18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.3.2011 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.7011.3.2011 - Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej: 1) adaptacji projektu architektoniczno - budowlanego ... 2) opracowanie projektu zagospodarowania terenu ...
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.7011.3.2011                                         Świlcza, dn. 23.02.2012 r.

pismo: 51/R-RRG-ED/12

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość poniżej 14 000,00 euro) na usługę, nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej:

1)    adaptacji projektu architektoniczno - budowlanego zamiennego zespołu boisk sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej,

2)    opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla zespołu boisk „Moje boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej wraz z niezbędnymi opracowaniami.

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 lutego 2012 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 r. o godz. 10.15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

SPORT TECHNIK

Patrycjusz Jabłoński

adres: 03-475 Warszawa, ul. T. Borowskiego 2/223

z ceną ryczałtową brutto 17 343,00 zł  (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „EKOBUD” s.c.

Ewa i Remigiusz Owczarek

adres: 95-061 Dmosin, Dmosin Drugi 89B

34 440,00 zł

2

SPORT TECHNIK

Patrycjusz Jabłoński

adres: 03-475 Warszawa, ul. T. Borowskiego 2/223

17 343,00 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną ryczałtową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronach nr 20 i 21.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

50,3571

50,3571

2

100,0000

100,0000

 

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 17 343,00 zł  (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote) nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech