18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany do SIWZ-1
Wyjaśnienie do SIWZ-1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.17.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Zmiany do SIWZ-1Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2012
 
Do pobrania:
1. Wyjaśnienie SIWZ
Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.17.2012/RRG.271.17.2012_zmiana_1.pdf
________________________________________________________________________
sprawa RRG.271.17.2012                                        Świlcza, dn. 20.06.2012 r.

pismo:  127/R-RRG-ED/2012

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2012

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 198174-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)     

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 6 i 7, pkt 5 - warunki udziału
w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, ppkt 5.1:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

 „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

b)    posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o zakresie rzeczowym nie mniejszym niż opracowanie 250 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie jednego zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj.: 1) wykazu wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, np. referencje; 2) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże że dysponuje min. 1 osobą wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj. 1) wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, 2) złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 3) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

d)    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174)”,

Ø  nowe brzmienie:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

b)    posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże że dysponuje min. 1 osobą wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj. 1) wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, 2) złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 3) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

d)    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174)”;

2)                                                                              

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 8 i 9, pkt 6 - wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ppkt 6.2:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa
w art. 22 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.2.1.    oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

powyższe należy sporządzić wg załącznika nr 2 do niniejszej siwz;

6.2.2.    wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, np. referencje,

Wykonawca ma wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o zakresie rzeczowym nie mniejszym niż opracowanie minimum 250 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie jednego zamówienia.

powyższe należy sporządzić wg załącznika nr 7 do niniejszej siwz;

6.2.3.    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca ma wykazać, że dysponuje minimum 1 osobą wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

powyższe należy sporządzić wg załącznika nr 6 do niniejszej siwz;

6.2.4.    oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

powyższe należy sporządzić wg załącznika nr 5 do niniejszej siwz;

6.2.5.    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ø  nowe brzmienie:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa
w art. 22 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.2.1.    oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

powyższe należy sporządzić wg załącznika nr 2 do niniejszej siwz;

6.2.2.    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca ma wykazać, że dysponuje minimum 1 osobą wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

powyższe należy sporządzić wg załącznika nr 6 do niniejszej siwz;

6.2.3.    oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

powyższe należy sporządzić wg załącznika nr 5 do niniejszej siwz;

6.2.4.    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3)     

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 13 i 14, pkt 10 - opis sposobu przygotowywania ofert, ppkt 10.10:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.17.2012

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz
z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2012

Nie otwierać przed dniem  21 czerwca 2012 r. do godz. 10.15

 

Ø  nowe brzmienie:

Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

 

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.17.2012

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz
z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2012

Nie otwierać przed dniem  28 czerwca 2012 r. do godz. 10.15

 

4)     

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 15, pkt 11 - miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ppkt 11.1 i 11.2:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

11.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  21 czerwca 2012 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 21 czerwca 2012 r. o godz. 10.15.

Ø  nowe brzmienie:

11.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  28 czerwca 2012 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 10.15.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 12:45:47


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech