18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: PrzBr.271.1.2012 :: Zawiadomienie o wyborze ofertyPrzBr.271.1.2012 - Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
 
_____________________________________________________________________________

PrzBr.271.1.2012                                                                          Bratkowice, dn. 17.09.2012 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

O   W Y B O R Z E   O F E R T Y  

 

Zamawiający: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bratkowicach

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 183127-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3.09.2012 r.,

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bratkowicach informuje, że wybrano oferty najkorzystniejsze.

1)

Część nr 1 – mięso, drób i przetwory

Wybrano ofertę złożoną przez F.H.U. „RES-SMAK” Tadeusz Olko, 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46z ceną brutto:  37 377,50 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez F.H.U. „RES-SMAK”, 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta najkorzystniejsza nie podlega odrzuceniu.

Cena z oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Część nr 2 – pieczywo

Wybrano ofertę złożoną przez P.W. „GREMEX”, Grzegorz Bednarz, 36-071 Trzciana 268B z ceną brutto:  6 708,70 (słownie: sześć tysięcy siedemset osiem złotych
i siedemdziesiąt groszy).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez P.W. „GREMEX”, Grzegorz Bednarz, 36-071 Trzciana 268B jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta najkorzystniejsza nie podlega odrzuceniu.

 

Cena z oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Część nr 3 – mrożonki

Wybrano ofertę złożoną przez Hurtownię „WIDAN” Export – Import, mgr inż. Danuta Malczyńska, 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 56 B z ceną brutto:  10 661,81 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Hurtownię „WIDAN” Export – Import, mgr inż. Danuta Malczyńska, 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 56 B jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta najkorzystniejsza nie podlega odrzuceniu.

Cena z oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Część nr 4  - nabiał, jaja, mleko

Wybrano ofertę złożoną przez WIDAMID” Sp. z o.o., 37-100 Łańcut, ul. Składowa 2
z ceną brutto: 59 086,20
(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy).

Uzasadnienie wyboru:                     

Oferta złożona przez WIDAMID” Sp. z o.o., 37-100 Łańcut, ul. Składowa 2  jest jedyną ofertą złożoną dla części nr 4. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta najkorzystniejsza nie podlega odrzuceniu.

Cena z oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Część nr 5 – warzywa i owoce

Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlową „SAD” Z. Drągowska - Gąsior, 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 283 z ceną brutto: 26 158,50  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Firmę Handlową „SAD” Z. Drągowska - Gąsior, 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 283 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr 5. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

 

Część nr 6 - Soki

Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlową „SAD” Z. Drągowska - Gąsior, adres: 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 283 z ceną brutto: 13 279,20  (słownie: trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Firmę Handlową „SAD” Z. Drągowska - Gąsior, 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 283 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr 6. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.

Cena z oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Część nr 7 - różne

Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlową „SAD” Z. Drągowska - Gąsior, adres: 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 283 z ceną brutto: 17 787,65  (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Firmę Handlową „SAD” Z. Drągowska - Gąsior, 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 283 jest jedyną ważną ofertą złożoną dla części nr 7. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.

Cena z oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

 

Część nr 8 - słodycze

Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlową „SAD” Z. Drągowska - Gąsior, adres: 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 283 z ceną brutto: 31 231,65 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Firmę Handlową „SAD” Z. Drągowska - Gąsior, 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 283 jest jedyną ważną ofertą złożoną dla części nr 8. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.

Cena z oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Część nr 9 – obiadowe

Wybrano ofertę złożoną przez  Firmę „ROMIKO”  s.c., Roman Kozak, Anna Krupa – Kozak, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 189 z ceną brutto: 42 340,00  (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Firmę „ROMIKO”  s.c., Roman Kozak, Anna Krupa – Kozak, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 189 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta najkorzystniejsza nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

 

Uzasadnienie wyboru

W terminie złożono łącznie 11 (słownie: jedenaście) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

 

 

 

Cz nr 1

 

Cz nr 2

Cz nr 3

Cz nr 4

Cz nr 5

Cz nr 6

Cz nr 7

Cz nr 8

Cz nr 9

1

P.W. „GREMEX”

Grzegorz Bednarz

adres: 36-071 Trzciana 268B

xxxxx

6 708,70 zł

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

2

Firmę „ROMIKO”  s.c., Roman Kozak, Anna Krupa – Kozak

adres: 35-301 Rzeszów,

ul. Lwowska 189

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

42 340,00 zł

3

F.H.U. „RES-SMAK” Tadeusz Olko

adres: 35-233 Rzeszów,

ul. Lubelska 46

37 377,50 zł

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

4

Hurtownia „WIDAN” Export – Import

mgr inż. Danuta Malczyńska

adres: 37-700 Przemyśl,
ul. Jasińskiego 56 B

xxxxx

xxxxx

10 661,81 zł

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

5

Firma Garmareżyjno – Cateringowa „Gastronomia”

Kawtun Małgorzata

adres: 36-030 Błażowa Dolna 534A

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

42 406,40 zł

6

P.H. „FAMIX”

S. i G. Tarnowscy s.j.,

35-234 Rzeszów,

ul. Trembeckiego 11

xxxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

17 256,01 zł

28 839,43 zł

xxxxx

7

Piekarnia „MARZENIE”

Cecylia Róg

36-071 Trzciana  139 b

xxxxx

7 080,94 zł

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

8

P.H.U. „PRIMA” Hutrownia Artykułów Spożywczych, Mrożonek i Lodów

Edward Bąk

adres: 39-300 Mielec

ul. Głowackiego 27

xxxxx

xxxxx

11 326,00 zł

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

9

F.H. „SAD” Z. Drągowska-Gąsior

36-054 Mrowla, Rudna Wielka 283

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

26 158,50 zł

13 279,20 zł

17 787,65 zł

31 231,65 zł

xxxxx

10

„WIDAMID” Sp. z o.o.

37-100 Łańcut,
ul. Składowa 2

39 610,00 zł

xxxxx

11 712,00 zł

59 086,20 zł

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Xxxxx

11

Piekarnia Wiejska Magda Józef

adres: 36-100 Kolbuszowa

Świerczów 6

xxxxx

11 261,00 zł

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

 

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Są to oferty, które uzyskały  najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 20.

Zestawienie punktacji:

Nr

oferty

Liczba pkt
w kryterium

cena 100%

Liczba pkt
w kryterium

cena 100%

Liczba pkt
w kryterium cena 100%

Liczba pkt
w kryterium cena 100%

Liczba pkt
w kryterium cena 100%

Liczba pkt
w kryterium cena 100%

Liczba pkt
w kryterium cena 100%

Liczba pkt
w kryterium cena 100%

Liczba pkt
w kryterium cena 100%

część nr 1

część nr 2

część nr 3

część nr 4

część nr 5

część nr 6

część nr 7

część nr 8

część nr 9

1

xxxxx

100,0000

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

2

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

100,0000

3

100,0000

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

4

xxxxx

xxxxx

100,0000

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

5

xxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

99,8435

6

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

odrzucona

odrzucona

xxxxx

7

xxxxx

94,7431

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

8

xxxxx

xxxxx

94,1357

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

9

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

xxxxx

10

94,3638

xxxxx

91,0333

100,0000

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

11

xxxxx

odrzucona

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

 

Suma cen z ofert najkorzystniejszych, tj. kwota 244 631,21 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia jeden groszy) nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia.

 

zatwierdził:

Dyrektor Przedszkola

mgr Krystyna KubasInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-09-17 13:55:38


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech