18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.7.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.7.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku socjalno – technologicznym oczyszczalni ścieków w Świlczy (dz. nr ewid. 839, 949, 950, 952)
 
Zawiadomienie: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.07.2012/RRG.271.7.2012_wyb.pdf
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.7.2012                                                Świlcza, dn. 16.03.2012 r.

pismo:  82/R-RRG-ED/2012

 

Zawiadomienieo

wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku socjalno - technologicznym oczyszczalni ścieków w Świlczy (dz. nr ewid. 839, 949, 950, 952)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 lutego 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41602 - 2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29 lutego 2012 roku o godzinie 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

1)

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Handlowo – Usługowa „WIKI” Aneta Guźda

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 110

z ceną kosztorysową brutto  97 633,75 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 6 (słownie: sześć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Usługowo – Handlowa „AKAR” Grzegorz Piela

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A

139 810,04 zł

2

Firma Handlowo – Usługowa „WIKI” Aneta Guźda

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 110

97 633,75 zł

3

COVER Autoryzowany Przedstawiciel KOLBIS Marcin Mróz

adres: 33-100 Tarnów, ul. Karpacka 1

112 445,46 zł

4

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

97 722,32 zł

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD” T. Szczepański

adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24

121 667,36 zł

6

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMET” Z . Dytko

adres: 36-221 Blizne 218B

116 858,87 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 23.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

69,8332

69,8332

2

100,0000

100,0000

3

odrzucona

xxxxxx

4

99,9094

99,9094

5

80,2465

80,2465

6

83,5485

83,5485

 

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 97 633,75 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech