18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.4.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.4.2012 - Roboty budowlane: Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – II etap
 
Zawiadomienie: Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.04.2012/RRG.271.4.2012_wybor_int.pdf
__________________________________________________________________
 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – II etap”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 25 stycznia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 24078-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  21 lutego 2012 r. o godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Instalatorstwo Sanitarne Grzewcze Gazowe, Krzysztof Kluza

adres: 36-100 Kolbuszowa, Bukowiec 100A

z ceną kosztorysową brutto 2 698 311,36 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście złotych i trzydzieści sześć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 8 (słownie: osiem) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o.

adres: 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 30

3 239 107,24 zł

2

Wielobranżowy Zakład „ROLBUD II”

Świzdor Michał, Dyrda Stanisław s.j.

adres: 37-114 Białobrzegi, Budy Łańcuckie 45

2 829 000,00 zł

3

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o.

adres: 37-100 Łańcut, ul. Polna 3a

3 377 235,62 zł

4

„WODROL” S.A.

adres: 35-959 Rzeszów, ul. Handlowa 3

3 026 096,92 zł

5

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAND”  Sp. z o.o.

adres: 36-004 Łąka 417A;

Partner: Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego  17

3 658 632,28 zł

6

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych w Rzeszowie PREiS Sp. z o.o.

adres: 35-506 Rzeszów, ul. Krakowska 154a

2 785 636,49 zł

7

Instalatorstwo Sanitarne Grzewcze Gazowe, Krzysztof Kluza

adres: 36-100 Kolbuszowa, Bukowiec 100A

2 698 311,36 zł

8

Przedsiębiorstwo Robót Wodno – Kanalizacyjnych

„ROKAN” Rość Stanisław

adres: 35-311 Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 6

3 891 392,62 zł

Oferta nr 7 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 26.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

83,3042

83,3042

2

95,3804

95,3804

3

79,8971

79,8971

4

89,1681

89,1681

5

73,7520

73,7520

6

96,8652

96,8652

7

100,0000

100,0000

8

69,3405

69,3405

 

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 2 698 311,36 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście złotych i trzydzieści sześć groszy) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-03-27 11:41:30


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech