18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.14.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.14.2012 - usługi: Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 832 000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych)
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.14.2012                                   Świlcza, dn. 28.06.2012 r.

pismo: 136/R-RRG-ED/2012

                                   

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 200 000,00 EURO, nazwa zadania:

Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów w  kwocie 2 832 000,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 9 maja 2012 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 148709-2012-PL w dniu 11 maja 2012 r., w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 czerwca 2012 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim,

adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

z ceną całkowitą na dzień złożenia oferty: 1 115 840,15 (słownie: jeden milion sto piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści 15/100),

w tym: oprocentowanie: WIBOR 3-m-ce + marża 1,5 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 1,5%.

Uzasadnienie

Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty, tj. kwota 1 115 840,15 zł (słownie: jeden milion sto piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści 15/100) przewyższa kwotę, którą Zamawiający odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert, tj. kwotę 1 105 221,00 PLN (jeden milion sto pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden 00/100) jednak Zamawiający  może zwiększyć  tę kwotę do ceny z oferty najkorzystniejszej.

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w PLN na dzień złożenia oferty

1

Bank Spółdzielczy

w Głogowie Małopolskim,

adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

1 115 840,15 zł

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena 100%

1

100,0000

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech