18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.7.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZRRG.271.7.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku socjalno – technologicznym oczyszczalni ścieków w Świlczy (dz. nr ewid. 839, 949, 950, 952)
 
Do pobrania:
 
1. Wyjaśnienie SIWZ
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.7.2012                                               Świlcza, dn. 15.02.2012 r.

pismo:  40/R-RRG-ED/2012

 

                                                                                             

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku socjalno - technologicznym oczyszczalni ścieków w Świlczy(dz. nr ewid. 839, 949, 950, 952)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 lutego 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41602-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert:  29 lutego 2012 r. o  godz. 10.00.

I)     Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W dniu 13 lutego 2012 roku do Zamawiającego wpłynęły dwie prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących SIWZ pkt 6.5 ust. 4 odnośnie przedłożenia informacji banku – czy warunek tu postawiony dotyczy oferenta, czy Podwykonawcy, z którego zasobów /kierownik robót elektrycznych/ zamierzamy wykorzystać przy wykonaniu zamówienia.

Odpowiedź:

Informacje zawarte w pkt 6.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszą się do Wykonawców, którzy wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) będą polegali na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b cytowanej wyżej ustawy.

W przedmiotowym przetargu Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, powinien przedłożyć - zgodnie z pkt 5.1. ppkt d siwz oraz pkt III.4.1 ogłoszenia o zamówienia, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 140 000,00 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

Wymóg przedłożenia informacji z banku dotyczy sytuacji finansowej Wykonawcy (Oferenta). W przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie jest wymagany.

-----------------------

Treść pytania:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do ceny brutto przedmiotu zamówienia:

a)    pkt 12.10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Cena brutto podana 
w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy”

b)    par. 5 pkt 2 umowy: „Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, … wyjątek – zmiana ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto”.

Prosimy o jednoznaczne rozstrzygnięcie.

Odpowiedź:

Cena brutto podana  w ofercie jest ceną ostateczną i nie będzie podlegać zmianom przez okres obowiązywania umowy.

II)    Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 26 i 27 – §5 ust. 2 projektu umowy:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację (wyjątek – zmiana wysokości ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto);

Ø  nowe brzmienie:

Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 14:25:02


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech