają w miejscowościach: Woliczka, Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Rudna Wielka, Mrowla, Świlcza, Bzianka, Rzeszów (województwo podkarpackie). 3. Liczba osób dowożonych na jednej trasie - do 17 osób. 4. Szacunkowa liczba dni dowozu 238 dni roboczych. 5. Szacunkowa dzienna średnia liczba kilometrów: minimalnie 140 km, maksymalnie 180 km. 6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób. 7. Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 7.30 - 10.00, odwożenie w godz. 13.15-15.30. 8. Uczestnikami ŚDS Woliczka są osoby niepełnosprawne, w tym również na wózkach inwalidzkich. 9. Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniających wymogi w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych. 10. Przewóz osób do ŚDS w Woliczce winien odbywać się wg programu: 1. Dowożenie I trasa Wyjazd z ŚDS w Woliczce o godz. 7.30, Trzciana, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka, Świlcza, powrót do ŚDS w Woliczce godz. 8.30. II trasa Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 8.35 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka, Rzeszów, powrót do ŚDS w Woliczce godz. 9.30. III trasa (w zależności od potrzeby Zamawiającego) Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 9.35 do Świlczy i powrót do ŚDS w Woliczce godz. 10.00. 2. Odwożenie I trasa Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 13.15 Trzciana, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka, powrót do ŚDS w Woliczce godz. 14.15. II trasa Wyjazd z ŚDS w Woliczce 14.15 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka, Rzeszów, powrót do ŚDS w Woliczce 15.05. III trasa (w zależności od potrzeby Zamawiającego) Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 15.05 do Świlczy i powrót do ŚDS w Woliczce godz. 15.30. Trasy i godziny przewozu osób oraz liczba przewożonych osób mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeby Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu Wykonawcę przez Zamawiającego. 11. Zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług. 12. W przypadku nie wykonania usługi przez wykonawcę w uzgodnionym terminie wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawcy zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi. 13. W przypadku awarii środka transportu, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy. 14. Transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce nie będą dowożeni. W czasie wakacji dopuszcza się przerwę wakacyjną, trwającą 12 kolejnych dni roboczych o której Wykonawca zostanie wcześniej poinformowany, w czasie której uczestnicy nie będą dowożeni. 15. Wykonawca musi mieć do dyspozycji samochód (samochody) do przewożenia osób w zakresie określonym w pkt. 3 ppkt 1, 3 i 8 niniejszej specyfikacji. 16. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy: a) w samochodzie musi być miejsce dla opiekuna, b) cena musi pokryć koszty dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających udzielonych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ). Zamówienia uzupełniające będą udzielane po wystąpieniu następujących okoliczności: 1) gdy zajdzie potrzeba wykonania usługi tego samego rodzaju jak przedmiot niniejszego postępowania, 2) gdy zamówienia uzupełniające będą dotyczyły przewozu osób niepełnosprawnych. Zamówienia uzupełniające: 1) będą udzielane temu samemu wykonawcy, z którym będzie zawarta umowa na wykonanie zamówienia niniejszego postępowania, 2) będą udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 3) nie przekroczą 50% wartości zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, 4) będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wymagane wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert! Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w pok. nr 5 Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce (pokój kierownika) a kopię wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek(nie w kasie ŚDS): Nr 70 9159 1023 2005 5002 3121 0001 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp., Oddział w Świlczy. Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w pok. nr 5 Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce (pokój kierownika). Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium. 8.2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw; 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.2, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zmawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień, tj. Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania uprawnień jeżeli złoży dokument potwierdzający, że wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń tj. 1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże, że dysponuje min. 1 samochodem do przewożenia osób w zakresie określonym w niniejszym przetargu. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj. 1) wykazu narzędzi, dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 7 siwz, 2) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania wykazanym samochodem do przewożenia osób w zakresie określonym w niniejszym przetargu. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj. 1) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz; 2) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zakres dla podwykonawców - jeśli dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana wysokości ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swilcza.i-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, 36-071 Trzciana, Woliczka 64, pokój nr 5 na parterze budynku (pokój kierownika).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, 36-071 Trzciana, Woliczka 64, pokój nr 5 na parterze budynku (pokój kierownika).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 16:10:37


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech