18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 2
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.12.2017 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRGI.271.12.2017: Roboty budowlane - „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie modernizacji energetycznej budynków: Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawo
 
________________________________________________________________________
 

Ogłoszenie nr 106070 - 2017 z dnia 2017-07-10 r.

 

Świlcza: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie modernizacji energetycznej budynków: - Przedszkola Publicznego w Bratkowicach; - Zespołu Szkół w Bratkowicach; - Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; - Zespołu Szkół w Dąbrowie; - Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli; - Zespołu Szkół w Świlczy.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” – nr RPPK.03.02.00-18-0071/16 jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 518715-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 90970-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168, 36072   Świlcza, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 178 670 157, e-mail przetargi@swilcza.com.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.swilcza.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie modernizacji energetycznej budynków: - Przedszkola Publicznego w Bratkowicach; - Zespołu Szkół w Bratkowicach; - Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; - Zespołu Szkół w Dąbrowie; - Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli; - Zespołu Szkół w Świlczy.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

RGI.271.12.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Część I: Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Publicznego im. Jana Pawła II w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 407A: – wymiana okien zewnętrznych o łącznej powierzchni 192,37 m 2; – instalacja zasobnika ciepła wykonanego w systemie niskoenergetycznym o pojemności 500 litrów. Wykorzystanie systemu solarnego do wspomagania przygotowania c.w.u.; – montaż 10 płaskich kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej jednej płyty 2,35 m2; – montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 3,6 kWp, składającego się z 12 paneli fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy; – wymiana konwencjonalnych lamp żarowych na oświetlenie LED. Należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W. Planuje się montaż 56 lamp LED o mocy 8 W każda; Część II: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 398: – docieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej od strony południowej i północnej oraz budynku łącznika od strony południowej i wschodniej styropianem o grubości 12 cm; – wymiana okien (bez II piętra i kotłowni na parterze w segmencie dydaktycznym) o powierzchni. W sali gimnastycznej zlokalizowanej w nowszej części szkoły należy zmniejszyć powierzchnię okien o 25% poprzez zastosowanie blendy; – modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotłów i zastosowaniu nowoczesnych niskotemperaturowych kondensacyjnych kotłów z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym; – zastosowanie automatyki pogodowej w źródle; – montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 5,6 kWp, składającego się z 20 paneli fotowoltaicznych o mocy 280 Wp każdy; – w ramach modernizacji przewiduje się wymianę konwencjonalnych lamp żarowych bez wymiany opraw . Należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W. Planuje się montaż 32 lamp LED o mocy 15 W każda; Część III: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 606: – montaż nowoczesnego dwufunkcyjnego niskotemperaturowego (c.o i c.w.u.) kotła gazowego; – zastosowanie automatyki pogodowej w źródle; – modernizacja instalacji c.o. polegająca na całkowitej wymianie instalacji c.o. (rur i grzejników), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania, montażu zaworów odpowietrzających w pionach najwyższej kondygnacji, zastosowaniu regulacji lokalnej za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych; – hermetyzacja instalacji-likwidacja otwartego naczynia zbiorczego; – izolacja poziomów rozprowadzających; – montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 3,36 kWp, składającego się z 12 paneli fotowoltaicznych o mocy 280 Wp każdy; – w ramach modernizacji przewiduje się wymianę konwencjonalnych lamp żarowych bez wymiany opraw . Należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W. Planuje się: - montaż 18 lamp LED o mocy 15 W każda, - 6 źródeł światła o mocy 64 W wraz z oprawami w sali gimnastycznej; – należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W; Część IV: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie, Dąbrowa 51, 36-071 Trzciana: – montaż nowoczesnego niskotemperaturowego (c.o) kotła gazowego; – zastosowanie automatyki pogodowej w źródle; – modernizacja instalacji c.o. polegająca na całkowitej wymianie instalacji c.o. (rur i grzejników), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania; – montaż zaworów odpowietrzających w pionach najwyższej kondygnacji, zastosowaniu regulacji lokalnej za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych; – hermetyzacja instalacji-likwidacja otwartego naczynia wzbiorczego; – izolacja poziomów rozprowadzających; – montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 5,6 kWp, składającego się z 20 paneli fotowoltaicznych o mocy 280 Wp każdy. W ramach modernizacji przewiduje się wymianę konwencjonalnych lamp żarowych bez wymiany opraw. Należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W. Planuje się: - montaż 60 lamp LED o mocy 15 W każda. - wymianę 5 źródeł światła wraz z oprawami w sali gimnastycznej. Przewiduje się zastosowanie źródeł o mocy 111 W – 4 kpl i 159 W – 1 kpl. Należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W; Część V: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, 36-054 Mrowla 51: – montaż nowoczesnego dwufunkcyjnego niskotemperaturowego (c.o. i c.w.u.) kotła gazowego; – zastosowanie automatyki pogodowej w źródle; – modernizacja instalacji c.o. polegająca na całkowitej wymianie instalacji c.o. (rur i grzejników), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania, montażu zaworów odpowietrzających w pionach najwyższej kondygnacji, zastosowaniu regulacji lokalnej za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych; – hermetyzacja instalacji-likwidacja otwartego naczynia wzbiorczego; – izolacja poziomów rozprowadzających; – instalacja zasobnika ciepła wykonanego w systemie niskoenergetycznym o pojemności 750 litrów; – wykorzystanie systemu solarnego do wspomagania przygotowania c.w.u.; – montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy szczytowej 6,3 kWp, składającego się z 20 paneli fotowoltaicznych o mocy 315 Wp każdy; – Wykorzystanie oświetlenia LED - montaż 46 lamp LED o mocy 15 W każda; - montaż 12 lamp LED wraz z oprawami w sali gimnastycznej o mocy 111 W każda; Część VI: Modernizacja energetyczna budynku Zespół Szkół w Świlczy, adres: 36-072 Świlcza 336: – docieplenie ścian zewnętrznych zaplecza "starej" sali gimnastycznej i świetlicy od strony zachodniej, południowej i wschodniej styropianem o grubości 16 cm; – wymiana okien drewnianych na zapleczu Sali – elewacja zachodnia; – modernizacja instalacji c.o. polegająca na całkowitej wymianie instalacji c.o. (rur i grzejników), eliminacji systemu centralnego odpowietrzania, montażu zaworów odpowietrzających w pionach najwyższej kondygnacji, zastosowaniu regulacji lokalnej za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych; – izolacja poziomów rozprowadzających; – montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 11 kWp, składającego się z 40 paneli fotowoltaicznych o mocy 275 Wp każdy; – W ramach modernizacji przewiduje się wymianę konwencjonalnych lamp żarowych bez wymiany opraw. Należy zastosować źródła światła o skuteczności świetlnej co najmniej 100 lm/W. Planuje się: - montaż 47 lamp LED o mocy 15 W każda;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 09332000-5, 45442100-8, 45110000-1, 45321000-3, 45320000-6, 45421000-4, 45310000-3, 45261100-5, 45332000-3, 45331100-7, 45324000-4, 45331110-0, 45410000-4, 45312310-3, 45420000-7, ,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Publicznego im. Jana Pawła II w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 407A

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT163912.46
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
F.B.U.H WALMAR Krzysztof Marecki,  biuro@walmar.rzeszow.pl,  ul. Menerki 13 B ,  36-060,  Głogów Małopolski,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 261 096,00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 261 096,00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 261 096,00 
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 398

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT339180.31
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
F.B.U.H WALMAR Krzysztof Marecki,  biuro@walmar.rzeszow.pl,  ul. Menerki 13 B ,  36-060,  Głogów Małopolski,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 563 857,18 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 563 857,18 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 563 857,18 
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

CZĘŚĆ NR: 3  

NAZWA: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 606

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT153868.67
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
F.B.U.H WALMAR Krzysztof Marecki,  biuro@walmar.rzeszow.pl,  ul. Menerki 13 B ,  36-060,  Głogów Małopolski,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 267 212,77 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187 758,90 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 267 212,77 
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

CZĘŚĆ NR: 4  

NAZWA: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie, Dąbrowa 51, 36-071 Trzciana

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT218281.02
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak 
Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO-BUD” Zygmunt Groele,  grobud@grobud.mielec.pl,  ul. Wolności 23 D,  39-300,  Mielec,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO-BUD” Bartosz Groele,  ,  ul. Wolności 23 D,  39-300,  Mielec,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 296 728,07 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 296 728,07 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 414 382,46 
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

CZĘŚĆ NR: 5  

NAZWA: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, 36-054 Mrowla 51

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT236201.11
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak 
Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO-BUD” Zygmunt Groele,  grobud@grobud.mielec.pl,  ul. Wolności 23 D,  39-300,  Mielec,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO-BUD” Bartosz Groele,  ,  ul. Wolności 23 D,  39-300,  Mielec,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 312 117,59 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 312 117,59 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 468 232,43 
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

CZĘŚĆ NR: 6  

NAZWA: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Świlczy, adres: 36-072 Świlcza 336

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT240698.35
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
F.B.U.H WALMAR Krzysztof Marecki,  biuro@walmar.rzeszow.pl,  ul. Menerki 13 B ,  36-060,  Głogów Małopolski,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 486 088,47 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 486 088,47 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 486 088,47 
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-07-10 12:40:37


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech