18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.14.2012 :: Ogłoszenie o zamówieniuRRG.271.14.2012 - usługi: Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 832 000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych)
 
________________________________________________________________________
11/05/2012 S90 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

PL-Świlcza: Usługi udzielania kredytu

2012/S 90-148709

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Świlcza
Świlcza 168
Osoba do kontaktów: Ewa Dziedzic
36-072 Świlcza
POLSKA
Tel.: +48 178670137
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Faks: +48 178670157

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.swilcza.i-gmina.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 832 000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne

Kod NUTS PL325

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 832 000,00 PLN.
Kredyt zostanie uruchomiony w trzech transzach.
Przewidywany termin wypłaty transz kredytu:
— I transza - do 16.7.2012 r. w kwocie 1 000 000,00 PLN,
— II transza – do 28.9.2012 roku w kwocie 1 000 000,00 PLN,
— III transza – do 13.12.2012 roku w kwocie 832 000,00 PLN.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłaty transz kredytu w innych terminach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w całości.
Spłata kapitału w 12 ratach w okresie od 30.6.2013 r. do 16.12.2018 r.
Waluta kredytu: złoty polski.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 274 957,96 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 16.7.2012. Zakończenie 16.12.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wymagane wadium: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert!
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopię wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek:
Nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003.
Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy.
Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.
Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium.
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw;
2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.2, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zmawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Cenę należy podać zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W ofercie należy podać wysokość jednorazowej prowizji w % (procent) i złotych polskich od kwoty udzielonego kredytu, wysokość odsetek (WIBOR 3M + marża ...%) oraz całkowitą cenę kredytu (cyfrą i słownie). Podana w ofercie cena kredytu musi zawierać wszystkie koszty, które będzie ponosił Zamawiający.
Uwaga:
Dla wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 14 czerwca 2012 r.
W prowizji i odsetkach należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Wysokość prowizji i % marży podanych w ofercie pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
Spłata odsetek od niespłaconej kwoty kredytu: (według wyboru wykonawcy określonego w ofercie) jeden raz w miesiącu, jeden raz na kwartał lub razem ze spłatą raty kapitału.
Zabezpieczenie kredytu w formie weksel in blanco.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w całości.
Spłata kapitału w 12 ratach, w okresie od 30.6.2013 r. do 16.12.2018 r.
Wykorzystanie kredytu do 13.12.2012 r.
Pozostałe warunki szczegółowo określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień, tj. Wykonawca musi być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania uprawnień jeżeli złoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe (tj.Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj.1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia29.8.1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), 2) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI ninie SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4ustawy Pzp. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zawiadamia wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się do wszystkich wykonawców. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zmówienia zostanie wybrana zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Po przez wykonawców ubiegających się wspólnie rozumie się również wspólników spółki cywilnej. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp i wspólne spełniali warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do wykonawców ubiegających się wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany jest dostarczyć do zamawiającego umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1.1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia29.8.1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),
2.1.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2do siwz);
2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1ustawy PZP Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.2.1. oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych. powyższe należy sporządzić wg załącznika nr 3 do siwz;
2.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (załącznik nr 4 do siwz).
2.2.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy zagraniczni:
2.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
2.3.1. pkt 2.2.2 – 2.2.4 i pkt 2.2.6 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
2.3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2.3.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2.3.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie,
2.3.2. pkt 2.2.5. przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8 ustawy Pzp.
2.3.3. Dokumenty o których mowa, o których mowa w pkt 2.3.1.1. i 2.3.1.3. oraz pkt 2.3.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa wpkt 2.3.1.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 2.3.3. stosuje się odpowiednio.
2.3.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić sie do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
2.4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym jak wyżej, tj. w pkt 2.2.
2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.
2.6. Zasoby innych podmiotów.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2.7. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
Dokumenty są składane w formie oryginału (oświadczenia, pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, akich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia30.12.2009r., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
3.1. Formularz oferty.
3.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
3.3. oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.9. (jeżeli jest konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
3.10.zakres dla podwykonawców - jeżeli dotyczy. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
3.11.dowód wniesienia wadium.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z sekcją III.2.1).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zgodnie z sekcją III.2.1).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RRG.271.14.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.6.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.6.2012

Miejscowość:

Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 3 - sala posiedzeń na parterze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wskazany w pkt II.3) termin rozpoczęcia realizacji zamówienia jest to termin wskazany przez Zamawiającegona na potrzeby ogłoszenia, może on ulec zmianie w zależności od czasu trwania procedury przetargowej prowadzącej do zawarcia umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17A
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawca może złożyć odwołanie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościach Zamawiającego, stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli zostało wysłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookoliczności stanowiących podstawę jego wniesienia. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa szczegółowo Dział VI „Środki ochronyprawnej” Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Sekretariat Departamentu Odwołań
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17A
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.5.2012


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-05-11 14:08:04


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech