18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.3.2011 :: Ogłoszenie o zamówieniuRRG.7011.3.2011 - Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej: 1) adaptacji projektu architektoniczno - budowlanego ... 2) opracowanie projektu zagospodarowania terenu ...
 
 
http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.7011.03.2011/RRG.7011.3.2011_ogloszenie.pdf
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.7011.3.2011                                                  Świlcza, dn. 08.02.2012 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

1. Zamawiający:      Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 86 70 100, 86 70 133 faks (17) 86 70 157

 

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 4 pkt 8 Pzp)

 

3. Przedmiot zamówienia:  usługi

(o wartości nie przekraczającej 14 000,00 euro)

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej:

1)   adaptacji projektu architektoniczno - budowlanego zamiennego zespołu boisk sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej,

2)   opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla zespołu boisk „Moje boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej wraz z niezbędnymi opracowaniami

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 (na parterze). 

 

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 15.05.2012 roku

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

7.1      .O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

7.1.1.   spełniać będą następujące warunki, dotyczące: 

a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków określonych  w pkt 5.1.1. niniejszej siwz;

b)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie adaptacji gotowego projektu budowlanego kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj.: 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje; 2) złoży oświadczenie o spełnieniu warunków określonych  w pkt 5.11. niniejszej siwz; (załącznik nr 2 do niniejszej siwz),

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże że dysponuje minimum:

Ø  1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,

Ø  1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

Ø  1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Ø  1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W/w osoby muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów;

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj. 1) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, 2) złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 3) złoży oświadczenie o spełnieniu warunków określonych  w pkt 5.11. niniejszej siwz; (załącznik nr 2 do niniejszej siwz),

d)    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie, że  spełnia  warunki  określone  w pkt 5.1.1. niniejszej siwz;

7.1.2.   nie podlegają wykluczeniu w przypadkach, o których mowa niżej:

a)    Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b)    Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

c)    Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali  oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

d)    osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie al-bo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e)    spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

f)     spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g)    spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzie-lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

i)     podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

8.1      Należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.2     W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków
o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)    oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych  w pkt 5.1.1. niniejszej siwz (załącznik nr 2 do niniejszej siwz),

2)    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 7 do niniejszej siwz),

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie adaptacji gotowego projektu budowlanego kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”;

3)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie  do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do niniejszej siwz),

 

Warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże że dysponuje minimum:

Ø  1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,

Ø  1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

Ø  1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Ø  1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W/w osoby muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów;

4)    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 6 do niniejszej siwz),

8.3.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)    oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa
w pkt. 5.1.2. niniejszej siwz (załącznik nr 3 do niniejszej siwz).

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o pkt 5.1.2. niniejszej siwz, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie pkt  5.1.2. ppkt b niniejszej siwz (załącznik nr 4 do niniejszej siwz).

 

9.  Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

11. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,  oraz okolicznościach, po zaistnieniu których będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamówienia uzupełniające będą udzielane po wystąpieniu następujących   okoliczności: 

1)    gdy zajdzie potrzeba wykonania robót tego samego rodzaju jak przedmiot niniejszego postępowania,

2)    gdy zamówienia uzupełniające będą realizowane na tym samym obiekcie budowlanym.

Zamówienia uzupełniające:

1)    będą udzielane temu samemu wykonawcy, z którym będzie zawarta umowa na wykonanie zamówienia niniejszego postępowania,

2)  będą udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,

3)  będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

12.       Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 17 lutego 2012 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 17 lutego  2012 r. o godz. 10.15.

 

13.         Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech