18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.32.2012 :: Ogłoszenie o zamówieniuRRG.271.32.2012 - Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013 – 2014
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=440228&rok=2012-11-08
________________________________________________________________________

Świlcza: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013-2014
Numer ogłoszenia: 440228 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza , Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013-2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013-2014 Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Świlcza przez okres: od 1 stycznia 2013 r. - do 31 grudnia 2014 roku: 1) prowadzenie rachunków bankowych (łącznie do 53 rachunków): - bieżącego, - pomocniczych, - depozytowych, - funduszowych, dla każdej z następujących jednostek: - Urzędu Gminy w Świlczy, - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, - Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, - Zespołu Szkół w Bratkowicach, - Zespołu Szkół w Dąbrowie, - Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, - Zespołu Szkół w Świlczy, - Zespołu Szkół w Trzcianie, - Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli, - Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, - Przedszkola Publicznego w Świlczy, - Przedszkola Publicznego w Trzcianie, - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, oraz nowo otwieranych jednostek i ich rachunków; 2) realizację wypłat: - czeków gotówkowych (około 2 214 111,00 zł rocznie), 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe (w przewidywalnej ilości około 3 220 operacji rocznie), 4) realizację przelewów w ramach jednego banku (przewidywana ilość około 10 725 operacji rocznie), 5) realizację przelewów do innych banków (około 21 240 operacji rocznie), 6) potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (sporządzenie wyciągów w ilości według potrzeb Zamawiającego), 7) możliwość umieszczenia wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych (w tym również typu overnight). Oprocentowanie środków (w tym również typu overnight) oparte na stawce WIBID 1M, pomniejszonej o marżę banku w wysokości ........... %, 8) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 50 000,00 zł, 9) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu określonego corocznie uchwałami Rady Gminy w Świlczy (limit ustalony na rok 2012 wynosi 1 000 000,00 zł). Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości .... %, 10) prowadzenie usług bankowości elektronicznej umożliwiającej dokonywanie operacji drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego, 11) obsługa upoważnionych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w placówce Wykonawcy poza kolejnością - w zakresie załatwiania spraw związanych z obsługą bankową w dni robocze w godzinach: od 7:30 do 14:30, 12) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240); Dodatkowe wymagania: - Wykonawca zaoferuje pełną obsługę bankową w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z obsługą gotówkową na żądanie, tj. dostarczeniem gotówki do kasy Urzędu Gminy i odbiorem gotówki z kasy Urzędu Gminy, na telefoniczne zgłoszenie, w dniu zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu, - Wykonawca umożliwi korzystanie przez Gminę ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień, tj. Wykonawca musi być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania uprawnień jeżeli złoży dokument potwierdzający, że jest bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj. 1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), 2) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 10
 • 2 - realizacja przelewów w obrębie banku za cenę w ... zł od 1 sztuki przelewu - 20
 • 3 - realizacja przelewów do innych banków za cenę w .. zł od 1 sztuki przelewu - 15
 • 4 - prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe za cenę ... % wpłaconej kwoty - 20
 • 5 - prowizja od wypłat czeków gotowkowych z rachunków bankowych za cenę ...% od pobieranej kwoty - 10
 • 6 - oprocentowanie środków na rachunkach w ...% (WIBID 1M-marża banku) przyjąć stawkę WIBID 1M na dzień 13 listopada 2012 roku - 10
 • 7 - oprocentowanie lokat typu overnight ... % (WIBID 1M-marża banku) przyjąć stawkę WIBID 1M na dzień 13 listopada 2012 roku - 10
 • 8 - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ... % (WIBOR 1M+marża banku) przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień 13 listopada 2012 roku - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swilcza.i-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 na parterze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-11-08 15:41:39


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech